Р Е Ш Е Н И Е

 

1224/17.12.2019г. , гр. Шумен  

 

            Шуменският районен съд, в открито съдебно заседание, на единадесети декември две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: Л. Григорова

при секретаря Д. Х., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№2251 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Предявен и иск, с правно основание чл.34 от ЗС, за делба на недвижим имот, във фазата по допускане на делбата.

В исковата си молба до съда ищецът Я.К.Ж., ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:***, пл. „О. адв. Г. Б. от ШАК, излага, че с ответника М.К.Я., ЕГН **********, с адрес: ***7, са съсобственици, в равни идеални части /по ½ ид.ч. за всяка една от страните/, на следния недвижим имот: жилищна сграда на един етаж с обща застроена площ от 54 кв.м., цялата върху изба и навес с площ от 70 кв.м., построени в държавно дворно място с признато възмездно право на строеж и ползване на същото, представляващо УПИ IX-181, в квартал 25, по плана на с. М., цялото от 1 000 кв.м., при граници: от югозапад и северозапад- улици; от североизток УПИ X-180 и от югоизток – УПИ-VIII-171, описани по документ за собственост, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мадара, представляват: сграда с идентификатор № 46053.501.178.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 46053.501.178, намираща се в ***, със застроена площ от 62 кв.м., брой етажи: един; предназначение - Жилищна сграда - еднофамилна; Сграда с идентификатор 46053.501.178.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 46053.501.178, намираща се в ***, със застроена площ от 41 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда. Съсобствеността била възникнала по силата на прехвърлителна сделка- дарение, извършено от родителите на страните. Така описаните имоти, страните не можели да поделят доброволно, поради което моли съда да постанови решение, с което да допусне и извърши делба на подробно описания в молбата недвижим имот при равни квоти за страните.

Ответникът изразява становище за допустимост и основателност на искането да се допусне до делба сочения от ищеца недвижим  имот при равни квоти за страните.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа и правна страна:

Видно от приетите по делото официално заверени преписи от Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 142, том VIII, peг. № 5407, дело №1103/2002 г. на нотариус П. А. с рег.№ 346 на НК и район на действие РС Нови пазар; Скица на сграда №15-538925-17.06.2019 г., издадена от СГКК- гр.Шумен; Скица на сграда №15-538930-17.06.2019 г. от СГКК- гр.Шумен, страните са придобили собствеността върху следните недвижими имоти: жилищна сграда на един етаж с обща застроена площ от 54 кв.м., цялата върху изба и навес с площ от 70 кв.м., построени в държавно дворно място с признато възмездно право на строеж и ползване на същото, представляващо УПИ IX-181, в квартал 25, по плана на с. М., цялото от 1 000 кв.м., при граници: от югозапад и северозапад- улици; от североизток УПИ X-180 и от югоизток – УПИ-VIII-171, описани по документ за собственост, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен представляват: сграда с идентификатор № 46053.501.178.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 46053.501.178, намираща се в ***, със застроена площ от 62 кв.м., брой етажи: един; предназначение - Жилищна сграда - еднофамилна; Сграда с идентификатор 46053.501.178.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 46053.501.178, намираща се в ***, със застроена площ от 41 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда. Страните са придобили собствеността върху имота чрез дарение от страна на своите родители, като последните са си запазили правото на обитаване на цялото жилище и ползване на двора до края на живота си. В акта не е посочено каква част придобива всеки един от съделителите, но съобразно нормата на чл.30, ал.2 от ЗС, заключава, че частите на съсобствениците са равни. Ето защо намира, че процесните недвижими имоти следва да бъдат допуснати до делба при равни квоти за страните, а именно: ½ ид. част за Я.К.Ж., ЕГН ********** и ½ ид.ч. за М.К.Я., ЕГН **********. 

Водим от горното, съдът  

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА до делба между Я.К.Ж., ЕГН **********, с адрес: *** и М.К.Я., ЕГН **********, с адрес: ***7, следните недвижими имоти: жилищна сграда на един етаж с обща застроена площ от 54 кв.м., цялата върху изба и навес с площ от 70 кв.м., построени в държавно дворно място с признато възмездно право на строеж и ползване на същото, представляващо УПИ IX-181, в квартал 25, по плана на с. М., цялото от 1 000 кв.м., при граници: от югозапад и северозапад- улици; от североизток УПИ X-180 и от югоизток – УПИ-VIII-171, описани по документ за собственост, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен представляват: сграда с идентификатор № 46053.501.178.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 46053.501.178, намираща се в с. ***, със застроена площ от 62 кв.м., брой етажи: един; предназначение - Жилищна сграда - еднофамилна; Сграда с идентификатор 46053.501.178.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 46053.501.178, намираща се в с***, със застроена площ от 41 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ ЗА СТРАНИТЕ: 1/2 ид.ч. за Я.К.Ж., ЕГН ********** и 1/2 ид.ч. за М.К.Я., ЕГН **********.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от уведомяване на страните. 

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: