Р Е Ш Е Н И Е

 

820/16.8.2019г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд Шумен, девети състав, в публично съдебно заседание проведено на шестнадесети август, две хиляди и деветнадесета година, в състав: 

Районен съдия: Димитър Димитров  

при секретаря Т. Т., като разгледа докладваното от съдията ГД № 2421/2019г., по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по реда на чл. 530 и сл. ГПК с правно основание чл. 6 СК.

В молбата си до съда молителката – М.А.М., действаща със знанието и съгласието на своята майка А.М.С., отправя искане до съда да й бъде разрешено да сключи граждански брак с лицето Д.Х.А..

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

От приетия по делото заверен препис на Удостоверение за раждане, въз основа на акт за раждане № 690/27.06.2003 г., издаден от длъжностното лице по гражданско състояние при Община – Шумен, област Шумен, се установява, че молителката е родена на *** г., като нейни родители са А.М.С. – майка и баща – неизвестен. По делото са изслушани непълнолетната молителка, майка й и пълнолетното лице – Д.Х.  А., с който молителката желае да сключи граждански брак. От техните изявления, а и от приложената по делото медицинска документация, стана ясно, че М. и Д. очакват дете. Непълнолетната категорично заяви, че желае занапред да живее с Д. и да отглеждат детето си в семейна среда. От Д”СП”- гр. Шумен, становище изразява социален работник, който заявява, че в интерес на непълнолетна е да сключи граждански брак с пълнолетното лице.

При тази фактическа обстановка от правна страна, съдът намира следната

Съгласно нормата на чл. 6, ал. 2 СК, ако важни причини налагат това, по изключение, брак може да сключи и лице навършило шестнадесет години. Предвид обстоятелствата, от една страна, че молителката е навършила шестнадесет години и има връзка с пълнолетния Д.Х.А. и от тази връзка очакват дете, а от друга - категоричното желание на М. и Д. да продължат да живеят заедно като семейство и след раждането на детето им да го отглеждат в семейна среда, съдът намира, че са налице важни, по смисъла на закона, причини, които са предпоставка за скрепяване на фактическото им съжителство чрез сключване и на гражданки брак. Ето защо молбата е основателна и следва да се уважи.

Водим от горното, съдът 

Р Е Ш И:

 

Разрешава на М.А.М., родена на *** г., с ЕГН ********** и родители – А.М.С., с ЕГН ********** - майка и баща – неизвестен, и двете с адрес: с. Илия Блъсково, Община Шумен, област Шумен, ул. „****, да сключи граждански брак с Д.Х.А., с ЕГН: ********** и адрес: ***.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл. 537, ал. 1 ГПК.

 

Районен съдия: