Р Е Ш Е Н И Е

 

1173/5.12.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, проведено на  деветнадесети ноември през  две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

Районен съдия: Мирослав Марков

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №2909 по описа за 2019 год. на Районен съд – Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство с правно основание  чл.50 от СК.

В искането си до съда, съпрузите Г.И.Н. - ЕГН **********,***  и Н.Р.Н.-Н. - ЕГН **********,***, молят за постановяване на решение за прекратяване на сключения между тях граждански брак, за който е съставен акт за сключен граждански брак №392/08.11.2004 г. от Община – Шумен, по взаимно съгласие. Съпрузите основават искането си на твърдения за постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака. Постигнали са споразумение по смисъла на чл. 51 от СК относно уреждането на  отношенията след развода, представено в писмен вид към молбата.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание, молителите се явяват лично като поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, както и постигнатото помежду им споразумение. Потвърждават сериозното си и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака.

 При преценката на доказателствата, съдът взе предвид: ксерокопие на удостоверение за раждане от *** г., издадено въз основа на акт за раждане №56/13.01.2005 г. от Община – Шумен, ксерокопие на свидетелство за регистрация част I на л.а. „Опел Корса“ с ДК №***, удостоверение по чл.33, ал.4 от ЗМДТ от „Алианц България“ – Шумен, оригинал на удостоверение за сключен граждански брак от 08.11.2004 г., за което е съставен акт за граждански брак №392/08.11.2004 г. от Община – Шумен; ксерокопие на служебна бележка от 19.11.2019 г. от „Алианц Банк България“ АД, клон Шумен.

 Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установени посочените фактически констатации и формира следните правни изводи:

    Двамата молители поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, като решението им за това е сериозно, взаимно и непоколебимо и не желаят да се издирват мотивите за прекратяване на брака. Едновременно с това прецени, че споразумението им удовлетворява съдържателните изисквания на чл. 51 от СК: изчерпателно е, не противоречи на закона и на морала. Ето защо намира, че следва да бъде утвърдено от съда, а разводът между двамата съпрузи да бъде допуснат на основание чл. 50 от СК.

  По отношение на разноските, молителите са изразили становище, да останат така както са направени. При завеждане на исковата молба се дължи такса в размер на 25 лева, на основание чл. 6, т. 1 от Тарифата за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК, която е внесена по сметка на съда. При допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл. 6, т. 3 от Тарифата, се събира такса в размер до 40 лв.

Предвид посоченото, по делото следва да бъде определена държавна такса при допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 40,00 /четиридесет/ лв., която следва да се раздели между молителите, както и държавни такси върху имуществените отношения, така както са посочени в споразумението.

Предвид гореизложеното, съдът на основание чл.330, ал.3 от ГПК и  чл.51, ал.2 от СК

 

                 Р  Е  Ш  И

 

ДОПУСКА развод по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК и  прекратява брака между Г.И.Н. - ЕГН **********,***  и Н.Р.Н.-Н. - ЕГН **********,***, за който е съставен Акт за сключен граждански брак №392/08.11.2004 г. от Община – Шумен.

Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, в следния смисъл:

I. УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА:

1. Родителските права над детето Р.Г. Н., ЕГН **********, родена на *** г., се предоставят на майката Н.Р.Н.-Н., ЕГН **********.

2. Определя се следния режим на свиждане и лични контакти на бащата Г.И.Н., ЕГН ********** с дъщеря му Р.Г. Н.. ЕГН **********, а именно:

- всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 ч. в събота, с преспиване, до 18.00 ч. в неделя, като детето се взема от дома на майката и се връща на същото място;

- 1 /един/ календарен месец през лятото, когато майката не е в отпуск.

II. ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕТО:

Бащата Г.И.Н., ЕГН ********** ще заплаща сумата от 400 лв. /четиристотин лева/ с падеж 10 /десето/ число на месеца, за който се дължи, считано от датата на постановяване на решението по делото, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до пълното й изплащане, до настъпване на законните основания за изменение или прекратявано на същата. Издръжката се заплаща по банкова сметка *** Н.Р.Н.-Н., ЕГН **********.

III.ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

1. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

По време на брака страните не са придобили недвижими вещи.

2. ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Движимите вещи са реално поделени, освен МПС, придобито от страните по време на брака им, а именно:

2.1. Лек автомобил „ОПЕЛ КОРСА" с per. № ***, рама ***, двигател № ***, цвят „СИНЬОЗЕЛЕН МЕТАЛИК", което СТАВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ НА Г.И.Н., ЕГН **********, със застрахователна  стойност 1000 лв. /хиляда лева/.

- СТРАНИТЕ НЕ СИ ДЪЛЖАТ ПАРИЧНИ СУМИ ЗА УРАВНЯВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИМ.

- Страните декларират, че по време на брака си не са придобивали със съвместен принос парични влогове, поради което всеки може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр, също задълженията, които всеки е поел на свое име, си остават лични за него и не представляват задължения на другия съпруг, след прекратяване па брака.

IV. ПОЛЗВАНЕТО HA СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ  И ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО:

- Страните се договарят, че семейното жилище, находящо се в гр. Шумен,  ул. ***  е напуснато от съпруга Г.И.Н., ЕГН **********. Същото е лична собственост на родителите на съпругата  и  занапред ще се ползва от майката Н.Р.Н.-Н., ЕГН ********** и от детето Р.Г. Н., ЕГН **********. Съпругът няма претенции по отношение на ползването на семейното жилище.

- Местоживеенето на роденото от брака дете е при майката Н.Р.Н.-Н., ЕГН ********** ***, а при напускане на посоченото жилище, на адреса на майката.

V. ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ;

Страните, се договарят, че издръжка между съпрузите след прекратяване на брака, не се дължи.

VI. ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА;

СЛЕД PA3BОДA СЪПРУГАТА ВЪЗСТАНОВЯВА БАЩИНАТА СИ ФАМИЛИЯ КАТО ПРЕМАХВА ДОБАВЕНАТА С „-„ ФАМИЛИЯ И ОСТАВА САМО Н..

VII. РАЗНОСКИ:

-  Разноските, остават за страните така, както са направени.

- Държавните такси, конто след за да се заплатят след влизане на решението в сила се заплашат от всяка една от страните съобразно постановеното в него.  

ОСЪЖДА Г.И.Н. - ЕГН **********,***  да плати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с IBAN ***, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, както следва:

Сумата от 20,00 лева представляваща дължима държавна такса по споразумението за имуществените отношения, на основание чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК;

сумата от 288,00 лв. (двеста осемдесет и осем лева) представляваща дължима държавна такса по споразумението за издръжка, на основание чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК;

и сумата от 20,00 лева, представляваща държавна такса за допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Н.Р.Н.-Н. - ЕГН **********,***, да плати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с IBAN ***, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, както следва: сумата от 20,00 лева, представляваща държавна такса за допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК както и 5.00 /пет/ лева такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

  Решението е окончателно.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: