О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

2929/24.9.2019г. , гр. Шумен

 

Районен съд Шумен, девети състав, на двадесет и четвърти септември, две хиляди и деветнадесета година, в закрито заседание, в състав:  

Районен съдия: Димитър Димитров  

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ГД № 2465/2019 г., по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по молба от „ТП Факторинг България“ ЕАД гр. София против Н.Т.Д. ***. Със същата по реда на чл. 422 ГПК са предявени четири обективно съединени положителни установителни искове.

След запознаване с материалите по делото и по-конкретно с тези намиращи се в ЧГД № 1427/2015 г., по описа на ШРС, съдът установи, че с Разпореждане № 3483/25.07.2019 г. е отменено Разпореждане от 02.07.2019 г., с което на основание чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПК съдът е указал на заявителя за възможността му в едномесечен срок от уведомяването, да предяви иск за установяване на вземането си по издадената Заповед за изпълнение, като довнесе дължимата държавна такса, а възражението по чл. 414 ГПК от длъжника Н.Т.Д., е върнато като недопустимо.

Съдът намира че за допустимостта на исковете за установяване на вземането на заявителя по издадената Заповед за изпълнени на парично задължение в заповедното производство е необходимо наличието на следните задължителни предпоставки, за които съдът следи служебно: в негова полза да бъде издадена Заповед за изпълнение; наличието на възражение от страна на длъжника в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК, както и предявяването на иска от заявителя в едномесечния преклузивен срок по чл. 415, ал. 1 ГПК.

В настоящия случай, доколкото възражение по чл. 414 ГПК е върнато на длъжника като недопустимо съдът намира, че липсва втората от посочените по-горе предпоставки и за кредитора не съществува правен интерес от предявяване на настоящия иск. В тази връзка съдът съобрази обстоятелството, че наличието на правен интерес от търсената защита е една от абсолютните процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно в хода на цялото съдебно производство. В настоящия случай ищецът няма правен интерес от постановяване на съдебно решение срещу ответника, с което да бъде установено вземането му, тъй като издадената в този смисъл и за същото вземане Заповед за изпълнение е влязла в сила. Поради изложеното намира, че заявените пред него искови претенции, са недопустими, което е основание за оставянето им без разглеждане и прекратяване производството по делото.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Връща исковата молба, с приложенията /прекратява производството по ГД № 2317/2019 г., по описа на РС Шумен/, на „ОТП факторинг България“ ЕАД гр. София, чрез пълномощника юриск. Великова, против Н.Т.Д., с ЕГН **********, като процесуално недопустима поради липса на правен интерес от предявения иск, на основание чл. 130, изр. 1 ГПК.

Препис от разпореждането да се изпрати на страните.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба, по реда на чл. 274 и сл. ГПК, в едноседмичен срок, пред Шуменски окръжен съд, на основание чл. 130, изр. 2 ГПК.

 

Районен съдия: