Р Е Ш Е Н И Е

 

1055/7.11.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и девети октомври през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

      Районен съдия: Мирослав Марков     

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията

гр.дело № 2786 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:  

Предявен е иск за изменение на издръжка на дете от родител, с правно основание чл. 150 от СК от Г.Ж.Г., с ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на Н.К.А. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес *** срещу К.А.К. с ЕГН **********, с който се иска да бъде осъден ответника да заплаща месечна издръжка в размер на 200,00 лв., считано от датата на подаване на исковата молба, вместо определената с решение по гр.д.№1554/2015г. по описа на РС - Шумен, издръжка в размер на 110,00 лв. По същество на делото, ищцата,  поддържа исковата молба и сочи, че са налице условията за увеличаване на дължимата издръжка.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК, ответникът, редовно призован, подава отговор на исковата молба, в който оспорва исковата претенция по размер. Сочи, че основателно е издръжката да е в размер на 140,00 лева. В съдебно заседание не се явява и не взема становище по същество на делото.

СЪДЪТ, след като взе предвид представените по делото доказателства, а именно: представените с ИМ писмени доказателства - ксерокопие на удостоверение за раждане от *** г., издадено въз основа на акт за раждане №1696/22.11.2013 г. от Община Шумен, удостоверение изх. №012/07.08.2016 г. от НОЕЛ 2013 ЕООД – гр. Шумен, удостоверение изх. №011/07.08.2016 г. от НОЕЛ 2013 ЕООД – гр. Шумен, копие от решение №1919/17.12.2015 г. по гр.д. №1554/2015 г. на ШРС; представените с отговора писмени доказателства: ксерокопие на епикриза на К.К. от 27.05.2019 г. от УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – гр. Варна, както и социален доклад изх. №ПР/Д-Н/178-001/18.10.2019 г. от АСП ДСП – Шумен, по отделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа страна:

Страните са родители на Н.К.А. с ЕГН **********,  видно от удостоверение за раждане от *** г., издадено въз основа на акт за раждане №1696/22.11.2013 г. от Община Шумен. Приложените писмени и гласни доказателства сочат, че детето живее с майка си и нейният съжител, които полагат основните грижи за него. Посещава ДГ „Космонавт“ – гр. Шумен. Майката реализира постоянни доходи, като управител на ЕООД, в размер на около 1000,00 лева месечно. За бащата не са налице данни за постоянни доходи, като същият живее преимуществено в Кралство Испания. С решение по гр.д №1554/2015 г. по описа на РС – Шумен е определена издръжка в размер на 110,00 лв.  

Въз основа на горната фактическа установеност, съдът формира следните правни изводи:

Предявеният иск е иск за изменение на издръжка на дете от родител, с правно основание чл. 150 от СК по отношение на ответника К.А.К. с ЕГН **********, с който се иска да бъде осъден ответника да заплаща месечна издръжка в размер на 200,00 лв., считано от датата на подаване на исковата молба, вместо определената с решение по гр.д.№1554/2015г. по описа на РС - Шумен, издръжка в размер на 110,00 лв.

За да се уважи искът за увеличение на издръжката е необходимо да е налице трайно и съществено изменение на нуждите на издържания или трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице /т.19 от Постановление №5 от 16.10.1970г. на Пленума на ВС/. С оглед възрастта на детето и нуждите му, съдът намира, че исковата претенция по същество следва да бъде уважена, поради следното:

Налице е първата предпоставка, че е налице трайно и съществено изменение на нуждите на издържания.  По делото се установи безспорно, че ищцата полага основни грижи за детето. От предходното изменение на издръжката е изминал период от време, през който са настъпили изменения в нуждите на издържания, с оглед възрастта, физическото израстване, промяната на социално-икономическата обстановка в страната, продължаване на обучението в предучилищна възраст. Всичко това води след себе си до необходимост от по-големи разходи за задоволяване на потребностите от пособия и други неща свързани с живота на детето и личностното му развитие. Налице е и изменение на размера на минималната работна заплата.

Съдът намира, че се предполага втората предпоставка, трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице.  Майката, сама, полага непосредствените и ежедневни грижи за детето, а бащата, не живее в едно домакинство с ищцата и детето, поради което съдът приема, че той не участва в полаганите ежедневно грижи. 

При определяне на размера на издръжката, съдът е задължен да я определи в съответствие с възможностите на родителите да дават такава. Нуждите на детето съобразно твърденията в исковата молба са в рамките на нормалните за възрастта на децата разходи.  Детето е на 5 години, в предученическа възраст.

Съдът намира, по отношение на възможностите на задълженото лице, че по делото не се установиха данни за минимални трудови доходи на бащата, но същият е в трудоспособна възраст и може да реализира доходи в размер на  минималната работна заплата. Едновременно с това не се установиха наличие на други алиментни задължения на ответника към други лица.

Предвид изложеното, както и съобразявайки нормативно установените задължения съгласно, които родителите имат първостепенна отговорност да осигурят в рамките на своите способности и финансови възможности условията за живот, необходими за детското развитие, с оглед нуждите му от издръжка, съдът намира, че за детето следва да бъде определена обща месечна издръжка в размер на 386,00 лева. Съдът приема за критерий, потребителският паричен разход необходим за издръжка, средно на един член на семейство в левове, като разходи в домакинствата в РБ, приет от НСИ през 2019г., за календарната 2018г.

Съгласно разпоредбата на чл.140, ал.3 от СК тази сума следва да се разпредели между родителите, съобразно с възможностите им. Майката реализира постоянни доходи,  в размер на около 1000,00 лева месечно. Съдът приема, че бащата на децата може да реализира доходи в размер на минималната работна заплата, която предвид утвърдената бюджетна рамка, считано от 01.01.2020г. е в размер на 610,00 лева. Предвид изложеното относно ответника, съдът намира, че същият следва да участва в издръжката със сумата от 160,00 лева,  който размер е съобразен с възможностите му. Останалата част от издръжката следва да се поеме от майката. В този смисъл сумата от 160,00 лева е в почти минимален размер, предвид чл.142, ал.2 от СК. Исковата претенция в останалата си част, до пълният й размер се явява неоснователна и недоказана и следва да се отхвърли като такава.

Увеличеният размер на издръжката е дължим считано от датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

         Относно разноските:

На основание разпоредбата на чл.78, ал.6 от ГПК, доколкото делото е решено в полза на лице, освободено от заплащане на държавни такси и разноски, ответникът следва да заплати държавна такса, съобразно увеличения размер на издръжката в размер на 72,00 лева.

Съобразно чл.242, ал.1 от ГПК, следва да се постанови предварително изпълнение на съдебното решение относно изменената издръжка.

         Воден от гореизложеното, СЪДЪТ  

Р Е Ш И :

 

            ИЗМЕНЯ на основание чл.150 от СК размера на присъдената месечна издръжка с гр.д.№1554/2015г. по описа на РС - Шумен, по силата, на  което К.А.К. с ЕГН **********, с пост.адрес: *** е осъден да заплаща сумата от 110,00 лв. месечно на Н.К.А. с ЕГН **********, чрез  своята майка и законен представител Г.Ж.Г., с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес *** като увеличава същата от 110,00 лева на 160,00 /сто и шестдесет/ лева, считано от 18.09.2019г. /датата на подаване на исковата молба/ до настъпване на законни причини за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла или просрочена вноска.

ОСЪЖДА К.А.К. с ЕГН **********, с пост.адрес: ***, да заплати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с IBAN ***, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, сумата от 72,20 лева, представляваща държавна такса върху присъдените издръжки и 5,00 лева такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 Постановява предварително изпълнение на решението, в частта относно присъдената издръжка, на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Шумен в двуседмичен срок от връчването му страните.                                                       

        

РАЙОНЕН СЪДИЯ: