Р Е Ш Е Н И Е

 

549/2.10.2019г. ,                  гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На втори октомври през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                   Председател: Надежда Кирилова

Секретар: Т.Д.

Прокурор: Владимир Колев

Като разгледа докладваното от районния съдия

АНД № 2020 по описа на ШРС за 2019 г.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

Настоящото производство е образувано на основание чл. 375 и сл. от НПК.

От ШРП е внесено постановление, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на К.А.Б., ЕГН ********** - обвиняем по досъдебно производство № 771/2018 г. по описа на РУ – Шумен с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК. Като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1 и т. 12, от НК, във вр. чл. 130, ал. 2 от НК, за което законът предвижда наказание “лишаване от свобода” до 1 /една/ година или „пробация“, извършителят е осъждан за престъпление от общ характер, но реабилитиран, не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на  чл. 78а от НК, с деянието не са причинени съставомерни имуществени щети, както и не са налице отрицателните предпоставки, визирани в разпоредбата на чл. 78а,  ал. 7 от НК, при наличие на които се изключва приложението на този текст.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура – Шумен поддържа предложението и предлага на съда да наложи на обвиняемия Б. наказание “глоба” в минималния размер, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК.

В съдебно заседание обвиняемият К.А.Б., редовно призован, не се явява лично и не изпраща процесуален представител.

От приложените по делото писмени доказателства /досъдебно производство № 771/2018 г. по описа на РУ – Шумен/, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

             Следобедните часове на 21.02.2018 г. обвиняемият К.А.Б. заедно със своите приятели – свидетелите С.К.А., В.Ж.И. и О.М.Ш. посетили игрална зала „Съркъл“, находяща се на бул. „Славянски“ № 3 в гр. Шумен. Обвиняемият Б. играл на автомат, но тъй като не му вървяло се ядосал и започнал да говори на висок тон, притеснявайки останалите клиенти в игралната зала. На висок тон говорели и част от неговите приятели, които били до него и наблюдавали играта. Тогава при тях отишъл свидетеля В.Й.М. /крупие в игралната зала/ и им направил забележка, но компанията на обвиняемия не му обърнали внимание. Това станало причина за намесата на управителя на залата - свидетеля В.В.В., който им се представил и ги предупредил да не викат на висок тон. Тогава обвиняемият Б. започнал да се кара със свидетеля В., като му се заканвал и обиждал, при което последният го помолил да напусне залата и предприел действия по „изваждане“ на сумата пари от автомата, с който играел Б.. Това ядосало обвиняемия и той ударил с юмрук в тилната област свидетеля В.. Последният обаче запазил самообладание и не му отвърнал, като в този момент се намесила охраната на игралната зала – свидетеля М.К.С., заставайки помежду им. След това обвиняемият и приятелите му напуснали игралната зала.

Вследствие на нанесения удар, свидетелят В.В. почувствал болка, която продължила няколко часа.

Видно от изготвената в хода на досъдебното производство съдебно – медицинска експертиза по писмени данни № 36/2019 г. дава заключение, че в резултат на нанесения удар в тилната част на главата на свидетеля В.В. му е била причинена болка. Посоченото травматично увреждание покриват критерия за лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК по отношение на пострадалият, понеже е причинена болка и страдание без разстройство на здравето.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани в досъдебното производство и присъединени на основание разпоредбата на чл. 283 от НПК писмени доказателства, от приложените по делото веществени доказателства, от назначената и изготвена в хода на досъдебното производство съдебно – медицинска експертиза, както и от обясненията на обвиняемия К.А.Б., дадени в хода на досъдебното производство. В хода на съдебното производство от страна на обвиняемото лице не бяха представени доказателства, оборващи или поставящи под съмнение така установената фактическа обстановка.

Съдът намира, че събраните и обсъдени по този начин доказателства по делото са непротиворечиви и взаимно допълващи се и водят до единствено възможния извод, непораждащ никакво съмнение във вътрешното убеждение на съда и обосновават решението му в следния смисъл:  

            Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че с деянието си, обвиняемият К.А.Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление от общ характер, наказуемо по чл. 131, ал. 1, т.1 и т. 12 от НК, във вр. чл. 130, ал. 2 от НК, тъй като на 21.02.2018 г. в гр. Шумен, игрална зала „Сърскъл“, по хулигански подбуди причинил лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК, изразяваща се в болка и страдание без разстройство на здравето на длъжностно лице В.В.В. – управител на зала за игрални автомати в „Казино Съркъл“ ООД гр. София, при изпълнение на службата му.  

Обект на престъплението са обществените отношения, осигуряващи неприкосновеността на човешкото здраве и физическата цялост на личността.

Субект на престъплението е пълнолетно вменяемо физическо лице.

От обективна страна изпълнителното деяние се осъществява чрез действие и се изразява в такова въздействие върху организма, вследствие на което на пострадалия е причинено травматично увреждане, което му е причинило болка и страдание, без разстройство на здравето, което по смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК следва да бъде квалифицирано, като лека телесна повреда. 

От субективна страна престъплението е извършено с вина под формата на пряк умисъл, като деецът е предвиждал, че нанасяйки удара на пострадалия ще предизвика подобно травматично увреждане, съзнавал е общественоопасните последици от това деяние и е допуснал настъпването им. По отношение умисъла на дееца съдът, изследвайки цялостното поведение на Б. намира, че същия е нанесъл телесната повреда, действайки именно с пряк умисъл.

При преценка на квалификацията на деянието съдът съобрази също и обстоятелството, че пострадалият В.В. притежава качеството “длъжностно лице”, поради факта, че работил на длъжност „управител зала игрални автомати“ в „Казино Съркъл“ ООД гр. София, с месторабота зала „Съркъл“ в гр. Шумен. Това качество е налице по отношение на пострадалият В.В., тъй като видно от приложените по делото ксерокопие на трудов договор и длъжностна характеристика на В. е било възложено срещу възнаграждение да изпълнява ръководна работа, свързана със стопанско-разпоредителна и организационно ръководна дейност в юридическо лице, като е изпълнявал длъжността “управител зала игрални автомати ”. Както става ясно от посочените по-горе документи, а и от естеството на посочената длъжност, В. е имал задължения да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на обекта, както и протичането на работния процес в обекта, да следи за щата и обявява свободни работни места, да извършва подбор на персонал, да сключва договори с доставчици, да провежда инвентаризация, да осъществява контрол на финансовата дисциплина, да изготвя и утвърждава графици за работа и присъствени форми, както и длъжността му била ръководна, понеже на негови пряко подчинение били крупиетата в игралната зала.  В тази връзка съдът съобрази и константната съдебна практика по този въпрос и по-конкретно: Решение № 254/19.02.1955 г. по н. д. № 186/1955 г., І н. о., Решение № 17/10.01.1956 г. по н. д. № 4961/1955 г., І н. о., Решение № 1029/27.09.1961 г. по н. д. № 879/1961 г., І н. о., Решение № 590/21.11.1977 г. по н. д. № 615/1977 г., І н. о., Решение № 244/31.05.1982 г. по н. д. № 192/1982 г., І н. о. и др.          

Освен това, при преценка на квалификацията на деянието съдът съобрази и обстоятелството, че телесните увреждания на пострадалият са причинени на публично место – игрална зала „Сърскъл“ в гр. Шумен, по време, когато обичайно на такова место се намират много хора. В настоящия случай деянието е извършено в присъствието и пред погледите на повече от едно лица, а именно в присъствие на свидетелите С.К.А., В.Ж.И., О.М.Ш. и В.Й.М. и са съпроводени с грубо нарушаване на обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото. Инкриминираните действия на обвиняемия грубо нарушават обществения ред и манифестират явно неуважение към човешката личност и нейните права и доколкото са извършени на публично место, пред повече хора, то настоящия състав намира, че деянието следва да бъде квалифицирано като извършено по хулигански подбуди по смисъла на          чл. 131, ал. 1, т. 12, предл. трето от НК, във вр. чл. 130, ал. 2 от НК. В този смисъл е и константната съдебна практика по този въпрос и по-конкретно Решение № 11 от 05.02.2009 г. на ВКС по н. д. № 695/2008 г., І н. о., НК, Решение № 432 от 15.11.1972 г. по н. д. № 413/1972 г., І н. о, НК и др.

            Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на обвиняемия К.А.Б., а именно:

            - за престъплението по чл. 131, ал. 1, т. 1 и т. 12 от НК, във вр. чл. 130, ал. 2 от НК, което е умишлено престъпление се предвижда наказание “лишаване от свобода” до 1 /една/ година или „пробация“;

            - нарушителят е осъждан за престъпление от общ характер, но реабилитиран и не е освобождаван от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК;

            - от престъплението не са настъпили съставомерни имуществени щети;

- не са налице отрицателните предпоставки, визирани в разпоредбата на чл. 78а,  ал. 7 от НК, при наличие на които се изключва приложението на този текст.

 При определяне на наказанието, съдът отчете високата степен на обществена опасност на деянието – нанасяне на лека телесна повреда на длъжностно лице при изпълнение на службата му и по хулигански подбуди. Степента на обществена опасност на обвиняемия, която съдът преценява като невисока, с оглед  данните за личността му, които сочат че същият е с чисто съдебно минало, предвид обстоятелството, че е реабилитиран, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК и липсата на данни за други общественоопасни прояви. Като смекчаващи вината обстоятелства следва да се възприеме и обстоятелството, че разпитан, в хода на досъдебното производство обвиняемият се признава за виновен и дава подробни обяснения, като по този начин оказва съдействие за разкриване на обективната истина по делото. Освен това, съдът отчете и обстоятелството, че обвиняемия изразява критичност към процесното деяние, изразява съжаление и дълбоко разкаяние за извършеното.

Ето защо, съобразявайки изложените обстоятелства, личността на обвиняемия и тежестта на извършеното деяние, съдът намира, че наказание в размер малко над минималния, предвиден в закона, а именно 1 200 /хиляда и двеста/ лева ще породи възпитателната и превантивна функция на наказанието у обвиняемия. При определяне размера на наложената глоба съдът съобрази и материалното състояние на обвиняемият, което се доказва от обясненията му в хода на досъдебното производство, от които става ясно, че към настоящият момент е безработен.

Съдът намира, че така определеното наказание, ще въздейства предупредително върху дееца и ще окаже възпитателно и предупредително влияние и върху другите членове на обществото. По този начин ще бъдат постигнати целите на генералната и специална превенция, визирани в разпоредбата на чл. 36 от НК.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК направените деловодни разноски в размер на 258.06 лв. /двеста петдесет и осема лева и шест стотинки/, представляващи възнаграждение на експерта по назначената в хода на досъдебното производство съдебно-медицинска експертиза и 5 /пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист следва да се възложат на обвиняемия.

На основание чл. 112, ал. 4 от НПК вещественото доказателство по делото – един брой флаш - памет, съдържащ видеозапис от 21.02.1018 г. в игрална зала „Сърскъл“, находяща се на бул. „Славянски“ № 3, следва да бъде оставено по делото.

             Предвид гореизложеното и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, съдът  

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА             К.А.Б., ЕГН **********, роден на *** г. в               гр. С. български граждани, с начално образование, разведен, безработен, осъждан /реабилитиран/, с постоянен адрес:*** за виновен в това, че на 21.02.2018 г. в гр. Шумен, игрална зала „Сърскъл“, находяща се на бул. „Славянски“ № 3 по хулигански подбуди причинил лека телесна повреда, изразяваща се в болка и страдание без разстройство на здравето на длъжностно лице В.В.В. – управител на зала за игрални автомати в „Казино Съркъл“ ООД гр. София, при изпълнение на службата му - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1 и т. 12 от НК, във вр. чл. 130, ал. 2 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ГЛОБА” в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева.

            На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда К.А.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата направените деловодни разноски в размер на 258.06 лв. /двеста петдесет и осема лева и шест стотинки/, които да заплати по сметка на ОД на МВР – Шумен и 5 /пет/ лева такса за издаване  на изпълнителен лист.           

На основание чл. 112, ал. 4 от НПК вещественото доказателство по делото – един брой флаш - памет, съдържащ видеозапис от 21.02.1018 г. в игрална зала „Сърскъл“, находяща се на бул. „Славянски“ № 3, следва да бъде оставено по делото. 

Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от днес  пред Шуменски окръжен съд.

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: