О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

2443/8.8.2019г. , гр.Шумен

Районен съд – Шумен, XVI-ти състав,  в закрито съдебно заседание,  в следния състав:

Районен съдия: Мирослав Марков  

като разгледа докладваното от съдията-докладчик,

гражданско дело № 2100 по описа за 2019 г., намери следното:

С определение на Районен съд – Русе, настоящото производство е изпратено по подсъдност на Районен съд - Шумен.  

В Районен съд – Шумен е постъпило уведомително писмо от РП-Шумен, ведно с постановление за прекратяване на наказателното производство.

Във връзка с чл.122 и чл. 140, ал.1 от ГПК, след като провери редовността и допустимостта на предявените искове, както и другите искания и възражения на страните, съдът се произнася по всички предварителни въпроси.

Ето защо, съдът  

О П Р Е Д Е Л И :  

ПРИЕМА  за разглеждане производството по гражданско дело № 2332 по описа за 2019 г. на Районен съд - Русе.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните, като им се предостави възможност, в едноседмичен срок от съобщаването да вземат становище по хода на делото.

След изтичате на посочения срок, делото да се докладва за продължаване на производството.

Определението е окончателно.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: