Р Е Ш Е Н И Е

 

1221/16.12.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, на деветнадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:  

     Районен съдия: М. Марков    

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №2100 по описа за 2019 год.,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

В производството по настоящото дело, съдът е сезиран с иск предявен от  „ЕКОНТ ТРАНС”ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.Русе, бул.***, представлявано от М.Й.С., действащ чрез пълномощника си адв. Р.С. от АК-Русе, срещу „ГЕОТРАНС” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Шумен, ул. ***, представлявано от Г.Д.Г. с посочена ЦЕНА НА ИСКА – 6488,76 лева.

Ищецът обосновава съществуващия за него правен интерес от завеждане на исковата претенция, навеждайки следните фактически твърдения:

На 31.05.2018г. между „ЕКОНТ ТРАНС”ООД, в качеството му на лицензодател и „ГЕОГРАНС” ЕООД, като партньор е сключен договор за превоз в мрежата на PALL-EX. Съобразно раздел VIII от договора, ответното дружество следвало да заплаща на ищеца посочените в договора възнаграждения.  Към датата на исковата молба, останали неизпълнени парични задължения на ответника към ищеца, в общ размер на 6488.76 лв., както следва: По фактура №0300000881 от 31.01.2019г. - в размер на 3050.10лв.; По фактура №0300000918 от 28.02.2019г. - в размер на 2512.56лв.; По фактура №0300000957 от 31.03.2019г. - в размер на 926.10лв.

Иска от съда да се постанови решение, с което бъде осъден ответника да плати на ищеца сумата от 6488.76 лв., представляваща задължения по договор за членство в мрежата на PALL-BX от 31.05.2018г., за което са издадени фактури №0300000881 от 31.01.2019г., №0300000918 от 28.02.2019г. и №0300000957 от 31.03.2019г., ведно със законната лихва от дата на предявяване на иска до окончателното изплащане на главницата.

В рамките на предоставения му срок по чл. 131 от ГПК, ответникът подава отговор на исковата молба, в която посочва, че признава иска за сумата до 3 438,00 лева, тъй като сумата по фактура №0300000881/31.01.2019 г. в размер на 3050,10 лева е платена. Не оспорва, че между страните е  сключен договор за превоз в мрежата PALL-EX. Посочва, че „Еконт Транс” ООД е било задължено да връща в срок празните европалети, на които е била натоварена превозваната стока. Това не е станало за 2019 година, което довело до финансови загуби за ответника.  Договорът с  „Еконт Транс” ООД  бил прекратен през месец април 2019 г., като ответното дружество не е отказвало да изплати задълженията си. Ответникът заявява, че не дължи претендираната сума по фактура №0300000881/31.01.2019 г. в размер на 3050,10 лева поради нейното плащане: сума в размер на 1000,00 лева заплатена, чрез превод по сметка на ищеца на 15.04.2019 г., а 2050,10 лева заплатена с банков превод на 08.05.2019 г.

Ответникът заявява, че не оспорва сумите по фактура №0300000918 от 28.02.2019г., в размер на 2512,56 лева и по фактура №0300000957 от 31.03.2019г., в размер на 926,10 лева.

По същество на делото, ищецът моли съда да постанови съдебен акт, с който да уважи предявеният иск, в размер на сумата от 3438,00 лв.  Не оспорва, че останалата част от исковата претенция в размер на 3050,10 лева  е  платена от ответника,  така както е посочено от него. Твърди, че за забавеното изпълнение вината е на ответника,  като представя и доказателства за това.  Иска от съда да се присъдят на ищеца сторените разноски, тъй като ответното дружество с поведението си, е станало повод за завеждане на делото.

Ответното дружество, чрез процесуалният си представител, моли съда да съобрази при постановяване на решението си това, че ответното дружество е  признало иска за сумата до 3438,00 лв., тъй като сумата по фактурата от 31.01.2019 г. в размер на 3050,10 лв. е платена. Моли съда, в случай на осъждане на ответното дружество да се приложи разпоредбата на чл.78, ал.2 от ГПК и разноските да се възложат в тежест на ищцовото дружество.

При преценката на доказателствата, съдът е взел предвид и събрал като относими по делото представените писмени доказателства, с исковата молба: фактура №0000001280/01.04.2019 г., договор за превоз от 31.05.2018 г., 3 бр. фактури с №№0300000881/31.01.2019 г., 0300000918/28.02.2019 г. и 0300000957/31.03.2019 г., справка за контрагент за синтетична сметка за период от 01.01.2019 г. до 30.04.2019 г., справка от търговски регистър за „ГЕОТРАНС“ ЕООД – Шумен; представените с отговора писмени доказателства  : пълномощно от 13.05.2019 г., потвърждение за плащане – 2 бр., разпечатка от e-mail – 2 бр., протокол за предаване от 08.04.2019 г.; представените със становище от 18.11.2019 г. от ищеца писмени доказателства: електронна кореспонденция по e-mail; представената в о.с.з. от ответника ксерокопие на фактура №2000000456/27.03.2019 г.

Настоящият съдебен състав, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установени следните фактически констатации:

Страните сключили Договор за превоз в мрежата на PALL-EX на  31.05.2018г.,  с който ответното дружество следвало да заплаща на ищеца договорените възнаграждения. По-късно между страните съществувал спор относно връщане в срок на празни 116 на брой европалети. Според ответника, този спор бил причина за забавяне на плащанията между търговците. Видно от представените писмени доказателства, на 08.04.2019г. „Еконт Транс“ ООД е върнало на „ГЕОТРАНС“ ЕООД – Шумен - 116 на брой европалети.

Към датата на исковата молба, а именно 24.04.2019г., останали неизпълнени парични задължения на ответника към ищеца, в общ размер на 5488,76лв., както следва: по фактура №0300000881 от 31.01.2019г. - в размер на 2050,10лв.; по фактура №0300000918 от 28.02.2019г. - в размер на 2512.56лв.; по фактура №0300000957 от 31.03.2019г. - в размер на 926.10лв.

 Относно претендираната сума по фактура №0300000881/31.01.2019 г. в размер на 3050,10 лева, в хода на производството се установи, че е налице частично плащане на сума в размер на 1000,00 лева, чрез превод по сметка на ищеца на 15.04.2019 г., т.е. преди  датата на завеждане на исковата молба - 24.04.2019г. Доплащането в размер на  2050,10 лева  до пълната дължима сума от 3050,10 лева,  е заплатена с банков превод на 08.05.2019 г., т.е. след датата на завеждане на исковата молба.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира за установени следните правни изводи:

         Предявен е осъдителен иск с правно основание чл.286, ал.1 от ТЗ, във вр с чл.79, ал.1  от ЗЗД от „ЕКОНТ ТРАНС”ООД, ЕИК ***, със седалище гр.Русе,  адрес на управление, бул***, представлявано от М.Й.С., действащ чрез пълномощника си адв. Р.С. от АК-Русе, с кантора на ул. *** срещу „ГЕОТРАНС”ЕООД, ЕИК ***, със седалище в град Шумен, ул. ***, представлявано от Г.Д.Г., с който се иска да бъде осъден ответника да плати сума в размер на 6488,76 лева, представляваща задължения по договор за членство в мрежата на PALL-BX от 31.05.2018г., за което са издадени фактури №0300000881 от 31.01.2019г., №0300000918 от 28.02.2019г. и №0300000957 от 31.03.2019г., ведно със законната лихва от дата на предявяване на иска до окончателното изплащане на главницата. Към датата на исковата молба, останали неизпълнени парични задължения на ответника към ищеца, в общ размер на 6488.76лв., както следва: По фактура №0300000881 от 31.01.2019г. - в размер на 3050.10лв.; По фактура №0300000918 от 28.02.2019г. - в размер на 2512.56лв.; По фактура №0300000957 от 31.03.2019г. - в размер на 926.10лв.

         На основание чл.235, ал.3 от ГПК, съдът взема предвид и фактите, настъпили след предявяване на иска, които са от значение за спорното право, ето защо следва да вземе отношение по направените плащания от страна на ответника. Както беше посочено по-горе, безспорно е, за което не спори и между страните, че към датата на исковата молба, а именно 24.04.2019г., останали неизпълнени парични задължения на ответника към ищеца, в общ размер на 5488,76лв., както следва: по фактура №0300000881 от 31.01.2019г. - в размер на 2050,10лв.; по фактура №0300000918 от 28.02.2019г. - в размер на 2512.56лв.; по фактура №0300000957 от 31.03.2019г. - в размер на 926.10лв.

 Относно претендираната сума по фактура №0300000881/31.01.2019 г. в размер на 3050,10 лева, същата е била заплатена на ищеца на два пъти в размер на 1000,00 лева, чрез превод по сметка на ищеца на 15.04.2019 г., и в размер на  2050,10 лева до пълната дължима сума от 3050,10 лева,  с банков превод на 08.05.2019 г.

         Останали неизпълнени парични задължения на ответника към ищеца, в общ размер на 3438,66 лв., както следва: по фактура №0300000918 от 28.02.2019г. - в размер на 2512,56 лв.; по фактура №0300000957 от 31.03.2019г. - в размер на 926,10 лв. Тези задължения не се оспорват от ответника.

Предвид гореизложеното съдът намира,  че предявеният иск е основателен и доказан в тази му част, с приетите по делото и неоспорени писмени доказателства и следва да бъде уважен в размер на 3438,66 лева.

Съдът основава решението си върху приетите от него за установени обстоятелства.

Относно разноските.

Ищецът прави искане за присъждане на разноски, като представя списък и доказателства за направени такива. Ответникът не представя доказателства за разноски, като се позовава на чл.78, ал.2 от ГПК. Алтернативно прави възражение за прекомерност на разноските, по отношение на адвокатското възнаграждение и по отношение на платената държавна такса.

Тези искания на ответника са частично основателни, поради следното:

Както беше посочено по-горе, относно претендираната сума по фактура №0300000881/31.01.2019 г. в размер на 3050,10 лева, в хода на производството се установи, че е налице частично плащане на сума в размер на 1000,00 лева, чрез превод по сметка на ищеца на 15.04.2019 г., т.е. преди  датата на завеждане на исковата молба - 24.04.2019г. Това не се оспорва и от ищеца. В този смисъл, съдът е на мнение, че е налице хипотезата на чл.78, ал.2 от ГПК, по отношение на сумата от 1000,00 лева. Доплащането в размер на  2050,10 лева до пълната дължима сума от 3050,10 лева,  обаче е заплатено с банков превод на 08.05.2019 г., т.е. след датата на завеждане на исковата молба, т.е. не е налице хипотезата на чл.78, ал.2 от ГПК.

Независимо, че исковата претенция, ще бъде частично отхвърлена, съдът е на мнение, че е налице частично хипотезата на чл.78, ал.2 от ГПК, тъй като ответникът с поведението си е не е дал повод за исковата претенция за сумата в размер на 1000,00 лева, която е била платена преди завеждане на исковата молба.

Предвид изхода на спора, исканията на страните, вкл. и във вр. с чл.78, ал.5 от ГПК и представените доказателства за извършените от тях разноски съдът намира, че следва да присъди на ищеца и ответника разноските, редуцирани предвид обстоятелствата посочени по-горе.

Мотивиран от горното, съдът 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСЪЖДА „ГЕОТРАНС” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Шумен, ул. ***, представлявано от Г.Д.Г., да заплати на ЕКОНТ ТРАНС” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, бул.***, представлявано от М.Й.С., сума в общ размер на 3438,66 лв., дължими: по фактура №0300000918 от 28.02.2019г.- в размер на 2512,56 лв. и по фактура №0300000957 от 31.03.2019г. - в размер на 926,10 лв., ведно със законната лихва върху главницата,  считано от датата на депозиране на исковата молба в съда - 24.04.2019 г., до окончателното изплащане на задължението.

ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от „ЕКОНТ ТРАНС”ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.Русе, бул.***, представлявано от М.Й.С. срещу „ГЕОТРАНС” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Шумен, ул. ***, представлявано от Г.Д.Г., в частта му  за осъждане на  ответника за сума  в размер на 3050,10 лв. - по фактура №0300000881 от 31.01.2019г., поради изплащане на задължението, преди и след предявяване на иска.

ОСЪЖДА ГЕОТРАНС” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Шумен, ул. ***, представлявано от Г.Д.Г., да заплати на ЕКОНТ ТРАНС”ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, бул.***, представлявано от М.Й.С., направените по делото разноски съразмерно с уважената част от исковете в размер на 828,63 лева, за които ответникът с поведението си е дал повод за завеждане на делото на основание чл. 78, ал.1 и ал.2 от ГПК.

Решението може да бъде обжалвано пред ОС - Шумен в двуседмичен срок от получаването му от страните.  

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: