Р Е Ш Е Н И Е

 

1178/6.12.2019г.,           Град Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Районен съд – Шумен                                                                   седми състав

На 28 (двадесет и осми) ноември                                                           Година 2019

В публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Е.П.,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 2965 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по Глава XXV от ГПК.

Предявени са субективно съединени искове с правно основание чл. 150 от СК.

            В исковата молба малолетните К.О.И. и Т.О.И., представлявани от Ц.К.Д. твърдят, че ответникът О.С.И. е техен баща.  По силата на решение по гр.д. № 2218/2015 г. по описа на ШРС, същият бил осъден да заплаща месечна издръжка на децата си, както следва: на детето К. – по 100,00 лв. и на детето Т. – по 100,00 лева. През изминалия период многократно нарастнали потребностите на децата и възможностите на ответника. Молят съда да постанови решение, по силата на което да измени размера на дължимата от ответника издръжка, като го увеличи, както следва: за детето К. от 100,00 лв. на 200,00 лв. месечно и за детето *** от 100,00 лв. на 200,00 лв. месечно, считано от депозиране на исковата молба. Претендират и присъждане на деловодните разноски.

            В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК, ответникът подава отговор на исковата молба. Същият оспорва предявените искове по размер. Заявява, че желае да плаща по-висок размер на издръжките, но не е в състояние, тъй като често е безработен. Понастоящем упражнявал труд срещу възнаграждение в размер на минималната работна заплата. Освен това, И. плащал вноските по два кредита, договорите за които били сключени по време на брака. От друга страна, законният представител на ищците реализирала много добри доходи и демонстрирала добри финансови възможности. Моли, претенциите в размер над 140,00 лв. да бъдат отхвърлени, като му бъдат заплатени направените разноски.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: видно от приложените по делото удостоверения за раждане от *** г., изд. въз основа на акт за раждане №***/06.02.2008 г. и от 14.08.2009 г., изд. въз основа на акт за раждане №***/14.08.2009 г., съставени от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен е, че Ц.К.Д. (С.-И.) и О.С.И. са родители на децата К., род. на *** г. и ***, род. на *** година. Съдът констатира от Решение № 1717/30.10.2015 г., постановено по гр.д. № 2218/2015 г. по описа на ШРС, влязло в сила на 30.10.2015 г., че О.И. бил осъден да заплаща на децата си К. и *** месечна издръжка в размер на по 100,00 лв. за всяко дете. От представеното удостоверение за раждане от *** г., изд. въз основа на акт за раждане № 1159/03.07.2019 г. съставено от длъжностното лице по гражданското състояние в район Одесос, общ. Варна се установява, че Ц.Д. и А.Д. са родители на детето Г., род. на *** г. Видно от приложените удостоверения №№ 10, 11/17.09.2019 г., изд. от II ОУ „Д-р П.Б.“ гр. Шумен е, че децата К. и *** са ученици в учебното заведение, съответно в пети и четвърти клас през учебната 2019/2020 година. Представени са и служебни бележки от 18.09.2019 г., изд. от „Бонев консулт“ ЕООД гр. Шумен, в които е удостоверено, че двете деца посещават школа по английски език. Представени са и квитанции към ПКО, издавани от посоченото юридическо лице, удостоверяващи плащането на месечни такси за английски език. Съдът констатира от удостоверение № 27-00107298/01.10.2019 г., изд. от ТП на НОИ – Шумен, че Ц.Д. през периода м. февруари 2019 г. – м. септември 2019 г. получила обезщетение за временна неработоспособност в размер на 439,15 лв.средно месечно. По делото са представени удостоверения изх. №№ 2,7/20.08.2019 г., изд. от „Инвестиции и печалби“ ЕООД гр. Варна, от които се установява, че Ц.Д. и  А.Д. са самоосигуряващи се лица, като осигурителния доход на всеки от тях е в размер на минималната работна заплата. Видно от приложените служебна бележка изх. № 60-03-14-49074/28.10.2019 г., изд. от Дирекция „Бюро по труда“ – Шумен, удостоверение изх. № 9/24.10.2019 г., изд. от „Урбан електрик“ ЕООД гр. Шумен, заповед № 203/22.11.2019 г. на управителя на „Сапир България“ ЕООД и регистрационна карта № 10042903 на ДБТ – Шумен е, че ответникът в периода 11.03. – 01.05.2019 г. бил безработен, впоследствие работил по две трудови правоотношения, а понастоящем също е безработен. По делото са представени договор за кредит от 20.09.2012 г., договор за кредит от 16.11.2011 г.,договор за кредит от 20.12.2013 г., ведно с анекси и погасителни планове, от които се установява, че по време на брака си Ц.Д. и О.И. сключили договори за кредит, като и понастоящем двамата плащат погасителните вноски.  

Не са представени доказателства за алиментни задължения на ответника към други лица.

В служебно изискания писмен доклад на ДСП общ. Шумен се сочи, че след раздялата между родителите родителските права се упражняват от майката, която сключила брак с лицето А.Д., като от брака си имат родено дете, понастоящем на три месеца. Семейството обитавало апартамент, находящ се в гр. Шумен, кв. Дивдядово, като били осигурени много добри битови условия. Двамата се осигурявали на минималната работна заплата, като Д. работил като брокер на недвижими имоти. Ответникът живеел в жилище на свой роднина при добри битови условия. Децата посещавали редовно учебно заведение и бил в добро здравословно състояние.

Разпитаната в качеството на свидетел С.С. (сестра на Ц.Д.) излага, че през последните години нуждите на двете деца нарастнали. През пролетта на 2019 г. семейството на сестра ѝ придобило недвижимия имот, обитаван понастоящем, освен това притежавало лек автомобил марка „***“, произведен преди около две-три години. Д. упражнявала дейност, свързана с продуктовите продажби, вкл. и чрез интернет, а съпругът ѝ бил брокер на недвижими имоти.

Свидетелят В.М. описва, че ответникът често започна работа, но впоследствие трудовото му правоотношение се прекратява, както и че не разполага с имот, кола и доходи.

            Предвид установената по-горе фактическа обстановка, съдът намира за установено от правна страна следното:

            От предходното определяне на издръжките, дължими от О.И. на децата му К. и *** са изминали четири години, през който период потребностите на децата са нарастнали. Предвид това, съдът приема, че е налице изменение на обстоятелствата по смисъла на чл. 150 от СК, което прави депозираните искове частично основателни и доказани.

            Досежно размерът на издръжките: според чл. 142, ал. 1 от СК, същият се определя в зависимост от нуждите на детето и от възможностите на родителя. В тази насока, по делото се доказа, че материалните възможности на ответника са минимални. От друга страна, законният представител на децата – Ц.Д. представя доказателства за осигурителния си доход и този на съпруга си, но не и за действителните си доходи, за които са налице косвени данни, съдържащи се в показанията на свид. С. Съгласно нормата на чл. 142, ал. 2 от СК, минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от минималната работна заплата, тоест понастоящем – на 140,00 лева. Съдът, като съобрази потребностите на децата, обусловени от възрастта им, както и материалните възможности на техните родители определя обща месечна издръжка, както следва: за детето К. в размер на 270 лв., от които бащата следва да заплаща по 160,00 лв. месечно, а останалите следва да се заплащат от майката и за детето ***  в размер на 260 лв., от които бащата следва да заплаща по 150,00 лв. месечно, а останалите следва да се заплащат от майката. По-голямото парично участие на бащата е обусловено от факта, че непосредствената тежест по грижите по отглеждането и възпитанието на децата се понася от майката. Увеличеният размер на издръжките се дължи от датата на депозиране на исковата молба – 02.10.2019 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини, изменящи или погасяващи правото на издръжка.

            Исковете за изменение на издръжките, в останалата им част до пълния предявен размер – 200 лв. месечно следва да бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани.

            На основание чл. 1 от ТДТ по ГПК вр. чл. 69, ал. 1, т. 7 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати държавна такса върху размера на увеличението на издръжките в общ размер 158,40 лева.

            На осн. чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответницата следва да бъде осъден да заплати на законния представител на ищците направените деловодни разноски, съобразно уважената част от исковете в размер на 176,00 лева.

            На осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК, законния представител на ищците следва да бъде осъден да заплати на ответника направените деловодни разноски, съобразно отхвърлената част от исковете в размер на 135,00 лева.

            На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК, следва да бъде постановено предварително изпълнение на решението в частта му относно присъдените издръжки.

            Водим от горното, съдът  

Р   Е   Ш   И :

 

На основание чл. 150 от Семейния кодекс, ИЗМЕНЯ размера на определената по гр. д. № 2218/2015 г. по описа на Районен съд – Шумен издръжка, дължима от О.С.И. с ЕГН **********,***, със съдебен адресат – адв. Р.М. от ШАК, гр. Шумен, ул. „Д.В“ № 15 в полза на малолетното дете К.О.И. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Ц.К.Д. с ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес ***, със съдебен адресат – адв. Г.Г. от ШАК, гр. Шумен, пл. „О“ № 12, ет. 2, КАТО Я УВЕЛИЧАВА от 100,00 лева на 160,00 (сто и шестдесет) лева месечно, считано от 02.10.2019 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпването на законни причини, изменящи или погасяващи правото на издръжка, с падеж – пето число на месеца, за който се дължи издръжката, платима по банкова сметка ***ска за изменение на издръжката в останалата му част над 160,00 лв. до пълния предявен размер от 200,00 лв., като неоснователен и недоказан.

  На основание чл. 150 от Семейния кодекс, ИЗМЕНЯ размера на определената по гр. д. № 2218/2015 г. по описа на Районен съд – Шумен издръжка, дължима от О.С.И. с ЕГН **********,***, със съдебен адресат – адв. Р.М. от ШАК, гр. Шумен, ул. „Д.В“ № 15 в полза на малолетното дете *** О. И. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Ц.К.Д. с ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес ***, със съдебен адресат – адв. Г.Г. от ШАК, гр. Шумен, пл. „О“ № 12, ет. 2, КАТО Я УВЕЛИЧАВА от 100,00 лева на 150,00 (сто и петдесет) лева месечно, считано от 02.10.2019 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпването на законни причини, изменящи или погасяващи правото на издръжка, с падеж – пето число на месеца, за който се дължи издръжката, платима по банкова сметка за изменение на издръжката в останалата му част над 150,00 лв. до пълния предявен размер от 200,00 лв., като неоснователен и недоказан.

            На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ОСЪЖДА О.С.И. да заплати на Ц.К.Д. направените разноски по делото, съобразно уважената част от исковете в размер на 176,00 лева.

            На основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, ОСЪЖДА Ц.К.Д. да заплати на О.С.И. направените разноски по делото, съобразно отхвърлената част от исковете в размер на 135,00 лева.

            На осн. чл. 1 от ТДТ по ГПК вр. чл. 69, ал. 1, т. 7 от ГПК, ОСЪЖДА О.С.И. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС държавна такса върху общия размер на увеличението на издръжките в размер на 158,40 лева.

            На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК, ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението в частта му относно присъдените издръжки.

            Решението може да се обжалва пред Окръжен съд – Шумен в двуседмичен срок, считано от 06.12.2019 година, на основание чл. 315, ал. 2 от ГПК.  

 

                                                                                     Районен съдия: