Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

                             

                                            1046/5.11.2019г.,             гр. Шумен

                                    

Шуменският районен съд, в публичното заседание, на тридесети октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав                                                     

  Районен съдия: Л. Григорова  

при секретаря Д. Х., като разгледа докладваното от районния съдия гр. д. № 2654 по описа на съда за 2019 година, за да се  произнесе, взе предвид следното:   

 Производство по чл.50 от СК.         

 Депозирана е молба от Й.Х.Я., ЕГН **********, с адрес: *** и С.Д.Я., ЕГН **********, с адрес: ***, в която излагат, че са сключили граждански брак на 15.08.2015 г., като от брака си имат родено едно дете Г.С.Д., ЕГН **********, което към момента на подаване на молбата е малолетно.

Молителите твърдят, че са взели сериозно и непоколебимо решение за прекратяване на брака по взаимно съгласие. Двамата съпрузи представят споразумение относно всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл.51 от СК. На основание изложеното, молят съда да постанови решение, по силата на което да прекрати брака им по взаимно съгласие и одобри споразумението им по чл.51 от СК.            

 В съдебно заседание молителите, редовно призовани се явяват лично, като заявяват, че поддържат молбата си за прекратяване на брака, както и представеното споразумение.

След запознаване със събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът от фактическа и правна страна прие за установено следното: От приложеното Удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на Акт за сключен граждански брак № ***. на  Община Шумен, се доказва по категоричен начин, че Й.Х.Я., ЕГН ********** и С.Д.Я., ЕГН **********, са сключили граждански брак на 15.08.2015 г. От представеното Удостоверение за раждане, изд. въз основа на Акт за раждане №***. на дл. лице по гражданско състояние при Община Шумен, се установява, че страните имат родено едно дете - Г.С.Д., ЕГН **********, което към момента на  приключване на откритото съдебно заседание е малолетно. И двамата съпрузи твърдят, че са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на гражданския им брак, което поддържат пред съда, като представят и писмено споразумение по чл.51 от СК за уреждане на личните им и имуществени отношения след развода. Последното отговаря на изискванията на закона, не противоречи на морала, поради което няма пречки за одобряването му.

Позовавайки се на изложеното, съдът намира, че разглежданата молба е основателна и доказана, поради което следва да се уважи.       

По делото не са ангажирани доказателства, относно получаваните от молителите доходи, но с оглед трудоспособната им възраст съдът приема, че те са в състояние да реализират такива, поне в размер на минималната работна заплата за страната, поради което определя окончателна държавна такса в размер на 40.00 лева, като констатира, че молителката е внесла сума, в размер на 25,00 лева, представляваща държавна такса за водене на делото. Ето защо молителят следва да  бъде осъден да заплати сума в размер на 15.00 лв., представляваща остатък от дължимата държавна такса за водене на делото.

Водим от гореизложеното, съдът 

 

                             Р          Е          Ш          И

 

 ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Й.Х.Я., ЕГН **********, с адрес: *** и С.Д.Я., ЕГН **********, с адрес: ***, сключен с Акт за граждански граждански брак № *** г. на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Шумен, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СЪПРУЗИТЕ.

ОДОБРЯВА постигнатото между двамата писмено споразумение по чл.51 от СК, по силата на което:    

Предоставя упражняването на родителските права върху роденото oт брака малолетно дете - Г.С.Д., родена на *** г., ЕГН **********, на майката - Й.Х.Я., ЕГН **********, като определя местоживеенето на детето на адреса, на който живее майката, а именно: град Шумен, ул. ***.

Бащата С.Д.Я., ЕГН **********, с адрес: ***, ще има право на режим на лични контакти с детето Г.С.Д., ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца в събота от 10:00 ч. до 17:00 ч. в неделя /с преспиване/; всяка година през Коледните и Новогодишните празници, съответно от 10:00 ч. на 27 декември до 17:00 ч. на 28 декември /с преспиване/ и от 10:00 ч. на 31 декември до 17:00 ч на 01 януари /с преспиване/; на всеки официален празник - Великден /понеделника ***лед Великден/ от 10.00 ч. до 17.00 ч.; 20 /двадесет/ дни през лятото, разделени на два периода от по 10 /десет/ дни /с преспиване/, като родителите следва до края на месец май на съответната година, писмено, да договорят периодите; на рождения ден на детето - 27 януари - 1 /един/ час от 17.00 ч. до 18.00 ч.; на рождения ден на бащата - 26 февруари за период от 17.00 ч. на 26 февруари до 17.00 ч. на 27 февруари.

          Бащата С.Д.Я., ЕГН **********, с адрес: ***, ще заплаща месечна издръжка за детето Г.С.Д., ЕГН **********, в размер ма 250.00 - /двеста и петдесет/ лева, платими чрез неговата майка и законен представител Й.Х.Я., ЕГН **********, по банкова сметка с № IBAN: ***, „Юробанк България“ АД, до 5-то /пето число/ на текущия месец, считано от 05.08.2019 г.. ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до настъпването на законови основания за изменение или прекратяване на издръжката.

Семейното жилище, имащо административен адрес: село Царев брод, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. ***, към момента на подписване на споразумение е напуснато от двамата молители.

След прекратяване на брака молителката - Й.Х.Я., ЕГН **********, ще възстанови предбрачното си фамилно име – Г..

 Поставя в личен дял на Й.Х.Я., ЕГН ********** /след прекратяване на брака с имена Й.Х. Г., ЕГН **********/, с адрес: ***, и същата става собственик на лек автомобил, марка и модел: “МАЗДА 2”, с peг. № ***, двигател № ***, рама № ***, цвят “червен”, описано в свидетелство за регистрация на МПС № ***, изд. на 05.09.2018 г. от МВР, сектор ПП - Шумен.

Застрахователна стойност на автомобила е 3 240.00  /три хиляди двеста и  четиридесет/ лева.

Молителите оценяват този дял общо за сумата от 3 240.00 /три хиляди двеста и четиридесет / лева.

Поставя в дял С.Д.Я., ЕГН **********, с адрес: ***, мотоциклет, марка и модел “Кавазаки Нинджа ЗХ 6 Р“, peг. № ***, двигател № ***,рама № ***, цвят “светло сив металик/черен металик”, описан в свидетелство за регистрация на МПС № ***, изд. на 30.08.2017 г. oт МВР, сектор ПП – Шумен.

Застрахователна стойност на мотоциклета е 2280.00 /две хиляди двеста и осемдесет/ лева.  

Молителите оценяват този дял общо за сумата от 2280.00 /две хиляди двеста и осемдесет/ лева.

Страните не си дължат суми за уравнение на дяловете.

          Придобитото по време на брака МПС, а именно: лек автомобил, с рег. № ***, марка BMV 320D, с рама ***, остава в обикновена съсобственост.

Молителите заявяват, че останалите движими вещи, придобити по време на брака са на незначителна стойност и същите са поделени извънсъдебно при фактическата раздяла, като за в бъдеще молителите няма да имат претенции един към друг за тях.

Молителите заявяват, че по време си не са придобивали със съвместен принос парични влогове, поради което всеки от молителите може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр.

          След прекратяване на брака, молителите няма да си дължат издръжка един на друг и за в бъдеще няма да имат претенции в този смисъл.

          Разноските остават за страните така, както са направени.  

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото, в размер на 40.00 лв. /четиридесет лева/.      

ОСЪЖДА С.Д.Я., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС, сума в общ размер на 240, 60 лева /двеста и четиридесет лева и шестдесет стотинки/, от която 45, 60 лева- държавна такса за поставеното му в дял МПС, 15.00 лева- остатък от дължимата държавна такса за водене на делото, 180.00 лева- държавна такса върху издръжката, която следва да заплаща на детето си.

ОСЪЖДА Й.Х.Я., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС, сума в размер на 64, 80 лева /шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки/, представляваща държавна такса за поставеното ѝ в дял МПС.  

  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                                    

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ :