Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

                                                  1045/5.11.2019г.,             гр. Шумен

 

Шуменският районен съд, в публичното заседание, на тридесети октомври през две хиляди и шестнадесета година,  в  състав:                   

                                                                     Районен съдия: Л. Григорова

при секретаря  Д. Х., като  разгледа докладваното от съдията гр. д. № 2787 по описа на съда за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производство по реда на чл. 127, ал.1 от СК.

 Предявена е молба от А.Ф.Ф., с ЕГН **********, с постоянен адрес:*** и С.Т.Н., с ЕГН **********,***, с правно основание чл.  127, ал. 1 от СК, с искане: да се постанови решение, по силата на което да се утвърди постигнатото помежду им споразумение, както следва: упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете  Т.С.Н., ЕГН **********, да бъде предоставено на майката А.Ф.Ф., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето да бъде на адреса, на който живее майката, а именно: гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. „*** На бащата С.Т.Н., с ЕГН **********, да се определи следния режим на лични отношения с детето: всяка първа и трета седмица от месеца, в часовете от 18:00 ч. в петък до 17:00 ч. в неделя /с преспиване/; два пъти по 15 дни през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката /от 15 юни до 30 юни и от 15 август до 30 август: всяка нечетна година на Коледните празници от 10:00 часа на 23 декември до 17:00 часа на 26 декември /с преспиване/; всяка четна година за Новогодишните празнини от 10:00 часа на 30 декември до 17:00 часа на 02 януари /с преспиване/; всяка нечетна година на Великден от Разпети петьк в 10:00 часа, до събота в 17:00 часа /с преспиване/; всяка четна година на Великден от 17:00 часа в събота до 17:00 часа в неделя /с преспиване/; половината от ученическите ваканции /след започване на училище/ на детето, по предварителна уговорка между родителите, без периода на ваканцията между Коледните и Новогодишни празници, за който родителите са договорили режим на контакти, упоменат в споразумението;     на рождения ден на детето - 12 май - 2 часа преди обяд /10.00-12:00ч./ или след обяд /13.00 - 15.00ч./ в зависимост от това, каква смяна е на училище детето.   При осъществяване на режима на лични контакти на бащата с детето, последното да бъде вземано и връщано от адреса, на който живее е майката. Бащата С.Т.Н., с ЕГН **********, да изплаща на малолетното си дете T. С. Н., ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител А.Ф.Ф., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 180.00 лв., считано от датата на подаване на молбата със споразумението в съда  - 18.09.2019г. до настъпването на законна ***чина за изменението или прекратяването на тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното и изплащане, като дължимата издръжка да се заплаща до 5-то число на месеца, за който се дължи по банков път, по банкова сметка при „Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр А.Ф.Ф., с ЕГН **********. Направените от страните разноски да останат за страните така, както са направени и бъдат присъдени от съда.

В съдебно заседание, молителите, редовно призовани, се явяват лично, като заявяват, че поддържат представеното от тях писмено споразумение.

В настоящото производство молителите представят писмено споразумение, относно  мерките, спрямо общото им дете, касателно упражняване на родителски права, местоживеене на детето, режима на лични отношения, както и размера на дължимата издръжка.

Съдът намира така представеното споразумение за непротиворечащо на закона и морала, като същото е в интерес на детето, поради което следва да бъде утвърдено.

Съдебните разноски, съгласно споразумението, остават за страните така, както са извършени.

Молителят следва да заплати държавна такса съобразно размера на издръжката, която следва да заплаща на детето си, в размер на 129, 60 лева.

Водим от горното, съдът   

 

                                          Р  Е  Ш  И:

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.Ф.Ф., с ЕГН **********, с постоянен адрес:*** и С.Т.Н., с ЕГН **********,***, споразумение, по силата на което:  

Предоставя упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете  Т.С.Н., родена на *** г., с ЕГН **********, на майката А.Ф.Ф., с ЕГН **********.

Определя местоживеенето на малолетното дете T. С. Н., родена на *** г., с ЕГН **********, на адреса, на който живее неговата майка А.Ф.Ф., с ЕГН **********,***.  

Определя режим на лични контакти на бащата С.Т.Н., с ЕГН **********,  с детето Т.С.Н., родена на *** г., с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца, в часовете от 18:00 ч. в петък до 17:00 ч. в неделя /с преспиване/; два пъти по 15 дни през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката /от 15 юни до 30 юни и от 15 август до 30 август; всяка нечетна година на Коледните празници от 10:00 часа на 23 декември до 17:00 часа на 26 декември /с преспиване/; всяка четна година за Новогодишните празнини от 10:00 часа на 30 декември до 17:00 часа на 02 януари /с преспиване/; всяка нечетна година на Великден от Разпети петък в 10:00 часа, до събота в 17:00 часа /с преспиване/; всяка четна година на Великден от 17:00 часа в събота до 17:00 часа в неделя /с преспиване/; половината от ученическите ваканции /след започване на училище/ на детето, по предварителна уговорка между родителите, без периода на ваканцията между Коледните и Новогодишни празници, за който родителите са договорили режим на контакти, упоменат в споразумението;     на рождения ден на детето - 12 май - 2 часа преди обяд /10.00-12:00ч./ или след обяд /13.00 - 15.00ч./ в зависимост от това, каква смяна е на училище детето.   *** осъществяване на режима на лични контакти на бащата с детето, последното ще бъде вземано и връщано от адреса, на който живее е майката.

Бащата С.Т.Н., с ЕГН **********, ще заплаща месечна издръжка на малолетното си дете T. С. Н., родена на *** г, с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител А.Ф.Ф., с ЕГН **********, в размер на 180.00 лв. /сто и осемдесет лева/, считано от датата на подаване на молбата със споразумението в съда  - 18.09.2019 г. до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното и изплащане.  Дължимата издръжка ще се заплаша до 5-то число на месеца, за който се дължи, по банков път, по банкова сметка при „Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр А.Ф.Ф., с ЕГН **********.  

 Направените от страните разноски остават за страните така, както са направени и бъдат присъдени от съда.  

ОСЪЖДА С.Т.Н., с ЕГН **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС, държавна такса върху определения размер на издръжка, в размер на 129, 60 лева /сто двадесет и девет лева и шестдесет стотинки/.

 ОСЪЖДА С.Т.Н., с ЕГН **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС, държавна такса за водене на делото, в размер на 12, 50 лева /дванадесет лева и петдесет стотинки/.

ОСЪЖДА А.Ф.Ф., с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС, държавна такса за водене на делото, в размер на 12, 50 лева /дванадесет лева и петдесет стотинки/.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: