ОДОБРЯВА постигнатата по гр. д. № 2297/2019 г. по описа на ШРС спогодба, а именно:

В. Александров К. с ЕГН **********, с адрес ***, се задължава, на основание чл. 150 от СК, да заплаща на малолетната си дъщеря А. В. А., ЕГН **********, действаща чрез нейната майка и законен представител Д.З.Д., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 140 лв. /сто и четиридесет лева/, считано от 24.09.2019 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, с падеж 5-то число на месеца, за който се дължи, до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване правото на издръжка.

Месечната издръжка да бъде превеждана по банкова сметка – ***: ***, BIC: ***, с титуляр Д.З.Д., ЕГН **********.

Предвид изчерпване предмета на делото с така постигнатата спогодба, производството по делото следва да се прекрати, като върху ответника се възложи държавната такса върху определения размер на издръжка, в размер на 2%, а именно сумата от 28.80 лв., платима по сметка на ШРС.

Поради това и

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2297/2019 г. по описа на ШРС.  

ОСЪЖДА В. Александров К. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на РС - Шумен сумата от 28.80 лв. /двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/, представляваща държавна такса.  

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в седмичен срок от днес пред ШОС.