Р Е Ш Е Н И Е

 

1103/18.11.2019г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд Шумен, IX-ти състав, в публично съдебно заседание, на четвърти ноември, две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

Районен съдия: Д. Димитров 

при участието на секретаря Т. Т., като разгледа докладваното от съдията ГД 2465/2019 г., по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, с правно основание чл. 50 СК, за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между В.К.Д. и В.С.Д. граждански брак. Съпрузите основават искането си на твърдения за постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака. Твърдят, че от брака си нямат деца, както и че са постигнали споразумение по смисъла на чл. 51 СК относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите, фамилното име и имуществените отношения, представено в писмен вид към молбата.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание, молителите поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, както и постигнатото по между им споразумение.

Съдът, като взе предвид представените по делото доказателства, преценени потделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Молителите са съпрузи, на основание сключения граждански брак, за което е съставен Акт за граждански брак № ***., от длъжностното лице по гражданско състояние при Ленински районен народен съвет гр. София. От брака си имат едно пълнолетно дете.

Като взе предвид, че двамата молители поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, че решението им за това е сериозно, взаимно и непоколебимо и не желаят съдът да издирва мотивите за прекратяване на брака, като прецени, че споразумението между страните удовлетворява съдържателните изисквания на чл. 51 СК: изчерпателно е, не противоречи на закона и на морала, съдът намира че същото следва да бъде утвърдено, а разводът между двамата съпрузи да бъде допуснат на основание чл. 50 СК.

Относно разноските: При завеждане на исковата молба се дължи такса в размер на 25 лева, на основание чл. 6, т. 1 от Тарифата за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК. При допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл. 6, т. 3 от Тарифата, се събира такса в размер до 40 лв. Съдът определя, по тези две разпоредби от Тарифата, окончателна държавна такса в общ размер на 50 лв., като констатира, че при завеждане на делото от молителката е внесена сумата 25 лв., при което молителя следва да плати сумата 25 лв. държавна такса на основание чл. 6, т. 3 от Тарифата.

Предвид изложеното, Шуменски районен съд

 

Р Е Ш И :

 

Прекратява гражданския брак между В.К.Д., с ЕГН: ********** *** и В.С.Д., с ЕГН: ********** ***, сключен на 08.11.1981 г., пред длъжностното лице по гражданско състояние при Ленински районен народен съвет гр. София, за което е съставен Акт за граждански брак № *** по взаимно съгласие, на основание чл. 50 СК.

Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 СК, в следния смисъл:

Семейното жилище, находящо се в гр. Шумен, Община Шумен, област Шумен, ул. „*** се предоставя за ползване на молителя В.К.Д..

Обявява, че за в бъдеще съпрузите не претендират издръжка един от друг.

Постановява след прекратяването на брака жената ще запази брачното си фамилно име “Д.”.

Осъжда В.К.Д., с ЕГН: ********** ***, да плати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с IBAN ***, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, сумата 25.00 лв. (двадесет и пет лева) държавна такса на основание чл. 6, т. 3 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК и 5.00 (пет) лева такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от настоящото решение да се връчи на молителите заедно със съобщението за постановяването му, на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.

 

Районен съдия: