Р Е Ш Е Н И Е

 

1174/5.12.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, проведено на  деветнадесети ноември през  две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

Районен съдия: Мирослав Марков

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №2721 по описа за 2019 год. на Районен съд – Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство с правно основание  чл.50 от СК.

В искането си до съда, съпрузите М.О.М. - ЕГН **********,*** и Н.Ю.М. - ЕГН **********,***, молят за постановяване на решение за прекратяване на сключения между тях граждански брак, за който е съставен акт акт за сключен граждански брак №0005/29.05.1999 г. от Община – Хитрино, по взаимно съгласие. Съпрузите основават искането си на твърдения за постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака. Постигнали са споразумение по смисъла на чл. 51 от СК относно уреждането на  отношенията след развода, представено в писмен вид към молбата.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание, молителите се явяват лично като поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, както и постигнатото помежду им споразумение. Потвърждават сериозното си и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака.

 При преценката на доказателствата, съдът взе предвид: дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от 10.09.2019 г., издадено въз основа на акт за сключен граждански брак №0005/29.05.1999 г. от Община – Хитрино; ксерокопие на свидетелство за регистрация Част I на л.а. с ДК №***, удостоверение по чл.33, ал.4 от ЗМДТ от 04.09.2019 г. от Алианц България – Шумен,  печат на справка за IBAN *** – ЕАД от 04.09.2019 г., 2 бр. пълномощни.

 Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установени посочените фактически констатации и формира следните правни изводи:

    Двамата молители поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, като решението им за това е сериозно, взаимно и непоколебимо и не желаят да се издирват мотивите за прекратяване на брака. Едновременно с това прецени, че споразумението им удовлетворява съдържателните изисквания на чл. 51 от СК: изчерпателно е, не противоречи на закона и на морала. Ето защо намира, че следва да бъде утвърдено от съда, а разводът между двамата съпрузи да бъде допуснат на основание чл. 50 от СК.

  По отношение на разноските, молителите са изразили становище, да останат така както са направени. При завеждане на исковата молба се дължи такса в размер на 25 лева, на основание чл. 6, т. 1 от Тарифата за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК, която е внесена по сметка на съда. При допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл. 6, т. 3 от Тарифата, се събира такса в размер до 40 лв.

Предвид посоченото, по делото следва да бъде определена държавна такса при допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 40,00 /четиридесет/ лв., която следва да се раздели между молителите, както и държавни такси върху имуществените отношения.

Предвид гореизложеното, съдът на основание чл.330, ал.3 от ГПК и  чл.51, ал.2 от СК

 

                 Р  Е  Ш  И

 

ДОПУСКА развод по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК и  прекратява брака между М.О.М. с ЕГН **********,*** и Н.Ю.М. с ЕГН **********,***, за който е съставен Акт за сключен граждански брак №0005/29.05.1999 г. от Община – Хитрино.

Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, в следния смисъл:

1.      Съпрузите се споразумяват, че след прекратяване на брака, няма да си дължат издръжка помежду си.

2.      Семейното жилище на съпрузите, в с. Хитрино, обл.Шумен, ул. ***, което е собственост на родителите на съпруга Н.М. след прекратяването на брака ще се ползва от съпруга Н.Ю.М..

3.      Родителските права над роденото от брака дете Мелиса Ниязиева Юмерова с ЕГН **********, ще се упражняват от бащата Н.Ю.М., като се определя и местоживеене на детето на постоянния адрес на бащата - обл. Шумен, общ. Хитрино, с. Хитрино, ул. ***.

4.      Майката ще заплаща месечна издръжка в размер на 160,00 лв. за детето Мелиса Ниязиева Юмерова с ЕГН ********** до навършването на пълнолетието й. Издръжката ще се заплаща по банков път чрез нейния баща и законен представител Н.Ю.М., който ще упражнява родителските права. Издръжката е платима до 30-то число на месеца, за който се дължи, считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

5.      Майката М.О.М. ще осъществява лични контакти с детето Мелиса Ниязиева Юмерова, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 18,00 ч. в петък до 16,00 ч. в неделя, по три дни от Коледната и три дни от Априлската ваканция, както и 20 дни през лятната ваканция по време, когато бащата не е в платен годишен отпуск.

6.      Придобитият по време на брака лек автомобил в режим на съпружеска имуществена общност, а именно: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка Мерцедес, модел Ц 180, регистрационен № ***, рама № ***, двигател *** остава в дял на съпруга Н.Ю.М., ЕГН **********, който става изключителен негов собственик със съгласието на съпругата.

7.      Съпругата възстановява предбрачното си фамилно име Х. след прекратяването на брака.

ОСЪЖДА Н.Ю.М. - ЕГН **********,*** да плати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с IBAN ***, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, както следва:

Сумата от 36,00 лева представляваща дължима държавна такса по споразумението за имуществените отношения, на основание чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК;

и сумата от 20,00 лева, представляваща държавна такса за допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК както и 5,00 лева такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.О.М. - ЕГН **********,***, да плати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с IBAN ***, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, както следва: сумата от 115,20 лв. (сто и петнадесет лева и двадесет стотинки) представляваща дължима държавна такса по споразумението за издръжка, на основание чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК и сумата от 20,00 лева, представляваща държавна такса за допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК както и 5.00 /пет/ лева такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

  Решението е окончателно.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: