О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

3915/6.12.2019г..                 06.12.2019г.

Шуменският районен съд, осми състав

На шести декември през две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание  в следния състав:                    

Председател: Валентина Тонева

Като разгледа докладваното от съдията-докладчик

ГД  №2999 по описа за 2019 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по подадена от „Енерго –Про Продажби„ АД с ЕИК 103533691, с адрес: гр. Варна,бул. Вл. Варненчик 258, Варна Тауърс Г, представлявано от Пл. *****чрез адв.М. М. първоначална молба рег. № 17476 от 04.10.2019г . и уточняваща молба рег.№ 18606 от 23.10.2019г. срещу Е. Е. Е.ЕГН **********.

С разпореждане № 5163/18.11.2019г. производството е оставено без движение и са дадени указания на ищеца да представи по номера на делото документ за внесена държавна такса в размер на 119,07лв. по сметка на РС Шумен с IBAN *** „Алианц България“ АД – Шумен. В разпореждането е указано на ищеца, че на основание чл.129, ал.3 от ГПК, при неизпълнение указанията на съда исковата молба ще бъде върната и делото прекратено.

Съобщението е получено на 26.11.2019г. от пълномощник на ищеца. Към 03.12.2019г. и до настоящият момент не е налице изпълнение на указанията дадени от съда.

Въз основа на гореизложеното, съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 129 ал.3 от ГПК, а именно не са изпълнени указанията на съда в срок поради, което исковата молба ведно с приложенията следва да бъде върната, а делото прекратено. 

Водим от горното съдът

ОПРЕДЕЛИ :

 

Връща исковата молба първоначална рег. № 17476 от 04.10.2019г . и уточняваща молба рег.№ 18606 от 23.10.2019г. по ГД №2999 по описа за 2019 год. по описа на ШРС,  на ищеца Енерго –Про Продажби„ АД с ЕИК 103533691, с адрес: гр. Варна,бул. Вл. Варненчик 258, Варна Тауърс Г, представлявано от Пл. *****чрез адв.М. М..

Прекратява производството по ГД  №2999 по описа за 2019 год.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ШОС.

                                 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: