Р Е Ш Е Н И Е  

                                                 660/19.11.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На единадесети ноември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав  

Председател: Кр. Кръстев  

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 2017 по описа за 2019г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 19-0869-002786/21.08.2019год. на Началник група към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 175 ал.3 пр.2 от ЗДвП на Й.Я.М. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца. Жалбоподателят моли НП да бъде отменено, като незаконосъобразно и издадено в нарушение на административно производствените правила и материално правните разпоредби. За него се явява редовно упълномощен процесуален представител, който също така пледира за отмяна на НП.

Процесуалният представител на въззиваемата страна в съдебно заседание, редовно призован се явява, като оспорва жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 02.08.2019г. в 16.05 часа в гр. Шумен по ул. „Калиакра“ в посока автогарата, жалбоподателя управлявал собствения си мотопед „Биотиан БТ 49 КТ“ с рег. № Н 00 30 С. Така движещият се мотопед бил спрян за проверка от полицейските служители Р.А.Ц. и Г.П.А., тъй като на двамата им направило впечатление, тъй като мотопеда е без регистрационна табела. След проверка документите на жалбоподателя, същите установили, че жалбоподателя притежава СУМПС, както и контролен талон към него, има сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за мотопеда, както и че същият е регистриран.  Тъй като свидетелите не притежавали право да съставят АУАН, по радиостанцията докладвали на оперативния дежурен и той изпратил свид. Н.А.Н. да вземе отношение по констатираното от двамата. Пристигналия свидетел, след като се запознал с обстановката и установеното от колегите му, съставил на жалбоподателя АУАН бланкетен сер. GA № 86562/02.08.2019г. По така съставения акт, в срока по чл. 44 ал.1 от ЗАНН възражения не са постъпвали. Въз основа на така съставения акт и материалите намиращи се в преписката било издадено Наказателно постановление № 19-0869-002786/21.08.2019год. на Началник група към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 175 ал.3 пр.2 от ЗДвП на Й.Я.М. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства и по-конкретно: от разпита в съдебно заседание на актосъставителя Н.Н. и на свидетелите Р.Ц. и Г.А. - свидетели при установяване на нарушението и при съставяне на акта, както и от присъединените на основание разпоредбата на чл. 283 от НПК писмени доказателства. С най-голямо значение за изясняването на делото са показанията на полицейските служители – Р.Ц. и Г.А., които непосредствено са възприели действията на нарушителя. Съдът кредитира същите, тъй като са последователни, безпротиворечиви и логични, а и се потвърждават от останалите събрани доказателства. Доколкото свидетелите не са се намирали в никакви особени отношения с нарушителя, които дори не са го познавали и не извличат ползи от твърденията си, същите не могат да се считат за заинтересувани или предубедени, при което за съда не съществуват основания да не кредитира дадените показания и приема същите за достоверни и правдиви.

Съдът не споделя дадените в съдебно заседание показания на свидетеля Й. Р.. Същият е в приятелски отношения с жалбоподателя и лансираната от него теза за намирането на регистрационния номер на мотопеда пред дома му не се споделя от съда. При съставянето на АУАН и в последствие в тридневния срок за такива не са отразени от жалбоподателя и твърдените от този свидетел обстоятелства са изградена в последствие като защитна теза относно субективната страна на нарушението и че жалбоподателя не е знаел за липсата на регистрационната табела.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят е извършил визираното в акта нарушение по следните правни съображения: Установи се по безспорен начин, че жалбоподателя е извършил визираното в наказателното постановление нарушение, тъй като същият на процесната дата в качеството си на водач на МПС е управлявал собствения си мотопед „Биотиан БТ 49 КТ“ с рег. № Н 00 30 С, като мотоциклета е бил без регистрационна табела, макар да е бил регистриран по надлежния ред в Р. България.

 Съдът счита, че деянието не е маловажно, тъй като това нарушение е формално и по никакъв начин, не се отличава с по ниска степен на обществена опасност от другите такива.

Разпоредбата на чл. 175 ал.1 пр.1 от ЗДвП действаща към момента на извършване на нарушението гласи; наказва се с лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв., водач, който управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред.

Административно наказващият орган правилно да е квалифицирал нарушението и правилно му е наложил наказанието. Нарушението за което е бил санкциониран е осъществено, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложена съответната административно-наказателни разпоредби на Закона за движение по пътищата, като е съобразена разпоредбата на чл. 53 ал.2 от ЗАНН и като е взето предвид, че осъществяването на нарушението и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна. При индивидуализацията на наказанието административно-наказващия орган е съобразил тежестта на извършеното нарушение и неговата обществена опасност и е определил размера на наказанието в минимално предвидения размер съобразно изискванията на Закона за движение по пътищата, в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН и т.1 от ППВС №10/28.09.1973г.

            Предвид на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл.първо от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 19-0869-002786/21.08.2019год. на Началник група към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 175 ал.3 пр.2 от ЗДвП на Й.Я.М. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца.

Решението подлежи обжалване пред ШАС  в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

Районен  съдия: