Р Е Ш Е Н И Е

1159/2.12.2019г.,                  гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, осми състав

на двадасет и шести ноември, през две хиляди и деветнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                            Председател: Валентина Тонева

Секретар: Й.К.

Прокурор:

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №2004 по описа на ШРС за 2019 год.,

за да се произнесе, взе предвид следното

Иск по чл. 79, ал.1 от ЗЗД, вр. чл. 232, ал.2 от ЗЗД.

Ищецът излага, че на ***г. сключил договор за наем, без определен срок, с ответното дружество, по силата на който предоставил за временно и възмездно ползване недвижим имот- сервиз-магазин в гр.Шумен, ул. “В.Л.“ ***. От началото на м.12.2018г. наемателят преустановил плащането на месечната наемна цена в размер на 500 лв. На основание чл.238 oт ЗЗД, на 10.05.2019г. ищецът предизвестил наемателя, че се отказва от договора с едномесечно предизвестие. В началото на м.юни 2019г. наемателят освободил имота от вещите, които държал в него и предал държането, без да плати каквато и да е част от наемната цена, която за периода от началото на м. 12.2018г. до края на м.05.2019г. - общо за седем месеца, е в размер на 3 500 лв. След прихващане на аванса от 500 лв., платени от ответното дружество при сключването на договора, ответното дружество дължало сумата от 3 000 лв., която не е платило до момента. Моли да бъде осъден ответникът „ТЕХНО ДОМ 1956“ ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул.“Т.„ ***, представлявано от М. М. М., да заплати на ищеца сумата от 3000лв., представляваща неплатена наемна цена за периода от 01.01.2019г. до 30.05.2019г., по Договор за наем от ***г. Прилага писмени доказателства. Претендира разноски .

В предоставения на основание чл. 131 от ГПК срок, ответникът не депозира отговор на исковата молба. В съдебно заседание, за ищеца се явява адв. Г., редовно преупълномощен. За ответника се явява в съдебно заседание М. М. М. и заявява, че действително дължи претендираната сума на ищеца.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи следното:

На ***г. страните сключили Договор за наем на 100 кв. помещение от първи етаж на производствена сграда, с предназначение –Сервиз – магазин, находящ се в урегулиран поземлен имот IV-*** , от квартал 244 по плана за гр. Шумен, с адрес : гр. Шумен, ул.“В.Л.“ *** , Община Шумен . Срокът на договора е 1 година, месечният наем бил в размер на 500лв., платими от 5 - то до 10 -  то число.

Поради обстоятелството , че наемателят „ТЕХНО ДОМ 1956“ ЕООД, ЕИК *** преустановил плащането на наемната цена от месец декември 2018г., на 10.05.2019г. наемодателят връчил на управителя на „ТЕХНО ДОМ 1956“ ЕООД предизвестие по чл. 228 от ЗЗД, за прекратяване на сключения договор за наем, със срок на предизвестието 1 месец.

В началото на м. юни 2019г. наемателят „ТЕХНО ДОМ 1956“ ЕООД, освободил имота, но не заплатил дължимите суми за наем от м.01.01.2019г. до 30.05.2019г. по договора, в размер на 3000лв. В съдебно заседание, проведено на 26.11.2019г., М. М. М. заяви, че действително се дължи и не е заплатена дължимата сума от 3000 лв., за посочения период.

От материА.те по делото се установява по безспорен начин, че страните са в облигационни отношения, като ищецът е предоставил на ответника – за възмездно и временно ползване недвижим имот: 100 кв. помещение от първи етаж на производствена сграда, с предназначение – Сервиз – магазин, находящ се в урегулиран поземлен имот  IV-***, от квартал 244 по плана за гр. Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул.“В.Л.“ ***, Община Шумен. В чл. 2.1 от договора се посочва месечна наемна цена за отдадения под наем недвижим имот- 500лв. Съгласно чл.2.4 наемателят предварително  заплаща на наемодателя 500лв. авансово плащане. За ответника, в качеството му на наемател, е възникнало задължение, съгласно разпоредбата на чл.232, ал.2 от ЗЗД, да заплаща на наемодателя уговорения в договора размер на наема. Съобразявайки отразеното в приложения Договор за наем от ***г.,  от събраните по делото доказателства и заявеното от управител на ответното дружество, съдът намира, че се установи по безспорен начин, че ответникът „ТЕХНО ДОМ 1956“ ЕООД не е изпълнил задължението си да плати дължимия наем за претендирания период от м.01.01.2019г. до 30.05.2019г., по Договор за наем от ***г., в общ размер от 3000лв. Поради изложеното, искът се явява основателен и доказан.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените в исковото производство разноски, в общ размер на 520.00 лева /от които разноски - 120,00 лв. държавна такса, 400 лева за адвокатско възнаграждение /.

Водим от горното и на посочените основания, съдът

 

                                                                       Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА „ТЕХНО ДОМ 1956“ ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Т.„ ***, представлявано от М. М. М., ДА ЗАПЛАТИ на С.М.А., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 3000,00лв. (три хиляди) лева, представляваща неплатена наемна цена за периода от 01.01.2019г. до 30.05.2019г., по Договор за наем, сключен на ***г.

ОСЪЖДА „ТЕХНО ДОМ 1956“ ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Т.„ ***, представлявано от М. М. М., ДА ЗАПЛАТИ на С.М.А., ЕГН **********, с адрес: ***, сума в общ размер на 520 лв. (петстотин и двадесет) лева разноски по делото, от които 400,00лв. (четиристотин) лева за адвокатско възнаграждение и 120,00лв.(сто и двадесет) лев за държавна такса .

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Шуменски окръжен съд.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: