Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                    4/4.1.2019г.

 

                                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА     

 

            Шуменският районен съд в открито съдебно заседание на десети декември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                                    Председател: Диана Георгиева

при участието на секретаря В.И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 2647/2018г. по описа на ШРС, за да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано по чл.59 и следващите от ЗАНН.

            В жалбата си до съда, К.Л.К., с ЕГН ********** ***, твърди, че с Наказателно постановление № 18-0869-001982 от 18.09.2018г. на Началник група към Сектор „ПП“ при ОД  МВР- Шумен са му наложени две наказания – глоба и лишаване от право да управлява МПС. В жалбата се твърди, че НП е незаконосъобразно и недоказано, като изцяло се оспорват фактическите констатации, отразени в атакуваното НП. Моли съда да отмени изцяло наказателното постановление, като незаконосъобразно.

            Жалбата е била подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от легитимирано за целта, лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима. В открито съдебно заседание, жалбоподателят редовно призован, не се явява лично и не изпраща упълномощен представител. В деловодството на ШРС е постъпила молба-становище, в което са изложени подробни доводи за отмяна на атакуваното НП. Въззиваемата страна, редовно призована, изпраща упълномощен представител, който моли съда да отхвърли жалбата като неоснователна и да потвърди изцяло наказателното постановление.

            ШРС, като прецени всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази закона, намира жалбата за неоснователна, поради следните съображения:

            По делото е безспорно установено, че на 22.01.2018г., около 08,20 часа свидетелите И.П.С. и И.Х.И. - служители в сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Шумен, изпълнявайки служебните си задължения се движели с патрулен автомобил. На пл. България – в кръговото, двамата свидетели видели лек автомобил „Опел“, който бил без задна регистрационна табела, поради което го последвали по бул. Плиска.  Лекия автомобил „Опел“ спрял да зареди гориво на бензиностанция „Шел“ на бул. Симеон Велики, където двамата свидетели извършили проверка на автомобила и неговия водач. В хода на проверката, свидетелите И.И. и И.С. установили, че лек автомобил „Опел Вектра“ имал холандска регистрационна табела отпред с № 16-RG-RF. При проверка на документите на водача, установили, че водач бил жалбоподателя К.Л.К.. При преглед на представените им документи, двамата свидетели констатирали, че лекия автомобил, управляван от жалбоподателя К. не бил регистриран в Република България, холандската регистрационна табела, която била отпред на автомобила, съгласно предоставената им зелена карта била с изтекла валидност. За така установените две административни нарушения, свидетелят И.С. съставил на жалбоподателя К., АУАН серия Д, бл.№ 68860  – за управление на МПС с изтекли транзитни регистрационни табели, образец Кралство Холандия и за това, че задна регистрационна табела не е поставена на определеното за това място - липсва. Тъй като според промените в НК, управлението на нерегистрирано МПС е престъпление по чл.345, ал.2, материалите за това били изпратени в Районна прокуратура Шумен, за което обаче не било образувано досъдебно производство. С Постановление на ШРП от 08.05.2018г. било отказано образуването на наказателно производство за престъпление по чл.345, ал.2 от НК, като прокурорът приел, че са налице предпоставките на чл.9, ал.2 от НК. Препис от постановлението било изпратено на началник сектор „ПП“ при ОД МВР Шумен с оглед преценка наличието на основания за налагане на административно наказание на К.К.. Въз основа на Постановление от 08.05.2018г. на ШРП за отказ да се образува наказателно производство по преписка с вх. № 585/2018г. на ШРП, на основание чл.36, ал.2 от ЗАНН Началник група, сектор ПП“ към ОД МВР - Шумен на 18.09.2018г. издал Наказателно постановление № 18-0869-001982, с което на жалбоподателя К.Л.К. били наложени следните административни наказания: „глоба“ в размер на 200 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца на основание чл.175, ал.3, предл. 1 от ЗДв.П за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДв.П, за това, че на 22.01.2018г. около 08,20 часа в гр. Шумен по пл. България, в последствие бул. Плиска в посока бул. Симеон Велики, водачът К. е управлява лек автомобил “Опел Вектра” с рег. № 16-RG-RF /транзитен-образец Кралство Холандия и рама № W0L0ZCF6951070392, който не е бил регистриран по надлежния ред в Република България.                    

Изложената фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на приетите и приложени писмените доказателства, както и гласните – разпитаните в съдебно заседание актосъставител и свидетели.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят е извършил визираното в НП, нарушение по следните правни съображения:

Настоящият състав намира, че административно-наказателното производство е проведено без нарушаване на процесуалните правила, визирани в ЗАНН. НП е издадено от компетентен орган,на основание чл.36, ал.2 от ЗАНН,  отговаря на изискванията на чл.57 от ЗАНН и е надлежно връчено. От всички доказателства по делото  изложената в НП фактическа обстановка по отношение ангажираната административно-наказателна отговорност на жалбоподателя, е доказана по безспорен начин.

 В издаденото НП, АНО е посочил, че водачът – жалбоподателя управлява МПС, което не е било регистрирано по надлежния ред в Република България,  което е нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДв.П. Въз основа на събраните по делото доказателства безспорно се установява, че жалбоподателят е извършил визираното в акта и в НП нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП. Съгласно тази разпоредба, по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само МПС и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.

Безспорно е установено от доказателствата по делото, че на 22.01.2018г., жалбоподателят К.К. е управлявал МПС, което не е регистрирано по надлежния ред. Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание двама свидетели И. и П. – установили извършеното административно нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДв.П. Съдът намира, че посоченото в НП, нарушение е  извършено от жалбоподателя, както от обективна, така и от субективна страна. Това е било установено и в хода на преписка с вх. № 585/2018г. по описа на ШРП, по която обаче е отказано образуването на наказателно производство на основание чл.21, ал.1,т.1 от НПК във връзка с чл.9, ал.2 от НК. Установеното административно нарушение се потвърждава и от приложените по делото, писмени доказателства, от които е видно, че управлявания от жалбоподателя, лек автомобил не е бил регистриран към 22.01.2018г. – 08, 20 часа. Действително регистрацията на лекия автомобил, управляван от жалбоподателя е била извършена по – късно същия ден, но това не означава, че същият е можел да го управлява преди да бъде регистриран по надлежния ред, като бъде „пилотиран“ от баща си.

 АНО правилно е издирил и приложил административно наказателната разпоредба на чл.175, ал.3, предл.1 от ЗДв.П, предвиждаща санкциониране на водач, който управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, като е наложил  минималния размер на предвидената “глоба” и шестмесечен срок на “лишаване от право да управлява МПС”.

Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав намира, че наказателното постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Шуменски районен съд,

 

                                                                   Р Е Ш И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 18-0869-001982 от 18.09.2018г. издадено от Началник група, сектор ПП“ към ОД МВР - Шумен, с което на К.Л.К., с ЕГН ********** *** са наложени административни наказания “глоба” в размер на 200 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за 6 месеца на основание чл.175, ал.3, предл.1 от ЗДв.П за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДв.П.            

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му на страните пред Шуменски административен съд по реда на Глава ХІІ от Административно процесуалния кодекс.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: