Р Е Ш Е Н И Е

299/13.5.2019г.,                  Гр. Шумен

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, първи състав

На шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                    Председател:Емилиян Ангелов

секретар В. С.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВНАХД №2523 по описа на ШРС за 2018 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление №11-01-94/24.07.2018г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което, на основание чл.250 от ЗОП, на А.М.А. ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 10 000лв./десет хиляди лева/, за нарушение на чл, 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП /обн. ДВ, бр. 13/16.02.2016г., в сила от 15.04.2016 г./, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с § 2, т. 17 от ДР на ЗОП.

Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно. Същият  се явява лично в последното съдебно заседание и с процесуален представител в лицето на адв. Св. П., като поддържа депозираната жалба. Административно- наказващият орган, издал НП, изпраща процесуален представител,  който  моли съда да отхвърли жалбата като неоснователна и да бъде потвърдено изцяло обжалваното наказателно постановление.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима. Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: Със Заповед № ФК-10-1063 от 27.10.2017г., Директорът на Агенция за държавна финансова инспекция - София, възложил на главен финансов инспектор към Агенция за държавна финансова инспекция - София –Д.П., да извърши финансова инспекция на Община Хитрино, с.Хитрино. При проверката било установено, че на 04.01.2017г., в с. Хитрино, Община Хитрино, област Шумен, А.М.А., в качеството си на заместник - кмет на Община Хитрино и на лице по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОП /обн. ДВ, бр. 13/16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г./, оправомощен със заповед № РД- 416/03.12.2015г. на кмета на Община Хитрино, с Решение № РД-2/04.01.2017г., е открил и провел процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП „договаряне без предварително обявление” с посочено в решението правно основание чл. 79, ал.1, т.4 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги“ и предмет „изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Хитрино”, без да са налице условията, посочени в чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

За констатираното нарушение бил съставен АУАН № 11-01-94 на 06.02.2018г., в който било отразено, че на 04.01.2017г. в с. Хитрино, Община Хитрино, област Шумен, А.М.А., в качеството си на заместник - кмет на Община Хитрино и на лице по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОП /обн. ДВ, бр. 13/16.02.2016 г. в сила от 15.04.2016 г./, оправомощен със заповед № РД- 416/03.12.2015 г. на кмета на Община Хитрино, с Решение № РД-2/04.01.2017г., е открил и провел процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП „договаряне без предварително обявление” с посочено в решението правно основание чл. 79, ал.1, т.4 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с обект услуги и предмет „изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Хитрино ”, без да са налице условията посочени в чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с което е нарушил разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП вр чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с § 2, т. 17 от ДР на ЗОП.

От разпита на актосъставителя се установява, че АУАН е бил съставен в присъствие на нарушителя, връчен на 06.02.2018г. и подписан с отразяване, че ще депозира писмени възражения в законовия срок, като такива действително са представени, но след предвидения тридневен срок.

Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка, е издадено наказателно постановление №11-01-94/24.07.2018г., на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което, на основание чл.250 от ЗОП, на А.М.А., ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 10 000лв./десет хиляди лева/ за нарушение на чл. 79, ал, 1, т. 4 от ЗОП /обн. ДВ, бр. 13/16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г./ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с § 2, т. 17 от ДР на ЗОП.

В обстоятелствената част на атакуваното наказателно постановление  е посочено, че Община Хитрино, съгласно чл. 2 от ЗМСМА, е основната административно- териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление, а съгласно чл. 14, е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет. Община Хитрино е юридическо лице на бюджетна издръжка, първостепенен разпоредител с бюджет. Орган на местното самоуправление е Общинският съвет, а орган на изпълнителната власт - кметът на Общината.Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, кметът на Общината ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината. За периода от 28.10.2015г. и към датата на съставяне на настоящия АУАН, Община Хитрино се представлява от Н. Б. И.- кмет на Общината. Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси, кметът на Общината е първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Общината. Същият е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки. Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗОП, възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки. Със заповед № РД- 416/03.12.2015г., на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА, кметът на Община Хитрино е  делегирал на А.М.А. - заместник-кмет на Общината в ресорите строителството, устройство на територията, екология, енергетика и водоснабдяване и проекти със средства на Европейския съюз, да осъществява правомощията на възложител по Закона за обществените поръчки, като извършва всички предвидени в закона действия по откриване на процедури или тяхното прекратяване, одобряване на документацията за участие в процедурите, изпращане на документи и информация в АОП, както и подписване на същите, назначаване на комисии за разглеждане на постъпили оферти, определяне на изпълнители въз основа на проведените процедури, подписване на договори с избраните изпълнители, контрола по изпълнението на предмета на подписаните договори и приемане на извършеното по тях, в това число подписване на всички необходими и свързани с изпълнението документи, като приемо- предавателни протоколи, актове, възлагателни писма и др.

С Решение № РД-3/04.01.2017г., на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, А.М.А. ***, е открил процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „договаряне без предварително обявление“, с обект, услуги и предмет: „изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Хитрино, като предмета на поръчката включва изработване на инвестиционни проекти във фаза“технически проект“ за 12 бр. обекти на територията на село/община Хитрино, два от които с подобекти, като процедурата била регистрирана в електронния регистър на АОП под номер 00172-2017-0001., с прогнозна стойност на поръчката 930 000лв., без ДДС, а. мотивите за избор на процедурата са отразени в раздел V на решението. В същото решение са посочени две лица, до които се изпраща поканата за участие в договарянето: „Инвестиционно проектиране“ ЕООД  Шумен и „Профпроект България“ ЕООД  София.

В резултат на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Хитрино”, на 14.02.2017г. жалбоподателя А., в качеството си на заместник-кмет на Община Хитрино и на лице по чл.7, ал. 1 от ЗОП  е сключил договор № ДО-39/14.02.2017г. с изпълнителя „Инвестиционно проектиране“ ЕООД  Шумен  с предмет: „изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ за обекти на територията на община Хитрино, като общата максимална цена за изпълнение на услугата е в размер на 840 000 лева, без ДДС или 1 008 000 лева с ДДС, като конкретната цена за проектиране на  есеки един обек8подобект ще бъде определена, след изработване на конкретния инвестиционен проект и определяне на стойността на строително-монтажните работи в рамките на проекта.

В съответствие с определения срок по чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 35, ал. 1 от ЗОП, възложителят е изпратил обявлението за възлагане на поръчка до Регистъра на обществените поръчки и в притурката към Официален вестник на Европейския съюз по електронен път на 14.03.2016 година.

В мотивите за избор на процедурата, изложени подробно в раздел V от решението за откриване на процедурата, се съдържа  информация относно възникналата на 10.12.2016г. непредвидена ситуация, свързана с дерайлирането на влакова композиция и последвалото бедствено положение в резултат на взрив на цистерна, при който има загинали хора и нанесени материални щети на къщи и обществени сгради, посочено е, че напълно разрушени са част от проводите, транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея. Също така;,като мотив за избор на процедура били посочени и отпуснатите средства от правителството в оставка за преодоляване на бедственото положение в размер на 10 000 000 лева, както и отпуснатата помощ от Европейската комисия в размер на 20 000 000 лева, като  средствата са от Програмата за развитие на селските райони. Също така в посочените по горе мотиви е цитирана  публикуваната Заповед РД 09-988 от 14.12.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 34, ал. 1, 2, 3, 6 и 7, във връзка с чл. 29, ал. 8, чл. 33, ал. 2 и 3 и т. 19, 20, 23 и 24 от § 1 от допълнителните разпоредби от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. В заповедта е определен период за прием на заявления за подпомагаме за Община Хитрино с начална дата 16.01.2017 г. и крайна дата 16.03.2017 г., за допустими дейности по чл. 4, т.1, 2, 3, 6, 7 или 8 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. Към мотивите било посочено, че предвид непредвидимостта на инцидента, респективно последиците от настъпването му и предоставената възможност за преодоляване на последиците, чрез обявяване на прием на заявления за подпомагане, за Община Хитрино възникнала необходимост от неотложно възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, тъй като Община Хитрино нямала проектна готовност, както и предоставеният срок за прием 16.01.2017г. - 16.03.2017 г. е крайно недостатъчен за подготовка и провеждане на процедура, (не могат да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за провеждане на открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне по ЗОП), избор на изпълнител, подписване на договор, изработване на инвестиционните проекти, съгласуването им, издаване и влизане в сила на разрешение за строеж. В хода на извършената проверка за доказване наличието на изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, от Община Хитрино били представени Заповед № РД-15-154/10.12.2016 г. на Областния управител на Област Шумен, с която е обявено бедствено положение на територията на село Хитрино за срок от седем дни, считано от 10.12.2016 г. до 17.12.2016 г. Срокът на действие на обявеното със заповедта бедствено положение е удължен със Заповед № РД-15-157/16.12.2016 г. на Областния управител на Област Шумен, за срок от осем дни, считано от 18.12.2016 г. до 25.12.2016г.. Заповед № 0001/10.12.2016 г. на Кмета на Община Хитрино, с която е обявено бедствено положение на територията на село Хитрино, считано от 08.00 часа на 10.12.2016 г. за неопределено време, като срокът на действие на обявеното бедствено положение е удължен за срок от осем дни, считано от 18.12.2016 г. до 25.12.2016 г., със Заповед № 0007/16.12.2016 г. на Кмета на Община Хитрино, и със Заповед № 0015/26.12.2016г. - до отпадане на обстоятелствата.За степента на увредените обществени сгради, съоръжения и инфраструктура при възникналия на 10.12.2016 г. инцидент в района на железопътната гара на с. Хитрино и необходимостта от неотложно възлагане на поръчката на финансовата инспекция били представени и 4 броя конструктивни становища относно оценка на строителните  конструкции на четири  обществени сгради след железопътната катастрофа и последвалия взрив в с. Хитрино, изготвени през месец декември 2016 г. от инж. А. В., проектант-конструктор, съответно  Сграда на Младежки дом“ в УПИ I-K00-307,308, кв.29, с.Хитрино, общ.Хитрино, обл.Шумен, ул.“Еделвайс“ № 12,  Административна сграда на Общинска служба „Земеделие и гори“, с. Хитрино, „Сграда на здравна служба“ в УПИ I - за поликлиника, кв.37, с.Хитрино, общ.Хитрино, област Шумен и  „Бивша сграда на РПК - Младежки културен център“, с. Хитрино, общ. Хитрино, област Шумен.В изготвените становища било отразено, че по отношение на посочените по горе обекти, конструктивните елементи не са достигнали пластични деформации и са запазили своите якостни и коравинни свойства, като става въпрос за неотложно саниране на сградите, а не за основен ремонт и подмяна на конструктивни елементи за преодоляване на последствията от настъпилото бедствено положение.. Също така били представени и Заповед № РД-09-988/14.12.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, с която на основание чл. 34, ал. 1, 2, 3, 6 и 7, във връзка е чл. 29, ал. 9, чл. 33, ал. 2 и 3, и т. 19, 20, 23 и 24 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода от 2014.-2020 г. (Наредба № 12 от 2016 г.) и доклад 93-11963/14.12.2016 г. от Васил Грудев - заместник-министъра на земеделието и храните, е бил определен период за прием на заявления за подпомагане за Община Хитрино с начална дата 16.01.2017г. и крайна дата 16.03.2017 г. за изброени допустими дейности по чл.4, т.1, 2, 3, 6, 7 или 8 по Наредба № 12 от 2016 г. Съгласно т.2 от заповедта, финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане в периода на прием на дейностите по т. 1, е в размер до левовата равностойност на 10 000 000 евро. В заповедта било указано, че заявленията за подпомагане на дейности по подточки 1.1., 1,3, 1.4,1.5,1.6 и 1.6.2, могат да включват обекти само в строителните граници на село Хитрино, като заявленията за подпомагане на дейности по подточки 1.5, 1.6.1. и 1.6.2. може да включват само един обект. В тази заповед на Министъра на земеделието и храните не се съдържал изричен текст, че с отпуснатите средства ще се реализират целеви проекти за възстановяване на разрушената инфраструктура, и че определеният времеви период от 16.01.2017 г. до 16.03.2017 г. е за прием на заявления за подпомагане на проекти, свързани е преодоляване на последиците от възникналата авария. Със Заповед № РД-09-177/07.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните, на основание чл. 34, ал. 1, 2 и 5 от Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разиграването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода от 2014г. - 2020 г. (Наредба № 12 от 2016 г.) и доклад 93-1604/07.03.2017 г. от доц. д-р Светла Янчева, заместник-министър на земеделието и храните, срокът за прием на заявления за подпомагане за Община Хитрино е удължен до 28.04.2017 г. Удължаването е инициирано от кмета на Община Хитрино с искане изх.№ 04-00-24/06.03.2017 г. до Министъра на земеделието и храните.

В хода на проверката била представена и Справка №32-00-135/20.12.2017 г, от която става ясно, че с проектите за два обекта, изготвени по Договор №ДО-39814.02.2017г., с „Инвестиционно проектиране“ ЕООД Шумен, а именно проектите за обект 9 „реконструкция, обновяване и оборудване на автобаза с.Хитрино и обект 12 „реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на централни части, предназначени за обществено ползване в с.Хитрино“, Община Хитрино не е кандидатствала по финансиране по подмярка 7.2  от Програма за развитие на селските райони, а именно точно такъв мотив е изтъкнат от жалбоподателя за прилагането на чл.79 ал.1 т.4 от ЗОП. Законодателят ясно е посочил при какви обстоятелства е приложима горецитираната разпоредба, като изрично е указала, че следва да са налице следните кумулативни положителни предпоставки - възникнала необходимост от неотложни действия; настъпване на изключителни обстоятелства; последиците да не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за открита или ограничена процедура или процедура на договаряне,, като прилагането на процедурата е ограничено и с предвидената отрицателна предпоставка - обстоятелствата, с които се обосновава неотложност, не трябва да се дължат на поведение на възложителя. Нормата на § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, от своя страна дава легална дефиниция на понятието „изключителни обстоятелства“, а именно „обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя . В конкретната хипотеза, съдът  счита, че липсват убедителни доказателства, които да налагат извода, че всички 12 обособени обекта, за които се възлагат услугите по изготвяне на инвестиционни проекти са свързани с изпълнение на дейности от неотложен характер, както и че всички допустими дейности по подмярка 7.2  от Програма за развитие на селските райони, по които ще кандидатства, са в пряка зависимост от възникналите щети в резултат на трагичния инцидент от 10.12.2016г.. В тази връзка е и становището на АОП за извършен контрол по чл.233 от ЗОП на горепосочената процедура, където е посочено следното: „От мотивите на решението за откриване на разглежданото договаряне става ясно, че отпуснатите от Европейската комисия средства, са предназначени за реализиране на целеви проекти за възстановяване на разрушената инфраструктура. В тази връзка е трудно да се определи доколко всички обекти, за които се възлагат услуги по разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 от ПРСР, са свързани с изпълнение на дейности от неотложен характер. Аргументи и доказателства в тази насока не са представени. В този смисъл, прилагането на избраното правно основание би било обосновано, ако с възлаганите дейности се преодолеят преките и непосредствени последици от тежкия инцидент, които могат да доведат до възникване на нова опасност за живота и здравето на жителите на с. Хитрино и съществено да затруднят нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. С оглед на посоченото, Община Хитрино следва да може да обоснове, че всички дейности, по които ще кандидатства, са в пряка зависимост от възникналите щети в резултат на катастрофата от 10.12.2016 г.“       В хода на съдебното производство, по искане на процесуалния представител на жалбоподателя, бе назначена комплексна съдебна експертиза в областта на обществените поръчки, като при изслушването си в съдебно заседание, вещото лице П.П. изтъкна, че събитието от изключителен характер, което е дало основание на възложителя да проведе процедурата по чл.79 ал.1 т.4 от ЗОП, не е настъпилия трагичен инцидент, а краткия срок, който му е даден с цитираната по горе заповед на Министъра на земеделието и храните/подобен извод не е направен в изготвеното заключение/. Съдът, обаче не споделя подобно становище, защото законодателя ясно, както бе посочено по горе е дефинирал понятието „изключителни обстоятелства“, в   § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, а именно „обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя.  Съдът, категорично счита, че каквато и да било заповед, издадена от съответен министър може да бъде приравнена, като изключително обстоятелство в дадения от законодателя смисъл. Подобно схващане би означавало, не само, че цитираните по горе заповеди, не са съобразени със закона, а и би дало възможност на възложителите неограничени възможности за приложение на чл.79 ал.1 т.4 от ЗОП, което естествено не е логично.

Съобразявайки се с изложеното, съдът счита, че жалбоподателя е осъществил състава на  чл. 79, ал, 1, т. 4 от ЗОП /обн. ДВ, бр. 13/16.02.2016 г. в сила от 15.04.2016 г./, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с § 2, т. 17 от ДР на ЗОП, тъй като  в качеството си на заместник - кмет на Община Хитрино и на лице по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОП /обн. ДВ, бр. 13/16.02.2016 г. в сила от 15.04.2016 г./, оправомощен със Заповед № РД- 416/03.12.2015 г. на Кмета на Община Хитрино, с Решение № РД-2/04.01.2017 г., е открил и провел процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП „договаряне без предварително обявление”, с посочено в решението правно основание чл. 79, ал.1, т.4 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги“ и предмет изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Хитрино , без да са налице условията, посочени в чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, поради което и напълно адекватно е бил ангажиран с административнонаказателна отговорност.  

Не се споделя становището на жалбоподателя за антидатиране на НП, видно от представените от МФ доказателства – справка от регистър на АДФИ, трудов договор. Съдът не споделя становището на жалбоподателя относно наличие на предпоставките на чл. 34, ал.3 от ЗАНН. Съгласно чл. 34, ал.3 от ЗАНН, образуваното административно-наказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта. Видно от приложения АУАН, същият е съставен на 06.02.2018г., а НП е издадено на 24.07.2018г., като шестмесечният срок, в който  следва да се издаде НП, изтича на 06.08.2018г., т.е. процесното НП е издадено в законовия срок, визиран в нормата на чл. 34, от ЗАНН. Обстоятелството, че НП е съставено една седмица преди изтичане на шестмесечния срок, не води до извод за неспазване на същия. Съдът, счита, че не е налице  нарушение и на чл. 52, ал.4 от ЗАНН, тъй като цитираната разпоредбата, сочи, че преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява АУАН с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства, като разследването може да бъде възложено и на други длъжностни лица от същото ведомство. От атакуваното наказателно постановление се установява, че административнонаказващия орган е изпълнил задълженията си относно преценка на възраженията и събраните доказателства и изясняване на спорните факти и обстоятелства във връзка с възражението на жалбоподателя, тъй като в НП, е констатирано, че изложените във възражението доводи не оборват установеното в АУАН и не могат да бъдат приети.

Поради изложеното, правилно и законосъобразно е ангажирана отговорността на жалбоподателя по чл.250 от ЗОП за описаното в АУАН и НП  нарушение - провел процедура за договаряне, без предварително обявление, без да са били налице условията за това, предвидени в чл.79 , ал.1, т.4 от ЗОП.

 С оглед характера на нарушението и накърнените обществени отношения, извършеното не следва да се преценява като маловажен случай, доколкото  същото  не представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид. В конкретния случай наказанието е индивидуализирано правилно от административно – наказващия орган. Предвидената за нарушението санкция е индивидуализирана в минимален размер, което сочи за справедливо индивидуализиране на наказанието, с оглед липсата на вредни последици и с оглед обстоятелството, че се касае за първо нарушение.

Съдът намира, че жалбата е неоснователна. Правилно административно - наказващият орган е ангажирал административно - наказателната отговорност на жалбоподателя. Съдът намира, че в процеса не се доказаха факти и обстоятелства, които биха обосновали становището на съда за различни констатации от тези, отразени в акта, а оттам и за различни правни изводи от тези на административно - наказващия орган.           

По изложените съображения съдът счита, че наказателното постановление, следва да бъде потвърдено изцяло, а жалбоподателя  Ахмедследва да бъде  осъден и да заплати направените от съда разноски в размер на 377 лева, представляващи възнаграждения на вещите лица по изготвената съдебна експертиза, назначена по искане на последния.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло  наказателно постановление №11-01-94/ 24.07.2018г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция – София.

ОСЪЖДА А.М.А. ЕГН **********, да заплати в полза на Районен съд Шумен сумата от 377/триста седемдесет и седем/ лева, представляващи деловодни разноски.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Шумен, на основанията, предвидени в НПК и по реда на глава 12 от АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

Районен  съдия: