Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е  

361/16.4.2019г. , Гр. Шумен

Шуменски районен съд в закрито заседание ,  на шестнадесети април ,  през две хиляди и деветнадесета    година ,  в състав :  

                                                                                                          СЪДИЯ :Зара Иванова

като разгледа докладваното от районния съдия гр.д. №2937  по описа за 2018 година, за  да  се  произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл.247 от ГПК .

Настоящото производство е образувано въз основа на искова молба предявена от Б.Й.Б. , ЕГН ********** , адрес *** , съдебен адрес ***, к.23  срещу И.Б.М. , ЕГН ********** , адрес ***, с правно  чл.127,ал.2 от СК  . От ответницата е предявен насрещен иск също с искане за определяне на родителски права , издръжка , лични контакти .

Съдът е постановил решение , с което е определил начина на упражняване на родителските права по отношение детето на страните Б.й., като е определил и дължимата издръжка . Доколкото родителските права са предоставени за упражняване на майката , съдът е постановил бащата да заплаща издръжка на малолетното си дете , като изрично в  мотивите е посочил , че издръжката е дължима , считано от датата на подаване на насрещната искова молба , в диспозитива на решението е възпроизведен същият текст , като е посочена датата - 11.01.2019г. Видно  от поставеното клеймо на насрещната искова молба , същата е представена в съда на 31.10.2018г. . От посоченото , а именно , че съдът изрично е изложил мотиви , че издръжката е дължима от датата на подаване на насрещния иск се налага изводът , че при посочване на конкретната дата е допусната очевидна фактическа грешка , която следва да бъде поправена по реда на чл.247 от ГПК .

Водим от горното , съдът

Р    Е    Ш    И  :

 

            ДОПУСКА ПОПРАВКА на допуснатата    в Решение №251/21.03.2019г. , постановено по гр.д.№2937/2018г. по описа на ШРС  ,  очевидна фактическа грешка , а именно  изписаното : 

           На основание чл.143 от СК, ОСЪЖДА Б.Й.Б. , ЕГН ********** да заплаща  на малолетното си дете Б.Б.Й., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител  И.Б.М. , ЕГН ********** , месечна издръжка в размер на 140 ( сто и четиридесет ) лева , считано от датата на подаване на насрещната искова молба  11.01.2019г. , до настъпване на причини за нейното изменение или прекратяване , ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, с падеж – първо   число на месеца за който се дължи .“

ДА СЕ ЧЕТЕ :

         На основание чл.143 от СК, ОСЪЖДА Б.Й.Б. , ЕГН ********** да заплаща  на малолетното си дете Б.Б.Й., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител  И.Б.М. , ЕГН ********** , месечна издръжка в размер на 140 ( сто и четиридесет ) лева , считано от датата на подаване на насрещната искова молба  31.10.2018г. , до настъпване на причини за нейното изменение или прекратяване , ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, с падеж – първо   число на месеца за който се дължи .

           Настоящото решение представлява неразделна част от Решение №251/21.03.2019г. , постановено по гр.д.№2937/2018г. по описа на ШРС .

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщаването му на страните , пред ШОС

СЪДИЯ: