О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

3114/4.10.2019г. , гр.Шумен

Районен съд – Шумен, XVI-ти състав,  в закрито съдебно заседание,  в следния състав:

Районен съдия: Мирослав Марков  

като разгледа докладваното от съдията-докладчик,

гражданско дело № 2468 по описа за 2019 г., намери следното:

Производство по реда на чл. 233 от ГПК.

Производството по делото е образувано по повод предявена искова молба от С.П.И. срещу ЗД“БУЛИНС“АД и се намира във фаза преди първото заседание по делото.

С молба от 03.10.2019г., ищецът е заявил желанието си производството да бъде прекратено.

Съдът, като взе предвид предпоставките, визирани в разпоредбата на чл.233 ГПК, намира, че са налице процесуалните предпоставки за прекратяване на производството по делото. Ищецът има право да се откаже от спорното право във всяко положение на делото.

         Водим от изложеното и на основание чл.233 от ГПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 2468 по описа за 2019 г. на РС-Шумен, поради отказ от иска.

Определението подлежи на обжалване пред ОС-Шумен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаване на настоящото определение на страните.                                  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: