ГР.Д № 2413 по описа за 2019г. на ШРС

 

                                                            ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба в следния смисъл:

1.           А.Г.П., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на К.С.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, обезщетение в размер на 4500,00 лв. /четири хиляди и петстотин/ лева.

2.           Сумата на обезщетението се заплаща в деня на подписване на настоящата спогодба по банков път, по банкова сметка *** К.Г..

3.           Разноските по делото, изразяващи се в заплатени от страните адвокатски възнаграждения, остават за същите така, както са ги направили.

4.           Съгласно чл.78, ал.9 от ГПК, ищецът по ГД №2413/2019г. ще си възстанови половината от внесената по делото държавна такса.

5.           С така постигнатата спогодба страните декларират, че са постигнали съгласие по всички спорни между страните по делото въпроси, заявяват, че желаят същата да се одобри от съда, съобразно разпоредбата на чл. 234 от ГПК, с ясното съзнание за всички последици от това.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

На основание чл. 78, ал. 9 от ГПК, съдът  

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА на ищеца половината от внесената от него държавна такса по делото, която е в размер на 124,66лв. (сто двадесет и четири лева, шестдесет и шест ст.).  

 

 

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2413 /2019г. по описа на ШРС, поради постигната спогодба.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството, подлежи на обжалване с частна жалба пред ШОС, в едноседмичен срок, считано от днес.