Р Е Ш Е Н И Е

 

863/24.9.2019г.

Шуменският районен съд                                                                           десети състав

На двадесет и четвърти  септември                      две хиляди и деветнадесета година

В открито заседание  в следния състав:                             Председател: Ж.Марчева

Секретар: П.Н. 

Като разгледа докладваното от съдията-докладчик

Гр.д.  № 2576 по описа за 2019 год.

За да се произнесе взе предвид следното: 

         Производство по чл.12 и сл. от Закона за закрила от домашно насилие.

Делото е образувано по молба от П.Д.П. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 12 срещу Б.И.Д. с ЕГН ********** с адрес ***, в която се прави искане за налагане на мерки по Закона за защита от домашно насилие. В молбата се сочи, че молителката е майка на ответницата. Двете, заедно с приятеля на дъщеря ѝ живеят заедно. От края на 2018г. дъщеря ѝ и нейния приятел започнали системно да употребяват големи количества алкохол, като под неговото влияние ответницата обиждала майка си и се държала грубо и неприемливо. Почти ежедневните разправии прераснали и във физическа агресия спрямо молителката, като първата проява била през юни 2019г. На 14.08.2019г. след употреба на алкохол от страна на двамата отново започнали обиди  и закани от страна на дъщерята спрямо майка ѝ. След молба от П. усилената музика да бъде намалена Б. станала от масата и я ударила в областта на главата с няколко удара. След това била ударена и от приятеля ѝ. Молителката паднала на земята и дъщеря ѝ продължила да я удря с чехъла си, като след това двамата я сграбчили и я изнесли пред входната врата на къщата, заключвайки вратата. Прекарала нощта навън, като рано сутринта на 15 август чула входната врата да се отключва и влязла в стаята си. След това се обадила на другата си дъщеря  Д., която помолила съседка да посети майка ѝ. Съседката приютила молителката. На следващия ден посетила личен лекар и съдебен лекар, за което се представят документи. В молбата се прави изрично искане за издаване на заповед за незабавна защита, като съдът с Определение № 2619/29.08.2019г. е издал такава.

В съдебно заседание молителката се явява лично, заедно с адв. С. от ШАК, като поддържат молбата и молят да бъдат наложени мерките по ЗЗДН.

 Ответницата, редовно призована, не се явява в съдебно заседание, не изпраща представител и не взема становище по молбата. Същевременно липсва подадена молба за отлагане на делото поради уважителни причини.

Съдът, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Страните живият заедно, в жилище находящо се в гр.*****, като пострадалата е майка на ответницата. Заедно с тях живее и приятелят на ответницата – С.Х. от около две години. От края на 2018г. започнала системна употреба на алкохол от страна на двамата, като актовете на насилие спрямо майката, изразяващи се в обиди и закани започнали през юни 2019г.   На 14. 08.2019г. отново след употреба на алкохол двамата усилили музиката в къщи, което наложило пострадалата да им направи забележка няколко пъти. Вследствие на това започнал скандал между майката и дъщерята, като в началото към П.П. били отправяни обиди и заплахи от дъщеря ѝ, като впоследствие обаче и били нанесени няколко удара в областта на главата, включително и от С.Х.. Ударите продължили да бъдат нанасяни и с чехъл, който дъщерята събула. В последствие двамата изкарали пострадалата пред вратата на  къщата и тя била принудена да прекара нощта навън. На сутринта, чувайки, че входната врата се отключва, тя влязла в къщата и после в стаята, в която живеела, откъдето се обадила на другата си дъщеря. На сутринта нейната съседка – свид. М. я приютила докато я прибере другата ѝ дъщеря – Д. Б.. След посещение при съдебен лекар било издадено съдебномедицинско удостоверение № 210/21.08.2019г. , в което се заключава, че се касае за контузия на главата, кръвонасядане на лява буза, палпаторна болезненост в окосмената част на главата слепоочно в ляво без видими травматични увреждания, като е  причинена болка и страдание. От тогава досега ответницата не е осъществявала никакъв контакт със семейството си.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от приетите по делото писмени доказателства, както и  от разпита на свид. Д. И. Б. – дъщеря на пострадалата и сестра на ответницата, както и на свид. Н.К.М.– съседка на страните. Съдът кредитира разпита на свидетелите, тъй като те са очевидци на последиците от нанесеното насилие над молителката, а именно травматичните увреждания върху нея, като свидетелстват и за предходни такива случаи. Горното потвърждава обстоятелството, че майката е жертва на системен тормоз от страна на своята близка, като конкретния случай не е инцидентен.

По допустимостта на молбата: Видно от служебно изисканото от съда удостоверение за семейно положение, съпруг и деца № ГРС-04-1249/29.08.2019г. е, че  пострадалата е майка на сочената за нарушител. Поради това пострадалата се явява лице от категорията на посочените в разпоредбата на чл.3, т.5 от ЗЗДН. Молбата е подадена в законоустановения срок по чл.10, ал.1 от ЗЗДН, доколкото се сочи, че действията на ответника са извършени на 14.08.2019г.  т.е. преди изтичане на срока, визиран в разпоредбата на чл.10, ал.1 от ЗЗДН. Поради изложените съображения настоящият състав намира, че молбата се явява процесуално допустима. 

По основателността на молбата:  Изложените в молбата и в декларацията по чл.9, ал.3 от ЗЗДН обстоятелства съдържат данни оказано физическо, психическо  и емоционално насилие от Б. спрямо нейната майка. Физическото насилие се е изразило в отправяне на удари в поредния скандал на 14 август 2019г., като психическото и емоционалното насилие е осъществено чрез отправяне на обиди и чрез  изгонването на пострадалата от собствения ѝ дом и пренощуването ѝ на улицата. Съдът съобрази обстоятелството, че нарушителката по никакъв начин не е опровергала изложеното във фактическата част на молбата, като извършеното от нея се доказа и посредством свидетелските показания и декларацията по чл.9, ал.2 от ЗЗДН. В конкретния случай поведението на ответницата показва не само оскърбително отношение към родител, но и незачитане на основни човешки принципи и морални закони в поведението спрямо друго човешко същество.  Такова поведение не би могло да бъде оправдано по никакъв начин и не следва да се проявява толеранс към причинителя на акта на домашно насилие.

Ето защо, съдът намира, че в настоящия случай са налице условията, визирани в разпоредбата на чл.15, ал.2 от ЗЗДН да бъде издадена заповед за защита, като бъдат наложени такива мерки за защита, които да преустановят упражняваното спрямо пострадалия домашното насилие и да възпрепятстват възможността ответникът да упражнява такова и за в бъдеще. С оглед характера на упражненото спрямо нея домашно насилие съдът намира, че подходящи мерки в настоящия случай са мерките, конкретизирани в чл.5, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗЗДН, а срока на мерките следва да бъде над средния предвиден в разпоредбата на чл.5, ал.2 от ЗЗДН размер, а именно 12 месеца. Освен това съдът съобрази обстоятелството, че на основание разпоредбата на чл.5, ал.4 от ЗЗДН на нарушителя следва да бъде наложена и съответна по размер глоба. В настоящия случай то следва да бъде наложена глоба в размер  над минималния,  предвиден в закона, а именно 300 лева.

Предвид изхода на делото ответницата следва да бъде осъдена да заплати в полза на държавата сума в размер на 25 лв.  държавна такса за завеждане на делото.

            Водим от горното, съдът 

РЕШИ: 

ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА, по силата на която:

1. ЗАДЪЛЖАВА  Б.И.Д. с ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо П.Д.П. с ЕГН ********** с адрес ***.

2. ОТСТРАНЯВА Б.И.Д. с ЕГН ********** от съвместно обитаваното с П.Д.П. с ЕГН ********** *** за срок от 12 (дванадесет) месеца.

3. ЗАБРАНЯВА на Б.И.Д. с ЕГН ********** да се доближава до П.Д.П. с ЕГН **********, както и до обитаваното от нея жилище, находящо се в гр.***** за срок от 12 (дванадесет) месеца.

На основание чл.5, ал.4 от ЗЗДН  НАЛАГА на Б.И.Д. с ЕГН **********   ГЛОБА  в размер на 300 (триста) лева.

ОСЪЖДА Б.И.Д. с ЕГН **********  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ШРС държавна такса в размер на 25 лева (двадесет и пет лева), както и 5 лева (пет лева) такса при издаване на изпълнителен лист.

В заповедта за изпълнение да се посочат последиците от неизпълнението й по смисъла на чл.21, ал.3 от ЗЗДН, а именно, че  при неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.  

Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в седемдневен срок от  връчването му на страните.

На основание чл.17, ал.3 от ЗЗДН обжалването на решението не спира изпълнението на заповедта.

Преписи от решението и от издадената заповед да се връчат на страните и да се изпратят служебно на РУП към ОД на МВР - гр.Шумен.

Възлага изпълнението на Заповедта на органите на РУП към ОД на МВР – гр.Шумен.

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: