Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                            5/4.1.2019г. 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На дванадесети декември две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                       Председател: Кр. Кръстев  

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 2557 по описа на ШРС за 2018 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление № 18-0869-001855 от 04.09.2018 год. на Началник група при ОД МВР гр. Шумен, сектор „ПП“ с което на Н.Я.Ж. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл. 53 от ЗАНН във вр. с чл. 638 ал.3 от Кодекса за застраховане /КЗ/. Жалбоподателя моли съда да постанови решение, с което да отмени НП, като незаконосъобразно. В съдебно заседание редовно призован, не се явява, за него се явява редовно упълномощен представител, който моли НП да бъде отменено, като незаконосъобразно. Излага подробно доводите си за това.

            Процесуален представител на ОД на МВР – гр. Шумен – административно - наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН не се явява.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните правни съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 09.04.2018 год. около 12.15 часа в общ. Шумен по път трети клас № 7004 – км.8+700 в посока от с. Струйно  към с. Тимарево, жалбоподателя Н.Ж. управлявал колесен трактор марка  Massey Ferguson MF 5465” с рег. № ВТ 03709 с рама № С 192032, собственост на „Камея 90“ ООД ЕИК:203920714,  прикачено към него ремарке за трактор с рег. № Ш 0220 Е. При управлението на колесния трактор с прикаченото ремарке, същият бил спрян за извършване на полицейска проверка при която било установено, че водача Ж., като ползвател на колесния трактор няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, валиден към датата на извършваната проверка. Проверяващите извършили проверка на място дали има валидна застраховка в Гаранционния фонд, но такава не била регистрирана. По повод констатацията, че водачът няма валиден документ за сключена застраховка “гражданска отговорност” към датата на извършваната проверка за управлявания от него колесен трактор, на жалбоподателя е бил съставен  акт за установяване на административно нарушение бланкетен № 436951 от 09.04.2018 год. Актосъставителят е посочил, че с горното деяние е нарушена разпоредбата на чл.638 ал.3 от КЗ. Нарушителя подписал съставения му акт със забележката „Ще представя валидна застраховка“. В срока по чл. 44 ал.1 от ЗАНН при АНО е постъпило възражение рег. № 000-8342-12.04.18г. Така постъпилото възражение било разгледано от АНО и той сметнал, че то е неоснователно за което уведомил жалбоподателя.

Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление № 18-0869-001855 от 04.09.2018 год. на Началник група при ОД МВР гр. Шумен, сектор „ПП“ с което на Н.Я.Ж. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл. 53 от ЗАНН във вр. с чл. 638 ал.3 от Кодекса за застраховане /КЗ/.

Така възприетата от АНО фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на актосъставителят И. И., на участника в проверката - свидетеля Д.Д., както и от присъединените на основание разпоредбата на чл.283 от НПК писмени доказателства.     

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното: 

В разпоредбата на чл.461 от КЗ са подробно изброени всички задължителни застраховки, като в т.1 на същия член, като такава е посочена “Гражданската отговорност” на автомобилистите по раздел ІІ, буква “А”, т.10.1 от приложение №1, а именно застраховката, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство. От събраните по делото гласни доказателства – разпит на свидетелите И. и Димиров, се установява по безспорен начин, че към момента на проверката именно жалбоподателя е управлявал процесния колесен трактор, това обстоятелство не се отрича и от него.  Както става ясно от материалите по делото и от разпита в съдебно заседание на свидетелите жалбоподателя не е притежавал валиден договор за сключена застраховка “Гражданска отговорност”. От представената по делото застрахователна полица  на стр. 7 с начало 11.26 часа 10.04.2018г. е видно, че такава жалбоподателя не е притежавал по време на проверката. Същата е направена след проверката с оглед връщане на свидетелството му за правоуправление.

Поради изложеното съдът намира, че жалбоподателя, управлявайки посоченото МПС, по отношение на което е нямала валидна застраховка “Гражданска отговорност”, действително е осъществила от обективна и субективна страна нарушението по с чл. 638 ал3, вр. с чл. 461 т.1 от Кодекса за застраховане /КЗ/. Това е така, защото видно от материалите по делото а и от показанията на свидетелите, по отношение на жалбоподателя, безспорно е установено, че е ползвал колесния трактор с прикаченото за него ремарке по път от републиканската пътна мрежа.

Поради изложеното съдът намира, че жалбоподателят, управлявайки посоченото МПС, по отношение на което е нямал валидна застраховка “Гражданска отговорност” и неможейки да удостовери, че е негов собственик, действително е осъществил от обективна и субективна страна посоченото в акта и в издаденото въз основа на него наказателно постановление, административно нарушение. За посоченото нарушение административно-наказателната разпоредба на чл.368, ал.3, от КЗ предвижда „Лице, което не е собственик и управлява МПС, във връзка с чието притежание и ползване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, се наказва с глоба от 400 лв. Административно - наказващият орган правилно е издирил и приложил действащата санкционна разпоредба, действал е законосъобразно, като се е съобразил и с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и е наложил наказание в законовия размер, предвиден в посочената по-горе разпоредба.

Съдът не споделя застъпеното от процесуалния представител на жалбоподателя становище за идентичност на два от съставените АУАН. След внимателното им прочитане се установява, че единия е за непредставена застраховка за колесен трактор, а другият акт е за прикаченото към него ремарке.

Поради всичко изложено по-горе съдът намира, че  наказателното постановление, предмет на обжалване по настоящото дело се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено изцяло. 

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0869-001855 от 04.09.2018 год. на Началник група при ОД МВР гр. Шумен, сектор „ПП“ с което на Н.Я.Ж. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл. 53 от ЗАНН във вр. с чл. 638 ал.3 от Кодекса за застраховане /КЗ/, като правилно и законосъобразно

            Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: