Р Е Ш Е Н И Е

 

1060/7.11.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, проведено на  петнадесети октомври през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

Районен съдия: Мирослав Марков     

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №2411 по описа за 2019 год. на Районен съд – Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство с правно основание  чл.50 от СК.

В искането си до съда, съпрузите Х.Д.Г.-П., ЕГН **********,*** и С.Г.П., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, молят за постановяване на решение за прекратяване на сключения между тях граждански брак, за който е съставен акт за граждански брак №47/10.09.2011 г. от Община – Шумен, по взаимно съгласие. Съпрузите основават искането си на твърдения за постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака. Постигнали са споразумение по смисъла на чл. 51 от СК относно уреждането на  отношенията след развода, представено в писмен вид към молбата.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание, молителите се явяват лично като поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, както и постигнатото помежду им споразумение. Потвърждават сериозното си и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака.

 При преценката на доказателствата, съдът взе предвид: дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от 13.08.2019 г., издадено въз основа на акт за сключен граждански брак №47/10.09.2011 г. от Община – Шумен.

 Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установени посочените фактически констатации и формира следните правни изводи:

    Двамата молители поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, като решението им за това е сериозно, взаимно и непоколебимо и не желаят да се издирват мотивите за прекратяване на брака. Едновременно с това съдът прецени, че споразумението им удовлетворява съдържателните изисквания на чл.51 от СК - изчерпателно е, не противоречи на закона и на морала. Ето защо намира, че следва да бъде утвърдено от съда, а разводът между двамата съпрузи да бъде допуснат на основание чл. 50 от СК.

  По отношение на разноските, молителите са изразили становище, да останат така както са направени. При завеждане на исковата молба се дължи такса в размер на 25 лева, на основание чл. 6, т. 1 от Тарифата за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК. При допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл. 6, т. 3 от Тарифата, се събира такса в размер до 40 лв.

Предвид посоченото, по делото следва да бъде определена държавна такса при допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 40,00 /четиридесет/ лв., която следва да се раздели между молителите.

Предвид гореизложеното, съдът на основание чл.330, ал.3 от ГПК и  чл.51, ал.2 от СК

 

                 Р  Е  Ш  И

 

ДОПУСКА развод по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК и  прекратява брака между Х.Д.Г.-П., ЕГН **********, постоянен адрес: *** и С.Г.П., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, за който е съставен Акт за граждански брак №47/10.09.2011 г. от Община – Шумен.

Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, в следния смисъл:

1.  По време на брака си съпрузите нямат родени деца.

2. След прекратяване на брака съпрузите заявяват, че не си дължат издръжка един на друг.

3.  След прекратяване на брака Х.Д.Г.-П. заявява, че желае да възстанови предбрачното си фамилно име и за в бъдеще ще се именува Х.Д.Г..

4.  Семейното жилище, находящо се в гр. Плиска, ул. ***, е собственост на молителя С.Г.П. и същото ще бъде ползвано от него и малолетното му дете А. С.П..

5.  Разноските остават за страните, така както са ги направили.  

Осъжда Х.Д.Г.-П., ЕГН **********, да плати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с IBAN ***, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, сумата от 20,00 лева, представляваща държавна такса за допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5.00 /пет/ лева такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Осъжда С.Г.П., ЕГН **********, да плати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с IBAN ***, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, сумата от 20,00 лева, представляваща държавна такса за допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК както и 5.00 /пет/ лева такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

  Решението е окончателно.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: