Р Е Ш Е Н И Е  

                                                          696/6.12.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Шуменският районен съд, втори състав, на единадесети ноември две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание  в следния състав:

Председател: Д. Георгиева  

при секретаря В. Илиева, като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 2093 по описа за 2019г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалван е ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ ЗА НАЛАГАНЕ НА ГЛОБА, серия „Г” № 0006437 на ОДМВР - Шумен, с който на „Я.Х.“ ЕООД, с ЕИК 127603746, гр.Шумен на основание чл.638, А.4 от КЗ е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, за извършено нарушение на чл.483, А.1, т.1, във вр. с чл.638, А.4 от КЗ.

 Жалбоподателят  моли съда да отмени издадения електронен фиш като счита същия за неправилен и незаконосъобразен, поради допуснати съществени процесуални нарушения. В съдебно заседание, редовно призован не се явява. Явява се процесуален представител – адв. А. А. от ВАК, който изцяло поддържа жалбата, като излага и доводи в съдебно заседание за незаконосъобразност на издадения ЕФ.

Въззиваемата страна  редовно призована не изпраща представител.

Жалбата е подадена в срока по чл.189, А.8 от ЗДвП, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество съдът намира жалбата за неоснователна, поради следното:

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:

На 16.08.2019г. в 15.18 часа по път I-2 /Варна – Русе/, на км.108+500, пътен възел Белокопитово с АТСС – преносима система  за контрол на скоростта на МПС с вградено разпознаване на номера „ARH CAM S 1“ била засечена и отчетена скорост на движение на МПС  - товарен автомобил “Рено Максити“ с рег. № Н14 29ВР от 81 км/ч., при максимално разрешена – 60км/ч. Също така било установено и, че управляваното МПС било без сключен действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. За заснето с преносима система нарушение, от ОДМВР – гр.Шумен бил издаден електронен фиш серия серия „Г” № 0006437, посредством който на „Я.Х.“ ЕООД, гр. Шумен, с ЕИК 127603746, в качеството му на собственик на превозното средство на основание чл.638, А.4 от КЗ била наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.483, А.1, т.1, във вр. с чл.638, А.4 от КЗ.

Описаната фактическа обстановка съдът установи въз основа на  събраните по делото писмени доказателства, разпита на служителя работил с АТСС, както и изготвеното с техническото средство веществено доказателство - снимка.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

С издадения електронен фиш  на дружеството е вменено административно нарушение по чл.483, А.1, т.1, във вр. с чл.638, А.4 от КЗ.

В разпоредбата на чл.461 от КЗ са подробно изброени всички задължителни застраховки, като в т.1 на същия член, като такава е посочена “Гражданската отговорност” на автомобилистите по т. 10.1, раздел II, буква "А" от приложение № 1, а именно застраховката, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство. Разпоредбата на  чл. 483 А.1 т.1 от КЗ  вменява задължение за сключване на договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на лицето, което  притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение. При неизпълнение на това задължение административно-наказателната разпоредба на чл.638 А.1 т.1 и т.2 от КЗ предвижда “глоба” в размер от 250 лева, когато собственикът е физическо лице  и имуществена санкция 2 000 лева за юридическо лице или едноличен търговец. Същите санкции се налагат на собственика на МПС, съгласно чл.638, А.4 от КЗ, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено управление на МПС, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

В конкретният случай отговорността на дружеството, в качеството му на собственик, не е ангажирана за нарушението по чл.483, А.1, т.1 от КЗ, което е формално и е довършено и наказуемо по чл.638, А.1, т.2 от КЗ от момента регистрация на МПС или на изтичане валидността на предходната полица за застраховка гражданска отговорност на автомобилистите и за съставомерността му е без правно значение дали автомобилът се управлява или не. Осъществява се с бездействие със самото  несключване на застраховката от лицето, което притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение.

Съставът на вмененото с процесния ЕФ нарушение по чл.638, А.4 от КЗ е различен. За да е извършено нарушение по чл.638, А.4 от КЗ, от обективна страна  трябва да е налице управление на МПС без сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и това управление без застраховка да е установено с автоматизирано техническо средство или система. Събраните доказателствата по делото безспорно установяват управление на  т.а. “Рено Максити“ с рег. № Н14 29ВР на посочените в ЕФ дата, час  и място, както и че към процесната дата именно „Я.Х.“ ЕООД, гр. Шумен, с ЕИК 127603746 е негов собственик. Доказано е и обстоятелството, че към момента на заснемане на това управление - 15.18 часа на 16.08.2019г., автомобилът не е имал сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Настоящият съдебен състав намира за доказан факта на извършване на нарушението, санкционирано с процесния електронен фиш.  Административното нарушение е установено чрез допустимо от закона техническо средство АТСС – преносима система  за контрол на скоростта на МПС с вградено разпознаване на номера „ARH CAM S 1“, което е било технически изправно - видно от представения Протокол от проверка №7 5-С-ИСИ/29.10.2018г. на БИМ документ за извършена проверка. Приложеното е и удостоверение от БИМ, от което се установява, че системата е одобрен тип средство за измерване.

С оглед гореизложеното съдът намира, че доказателствата по делото безспорно установяват противоправно управление на МПС в посочения пътен участък, респективно факта на извършване на нарушението, санкционирано с процесния електронен фиш.

  Съдът намира, че правилно е определен и субектът на нарушението, доколкото процесният автомобил е собственост на „Я.Х.“ ЕООД, гр. Шумен, с ЕИК 127603746.

   По отношение  изложеният от процесуалният представител на жалбоподателя довод за незаконосъобразност на издадения ЕФ, доколкото с ЕФ не може да се налага имуществена санкция, а само глоба, съдът намира следното:

  В Кодекса за застраховането е предвиден специален ред за установяване на нарушения с автоматизирано техническо средство -  чл.647, А.3 от КЗ, съгласно който, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата. Регламентирано е, че ЕФ се изпраща на собственика на МПС, който е длъжен в 14-дневен срок от получаването му да заплати глобата или имуществената санкция по чл. 638, А.4 и 6 от КЗ. Налагането на административно наказание глоба или имуществена санкция с електронен фиш е допустимо единствено по чл.638, А.4 и А.6 от КЗ. При тази хипотеза чл.189, А.5 от ЗДв.П не се прилага, т.е. в тези случаи не е предвидена възможност за собственика да посочи  данни на друго лице, което да е извършило нарушението, респ. копие на свидетелството му за управление,в резултат на което издадения ЕФ да бъде анулиран, поради което наказателно отговорно лице при нарушение на  чл.638, А.4 от КЗ винаги е собственикът на МПС.

  Предвид на това, че с издадения електронен фиш  на дружеството е вменено административно нарушение по чл.483, А.1, т.1, във вр. с чл.638, А.4 от КЗ и е доказан факта на извършване на нарушението, жалбоподателят законосъобразно е наказан на основание посочения законов текст с предвидената в него имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

Въз основа на тези констатации, съдът намира жалбата за неоснователна.

По гореизложените съображения и на основание чл.63, А.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                   Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ ЗА НАЛАГАНЕ НА ГЛОБА, серия „Г” № 0006437 на ОД МВР - Шумен, с който на „Я.Х.“ ЕООД, гр. Шумен, с ЕИК 127603746 на основание чл.638, А.4 от КЗ е  наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, за извършено нарушение на чл.483, А.1, т.1, във вр. с чл.638, А.4 от КЗ.  

  Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Шумен на основанията, предвидени  в НПК и по реда на глава 12 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                                                        Районен  съдия: