Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

888/2.10.2019г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на тридесети септември 2019 година

в публично заседание, в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: Н. Й.

като разгледа докладваното от съдията ГД № 2301/2019г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство по чл. 50 от СК.  

Молба от А.В.В., ЕГН : **********, с адрес *** и М.П.В., ЕГН : **********, с адрес ***, твърдящи, че са законни съпрузи. Постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си. Представят споразумение по смисъла на чл. 51 от СК, което поддържат. Молят съда да постанови решение, по силата на което да прекрати брака им и одобри представеното споразумение, с което са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си.

В съдебното заседание и двамата молители потвърдиха, пред съда, желанието си, за прекратяване на брака.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени по отделно и в съвкупност, се установи следното, от фактическа страна:

Видно от представеното по делото копие на удостоверение за сключен граждански брак на Община Бяла, молителите са законни съпрузи, сключили граждански брак с акт № 23 на 06.06.1999г.. По време на брака си имали родено едно дете – непълнолетно. Двамата молители постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си, което потвърдиха и пред съда. Ето защо той, намира, че бракът им следва да се прекрати, без да се издирват мотивите за това.

С представеното по смисъла на чл. 51 от СК споразумение молителите са уредили посочените в разпоредбата последици на развода. Така представеното споразумение, не противоречи на закона и интересите на непълнолетното дете, поради което и следва да бъде утвърдено.

Определя окончателна държавна такса по брачния иск, в размер на 50 лева, от които 25 лева внесени от молителя, при завеждане на делото, а останалите следва да се внесат от молителката съобразно постигнатото споразумение, а именно 25 лева.  

Определя държавна такса по споразумението за издръжка в размер на 108 лева, които да се заплатят по сметка на ШРС от молителката.  

Водим от горното, и на основание чл. 50 – 51 от СК и чл. 330 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 06.06.1999г., с акт № 23 на Община Бяла, между А.В.В., ЕГН : **********, с адрес *** и М.П.В., ЕГН : **********, с адрес ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.В.В., ЕГН : **********, с адрес *** и М.П.В., ЕГН : **********, с адрес ***, споразумение, по чл. 51 от СК, а именно :

I.                       УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА:

1.                     Родителските права над детето В. А. В., ЕГН : **********, се предоставят на бащата  А.В.В., ЕГН : **********.

2.                     Определя се следния режим на свиждане и лични контакти на майката М.П.В., ЕГН : **********, със сина ѝ В. А. В., ЕГН : **********, а именно:

-  всяка първа и трета седмица на месеца, от събота, в 10.00 ч., до 20.00 ч., в неделя, с преспиване в събота;

-  един месец през лятото, когато майката, не е в отпуск.  

II.                    ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕТО:

Майката М.П.В., ЕГН **********, ще заплаща сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, с падеж 15-то число на месеца, за който се дължи, считано от влизане в сила на решението по делото, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до пълното ѝ изплащане, до настъпване на законните основания за изменение или прекратяване на същата;

III.                 ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

С придобитите по време на брака ни движими и недвижими вещи сме се разпоредили преди подписването на настоящата молба – споразумение.  

IV.                ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО:

Страните се договаряме, че семейното жилище, находящо се в ***, ап. 34, е напуснато от съпругата М.П.В., ЕГН : **********, ползва се и занапред ще се ползва от А.В.В., ЕГН : **********, и от детето В. А. В., ЕГН : **********, като съпругата няма претенции по отношение на неговото ползване.

Местоживеенето на роденото от брака дете се договаряме да бъде при бащата А.В.В., ЕГН : **********,***.  

V.                   ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:

След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка.  

VI.                ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА:

След развода съпругата запазва фамилията, която е придобила при сключването на брака – В..  

VII.             РАЗНОСКИ:

Разноските, направени по делото до настоящият момент, остават за страните така, както са направени.

Държавните такси, които следва да се заплатят след влизане на решението в сила се заплащат от всяка една от страните, съобразно постановеното в него.

 ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса, по молбата, в размер на 50 лв. (петдесет лева), като ОСЪЖДА М.П.В., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС, сумата от 25 лева.

ОСЪЖДА М.П.В., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС сумата от 108 лева държавна такса по споразумението за издръжка.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                                                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: