Р Е Ш Е Н И Е

 

465/15.5.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, проведено на  шестнадесети април през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

      Районен съдия: Мирослав Марков    

при секретаря М. Н., като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело № 2975 по описа за 2018 год. на Районен съд – Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производството по делото е образувано по повод предявена искова молба от В.Г.В., с адрес: *** срещу ответника А.М.Р., с адрес *** с посочено правно основание чл.59, ал.9 от СК, във вр. с чл.51, ал.4 от СК.

Ищецът основава исковата си претенция на следните фактически твърдения:        

Ищецът, който е баща на детето Г. В.Г., ЕГН **********, посочва, че с Решение № 786/26.10.2017г. постановено по гр.д.№ 2507 по описа за 2017г. на Районен съд – Шумен, съдът е прекратил сключения на 16.02.2008 г. граждански брак между него и ответника А.М.Р., като е  утвърдил споразумение по чл.51, ал.1 от СК. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Г. В.Г., ЕГН ********** е предоставено на майката А.М. В., ЕГН ********** с местоживеене ***,  с определен режим на лични контакти между бащата и детето. Със същото решение, съдът е предоставил упражняването на родителските права върху роденото от брака дете П. В. Г., ЕГН ********* на бащата В.Г.В. с определен режим на лични контакти между майката и детето. 

Обстоятелствата, при които са определени мерките относно упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Г. В.Г. са се променени, поради неизпълнението им и неосигуряване на лични грижи по отношение на детето от майката за дълги периоди от време. Налице са обстоятелства, свързани с ефикасността на мерките поради промяна на родителските, възпитателски и морални качества на майката, със социалната среда, в която майката поставя детето, с невъзможността на детето да бъде отделено от сестра си П. и социалната среда, в която е живяло преди постановяване на решението.  Посочва се още, че от месец ноември 2017  година, бащата преимуществено полага грижите за отглеждането и възпитанието на детето Г., като е поел и неговата финансова и материална издръжка, осигурил му е в дома си много добри условия за живеене, активно подпомаган в грижите от своите родителите. Твърди, че майката няма родителски капацитет и са налице промени в обстоятелствата, по смисъла на чл.59, ал.9 от СК, които налагат изменение на досегашния режим на упражняване на родителски права и на лични контакти, установени със споразумението на страните, утвърдено с бракоразводното решение. Иска от съда, упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Г. В.Г., ЕГН ********** да се предостави на бащата, като се определи  режим на лични контакти на майката с детето, както и да бъде осъдена  А.М.Р., да заплаща месечна издръжка в размер на сто и четиридесет лева. Ищецът моли, поради изменение на обстоятелствата, при които е определен първоначалния режим на лични отношения между него и детето Г. В.Г., взети предвид при постановяване на Решение № 786/26.10.2017г. постановено по гр.д.№ 2507 по описа за 2017г. на Районен съд – Шумен, режимът да бъде изменен.

В съдебно заседание и в писмена защита, лично и чрез процесуален представител поддържа исковата претенция. Твърди, че е невъзможно да се изпълняват първоначалните мерки по отношение на детето Г., които били неблагоприятни за него.  Според ищеца, промяната на обстоятелствата е съществена и трайна. Касае се до фактическа невъзможност на майката да се справи с отглеждането и възпитанието на детето, с подсигуряването на лични грижи, не може да разчита на помощ от близките си, не притежава морални качества и родителски капацитет за отглеждане и възпитание на детето Г.. Всичко това са обстоятелства даващи основание за изменение на режима и упражняване на родителските права. Цитира се съдебна практика.

Ответната страна в рамките на срока и по реда на чл. 131 от ГПК е депозирала отговор на исковата молба, с който оспорва предявените искове, като не е съгласна с посочените от ищеца обстоятелства. Твърди, че не отговарят на истината голяма част от обстоятелствата посочени в исковата молба. Изразява становище, че ищецът не може да осигури в дома си спокойна обстановка за детето, както и, че няма промяна на обстоятелствата, при което е взето първоначалното решение. Посочва, че при майката има условия за отглеждане на детето, същата е отговорен родител, който осигурява отлични условия на живот на малолетния Г.. Целената промяна на постановеното решение, не е в интерес на детето, тъй като ще доведе до живот в среда, която не възпитава, а води до изграждане на неправилни навици за поведение в обществото. Бащата е създал ново семейство и очаква дете.

В съдебно заседание лично и чрез процесуален представител моли да се отхвърлят предявените искови претенции, като недоказани и неоснователни. Твърди, че има родителски капацитет. Не е ограничавала  бащата за по-разширен режим на лични контакти с детето Г.. Няма факти и обстоятелства, които са различни от тези, при които е постановено първоначалното решение. С оглед социалния доклад изразява мнение, че майката не е по-различна майка от всички остана ли.

Съдът е събрал като относими по делото представените и събрани писмени доказателства: решение №786/26.10.2017 г. по гр. дело №2507/2017 г. по описа на ШРС, ксерокопие на удостоверение за раждане от *** г., издадено въз основа на акт за раждане №0380/30.03.2015 г. от Община – Шумен, ксерокопие на нот. акт за дарение на недвижим имот №58, том VIII, рег. №13999, дело №1140/2012 г. на нотариус С. при ШРС, удостоверение за настоящ адрес изх. №ГРС-13-296/15.10.2018 г. от Община - Шумен, удостоверение за постоянен адрес изх. №ГРС-10-431/15.10.2018 г. от Община – Шумен, служебна бележка изх. №124/09.10.2018 г. от Детска ясла №11 „Тракийче“ - Шумен, служебна бележка изх. №605/10.10.2018 г. от ДГ „Братя Грим“ – Шумен, сигнал от В.В. вх. №ДДМ/Д-Н/102/16.05.2018 г. до ДСП – Шумен, отговор изх. №ДП8Д-Н/102-001/29.06.2018 г. относно извършено проучване във връзка с постъпил сигнал от В.В., служебна бележка изх. №28/12.10.2018 г. от ЕООД „Каролина Комерс“ – Шумен, етапна епикриза от 17.10.2018 г. на Г. Г., етапна епикриза от 17.10.2018 г. на П. В., служебна бележка №1140/17.10.2018 г. от Девето ОУ „Панайот Волов“ – гр. Шумен, ученическа книжка на П. Г. за учебната 2017/2018 г. – оригинал; представените с отговора писмени доказателства – ксерокопия на: служебна бележка изх. №127/01.11.2018 г. от Детска ясла №11 „Тракийче“ – Шумен, приходна квитанция №11000084/12.01.2018 г. от ДЯ №11, приходна квитанция №11000434/09.05.2018 г. от ДЯ №11, протокол за предупреждение от 11.09.2018 г. до В.В. от МВР ведно с декларация и разписка, уведомление от МВР НС „Полиция“ от 07.11.2018 г. за прием на лицето А.Р., протокол за предупреждение от 13.11.2018 г. от ОД на МВР – Шумен, трудов договор №00018/12.12.2017 г. от Хел Бул Истейт ООД – Шумен, препоръка за работа на А.Р. ***, допълнително споразумение №3/01.01.2018 г. към трудов договор №6/26.09.2007 г. от Тетрахиб АД – с. Никола Козлево, заповед №1/02.10.2012 г. от Тетрахиб ЕАД – Шумен, касов бон за сумата от 375 лв. за дърва за огрев, медицинско удостоверение зих. №827/02.11.2018 г. от д-р А.Г., болничен лист №6220/19.09.2017 г. от д-р А.Г., болничен лист №302/10.01.2018 г. от д-р А.Г., болничен лист №3661/10.05.2018 г. от д-р М.С., болничен лист №7114/01.10.2018 г. от д-р Д.А., болничен лист №7677/22.10.2018 г. от д-р А.Г., болничен лист №7887/29.10.2018 г. от д-р А.Г., болничен лист №8565/21.11.2018 г. от д-р А.Г., 13 бр. парични преводи чрез системата „Уестърн юнион“; постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 16.01.2019 г. на ШРП вх. №92/16.01.2019 г., писмо от ШРП до А.М.Р. вх. №2371/18 г. от 25.01.2019 г., служебна бележка изх. №731/26.02.2019 г. от ДГ „Братя Грим“ – Шумен, медицинско изследване на Г. В.Г. от 09.02.2019 г. от Първа МДЛ ООД – Шумен – 2 бр., амбулаторен лист №000371/07.02.2019 г. на Г. Г. от д-р Г.Р.Н., микробиологично изследване на Г. Г. от 20.02.2019 г. от МДЛ Д-р Ноневи ООД – Шумен; изисканите служебно писмени доказателства: писмо-справка от ШРП вх. №2371/18 от 08.03.2019 г. и писмо от ШРП вх. №92/19 от 11.03.2019 г. ведно копие на преписка с вх. №92/2019 г. на ШРП; удостоверение изх. №45/16.04.2019 г. от „Хел Бул Истейт“ ООД, служебна бележка изх. №756/15.04.2019 г. от ДГ „Братя Грим“ – Шумен, както и социален доклад изх. №ПР/Д-Н/14-001/21.02.2019 г. на АСП ДСП – Шумен.

По делото са събрани гласни доказателства чрез разпита на свидетелите, водени от ищцовата страна : И.П.В. и  Р.С.Д. и водени от ответната страна : Е.А. Р. и И.П.И., който разказват за впечатленията си от двамата родители и отношенията им към децата.

Предвид установилата се задължителна съдебна практика,  във връзка с приложението на чл. 59, ал. 6 от СК от 2009 г., съдът е изслушал родителите и е взел становище от дирекция "Социално подпомагане" – Шумен.

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа страна :

Между страните не се спори, че с Решение № 786/26.10.2017г. постановено по гр.д.№ 2507 по описа за 2017г. на Районен съд – Шумен е бил прекратен сключения на 16.02.2008 г. граждански брак между тях, като е  утвърдил споразумение по чл.51, ал.1 СК. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Г. В.Г., ЕГН ********** е предоставено на майката  А.М.Р., ЕГН ********** с местоживеене ***,  с определен режим на лични контакти между бащата и детето. Със същото решение, съдът е предоставил упражняването на родителските права върху роденото от брака дете П. В. Г., ЕГН ********* на бащата В.Г.В. с определен режим на лични контакти между майката и детето. 

Приобщен по делото е и изготвен от Д”СП” – гр. Шумен социален доклад. В него се сочи, че се спазва съдебното решение, като за детето Г., основни грижи по отглеждането и възпитанието му се полагат от майката. Същата разполага с необходимите жилищни условия за живот и задоволява потребностите на детето за отглеждане в семейна среда. Има подкрепата на семейството си. Бащата също разполага с необходимите жилищни условия за живот, където полага грижи за другото дете на страните. Също може да разчита на подкрепата на семейството си.

Майката живее на квартира в гарсониера в гр. Шумен, в много добри хигиенно-битови условия, където съжителства само с детето си.  Работи във фирма „Хел Бул Истейт“  в гр.Шумен, където реализира доходи в размер над минималната за страна та заплата.

Бащата съжителства на семейни начала с Р.С.Д., с която имат новородено дете.

Г. В.Г. посещава детска градина, където има добри взаимоотношения с децата.  Има формирани навици и съобразно сезона е добре и чисто облечен. Майката проявява загриженост за детето, отзовава се и оказва съдействие на учителите.

В хода на проведеното социално проучване е констатирано, че двамата родители полагат необходимите грижи за възпитанието на децата си, не възпрепятстват връзките между тях, както и с другия родител.

 След преценката на доказателствата, съдът формира мнение, че спорните въпроси по делото са: Налице ли е изменение на обстоятелството по смисъла на чл. 59, ал. 9 от СК, които да се отразяват негативно на детето Г.?; Има или нови обстоятелства, които влошават положението на детето при родителя, който упражнява родителските права?; Едновременно с това, би ли се подобрило положението на детето, ако родителските права се предоставят на другия родител?

На първо място, съдът взе предвид описаният по-горе социален доклад, който кредитира изцяло. Фактическите констатации, които са отразени в него сочат, че и двете страни имат родителски капацитет да се грижат за отглеждането и възпитанието на децата. Децата са израснали и живеят в семейна среда. Конкретно  за детето Г., което се явява спорно за родителите, осигурени са му необходимите условия от страна на майката. Социалните работници не констатират обстоятелства, които да повлияват негативно на неговото развитие до момента.

На следващо място, съдът не взема предвид събраните в хода на делото гласни доказателства и не ги кредитира. Всички свидетели са в настоящи или бивши близки родствени, семейни, в отношения на съпружеско съжителство или други интимни отношения със страните, които ги водят. Касае се за бивш интимен приятел, настоящата съжителка, бивш съпруг и майка. Житейски и субективно погледнато, няма как тези свидетели да са обективни при даване на свидетелските показания.

На следващо място съдът намира за основателно да не коментира всички остана ли наведени обстоятелства посочени от страните, свързани с техните нравствени, морални или семейни ценности. Същите освен, че не са относими към настоящото производство

СЪДЪТ, след като взе предвид установените  фактически констатации,  съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, формира следните правни изводи:

Предявеният в настоящото производство иск намира правното си основание в разпоредбата на чл.59, ал.9 от СК, във вр. с чл.51, ал.4 от СК, т.е. ако обстоятелствата се изменят, съдът по молба на единия от родителите, по искане на дирекция "Социално подпомагане" или служебно може да измени постановените по-рано мерки по упражняването на родителските права и да определи нови.

Установилата се съдебна практика предимно по реда на чл.290 от ГПК  приема, че са актуални задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона в ППВС № 1/12.11.1974 г. и под „изменение на обстоятелствата” се разбират, както новите обстоятелства, които влошават положението на детето при родителя, при когото то е оставено за отглеждане и възпитание, така и обстоятелствата, с които би се подобрило положението му при новото разрешение,  като съдът е длъжен да обсъди дали обстоятелствата се отразяват на положението на детето и на ефикасността на по-рано взетите мерки, при която преценка следва да се изхожда изключително от интересите на детето.

Изменените или новите обстоятелства могат да се отнасят до родителските, възпитателските или моралните качества на родителите, до тяхното и на децата поведение, до желанието на децата и на родителите относно упражняването на родителските права и мерките за лични отношения с другия родител, до социалната среда, в която живеят децата след решението, до жилищните, битовите и материалните условия. Желанието на родителите относно упражняването на родителските права и мерките за лични отношения с другия родител, не са задължителни за съда.

 Техните становища и искания, както и установеното по делото тяхно поведение се обсъждат на общо основание,  вземат се предвид и се преценяват в съвкупност с всички остана ли релевантни обстоятелства по делото, като при тази преценка следва да се изхожда изключително от интересите на детето, трябва да отчете възрастта на детето, конкретното му развитие и зрелост и най-вече конкретното му психоемоционално състояние.

Ето защо съдът в настоящият си състав приема, че от събраните по делото доказателства, преценени в тяхната конкретика и съвкупност, не е настъпило изменение на обстоятелствата, или наличие на нови такива, при които е постановено Решение № 786/26.10.2017г. по гр.д.№ 2507 по описа за 2017г. на Районен съд – Шумен, с което упражняването на родителските права по отношение на ненавършилото пълнолетие дете Г. В.Г. е предоставено на майката. Не са доказани твърденията в исковата молба за неполагане на необходимите грижи за детето от страна на майката, което за съда е безспорно от описаният по-горе социален доклад.

Фактическите констатации, които са отразени в него сочат, че и двете страни имат родителски капацитет да се грижат за отглеждането и възпитанието на децата. На Г. са осигурени необходимите битови и социални условия от страна на майката. Социалните работници не констатират обстоятелства, които да повлияват негативно на неговото развитие до момента. Възрастта на детето отговаря на конкретното му развитие. Има формирани знания, умения, навици и социално комуникативно развитие, които са характерни за възрастта му. Детето не боледува повече от връстниците си. Не се констатира разминаване на родителския капацитет на страните. Не се констатира и по-голям родителски капацитет в единия от родителите.

Всичко посочено по-горе, формира волята на съда, че не е настъпила промяна или не налице нови обстоятелствата от каквото и да било естество, които да налагат  на досегашния режим на упражняване на родителските права от майката.

Съдът основава решението си върху приетите от него за установени обстоятелства.

Относно разноските:

На основание чл. 78, ал. 3 ГПК и направеното от ответника искане, ищецът следва да бъде осъден да заплати разноски за отхвърлената част от исковете, както и с оглед представените доказателства за извършени разноски в размер на 400,00 лева.

         Воден от горното, СЪДЪТ

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от В.Г.В. с ЕГН ********** с адрес: *** срещу ответника А. М. В. с ЕГН **********, с адрес ***, с правно основание по чл.59, ал.9 от СК, във вр. с чл.51, ал.4 от СК, с който се иска да бъдат изменени постановените мерки с Решение № 786/26.10.2017г. по гр.д.№ 2507 по описа за 2017г. на Районен съд – Шумен по упражняването на родителските права върху детето Г. В.Г. с ЕГН *********, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА В.Г.В. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на А. М. В. с ЕГН **********, направените по делото разноски съразмерно с уважената част от исковете в размер на 400,00 лв./четиристотин лева/ на основание чл. 78, ал.3 от ГПК.

  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Шумен в двуседмичен срок от връчването му страните.                                                       

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: