Р Е Ш Е Н И Е

1112/19.11.2019г. , ,           Град Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Районен съд – Шумен                                                                   седми  състав

На 14 (четиринадесети) ноември                                                Година 2019

В публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                             Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Е. П.,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 2433 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното: 

            Производство по чл. 239 от ГПК.

Предявен е иск с правно основание чл. 500, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането.

            В исковата си молба „ЗД „Бул Инс““ АД гр. София, представлявано от С.С.П. и К.Д.К. твърди, че на 28.07.2016 г. в гр. Шумен, на кръстовище, образувано от улиците „Червена стена“ и „Подполковник Калитин“ настъпило пътнотранспортно произшествие, при което, по вина на ответника Р.Р.Г., като водач на моторно превозно средство марка „***“ с рег. № *** АР, били причинени имуществени вреди на К.Н.А., управлявал лек автомобил марка „***” с рег. № Н *** ВК. Тъй като между ищцовото дружество и собственика на управлявания от ответника лек автомобил бил сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност” и след депозирано заявление на пострадалия, на последния било изплатено застрахователно обезщетение в размер на 883,53 лева. От съставения протокол за ПТП се установявало, че Р.Г. бил неправоспособен към датата на същото, напуснал мястото на инцидента и се отклонил от проверка за алкохол. При така посочените обстоятелства ищецът твърди, че има право на регресен иск срещу ответника за виновно причинените от същия вреди. Моли съда да постанови решение, по силата на което Р.Р.Г. да бъде осъден да му заплати сума в размер на 898,53 лв., представляваща изплатено на пострадал обезщетение за имуществени вреди, причинени от ответника на 28.07.2016 г. при управляване на МПС, като виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотици или други упойващи вещества, ведно със законната лихва, считано от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата, както и разноските по настоящото производство.

            Ответникът не изразява становище по иска, не представя в срок писмен отговор на исковата молба. Не прави искания, не се явява и не се представлява в първото по делото заседание.

         В молба от 21.10.2019 г. пълномощникът на ищеца прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

            Съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 1 от ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание и искът е вероятно основателен.

            В първото по делото заседание на 14.11.2019 г., съдът с определение е допуснал постановяване на неприсъствено решение срещу ответника поради наличие на следните предпоставки по чл. 239, ал. 1 от ГПК:

            – по чл. 239, ал.1, т. 1 от ГПК: ответникът не се представлява в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. С определение от 16.08.2019 г., постановено в производство по чл. 131, ал. 1 от ГПК, на страните, вкл. на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването в съдебно заседание.

            – по чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК: в подкрепа на предявения иск, ищецът се позовава на следните приети по делото доказателства: протокол за ПТП                                 №***/02.08.2016 г., свидетелство за управление на МПС № 282641338, свидетелство за регистрация част II № 007697796, контролен талон № 5404238, искане за оценка от 02.08.2016 г., доклад за щета № 1 от 24.01.2017 г., опис на претенция № 1610023815 от 08.09.2016 г., проверка за сключена застраховка от 02.08.2016 г., платежно нареждане от 24.01.2017 г., регресна покана от 28.02.2017 г.

            При така установеното от фактическа страна, съдът приема от правна страна следното:

            Настоящият състав счита, че изброените доказателства сочат вероятната основателност на претенцията по чл. 500, ал. 1, т. 1 от КЗ. Тоест, предявеният иск е вероятно основателен, което обосновава наличието на предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК. Предвид така установеното по-горе, съдът намира, че искът се явява основателен и доказан. Ето защо, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сума в размер на 898,53 лв., представляваща изплатено на пострадал обезщетение за имуществени вреди, причинени от ответника на 28.07.2016 г. при управляване на МПС, като виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотици или други упойващи вещества и ликвидационни разноски, ведно със законната лихва, считано от 19.06.2019 г. до окончателното изплащане на сумата.

            При направеното искане от ищеца, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на „ЗД „Бул Инс“ АД направените разноски в размер на 50,00 лв.

            Водим от горното и на основание чл. 239 от ГПК, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

            ОСЪЖДА Р.Р.Г. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „БУЛ ИНС““ АД с ЕИК ****, със седалище: гр. София, с адрес на управление: гр. С., общ. С., обл. С., район „Л.”, бул. „Д.Б.” № 87, представлявано от С.С.П. и К.Д.К., на основание чл. 500, ал. 1, т. 1 от КЗ, по банкова сметка *** 898,53 лв. (осемстотин деветдесет и осем лева и 53 стотинки), представляваща изплатено на пострадал обезщетение за имуществени вреди, причинени от ответника на 28.07.2016 г. при управляване на МПС, като виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотици или други упойващи вещества и ликвидационни разноски, ведно със законната лихва, считано от 19.06.2019 г. до окончателното изплащане на сумата.

Настоящото неприсъствено решение не подлежи на обжалване, на основание                 чл. 239, ал. 4 от ГПК.

            В едномесечен срок от връчването на настоящото неприсъствено решение, ответникът може да поиска неговата отмяна от въззивния Окръжен съд – Шумен, ако е бил лишен от възможността да участва в делото поради случаите, посочени в чл. 240, ал. 1 от ГПК

                                                                  Районен съдия: