Р Е Ш Е Н И Е

 

689/3.12.2019г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, единадесети състав

На двадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                       Председател: Ростислава Георгиева

Секретар: Ил.Д.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД №2172 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалван е електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, №2559887 от 20.02.2019 год., издадено от ОД на МВР – Шумен, с който на М.К.Й., с ЕГН**********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.2 от ЗДвП. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени електронния фиш.  

В съдебно заседание не се явява лично и не изпраща представител.

            Процесуалният представител на ОД на МВР – гр.Шумен - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН в съдебно заседание оспорва жалбата.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните правни съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Товарен автомобил марка „Мерцедес ГЛ 450 ЦДИ 4Матик“ с рег.№ РР7008ВС, собственост на М.К.Й., с ЕГН********** на 20.02.2019 год. в 14.18 часа по главен път IІ-73, в посока на движение към гр.Шумен, в района на км.15+585 до Бензиностанция „Кастрол“, където с пътен знак В-26 било въведено ограничение на максимално разрешената скорост за движение от 60 км/час., се движел със скорост от 78 км/ч. Поради движението си с превишена скорост автомобилът бил заснет с автоматизирано техническо средство – мобилна радарна система тип ARH CAM S1”, №11743c3. Впоследствие, след установяване собствеността на автомобила на жалбоподателя в качеството му на собственик бил издаден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с мобилно автоматизирано техническо средство серия К, №2559887 от 20.02.2019 год. от ОД на МВР – Шумен, с който на М.К.Й., с ЕГН**********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.2 от ЗДвП. Същият бил връчен на лицето на  21.09.2019 год. Жалбоподателят не се е възползвал от възможността в 14-дневен срок от получаване на електронния фиш да депозира писмена декларация по смисъла на чл.189, ал.5 от ЗДвП, в която да посочи, че не той е управлявал автомобила на посочената дата.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото и присъединени на основание чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното: 

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП допустимата скорост на движение извън населени места е 90 км/ч., а съгласно ал.2 на същата разпоредба, когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак. Безспорно установено по делото е, че на посочената дата – 20.02.2019 год. в 14.18 часа товарен автомобил марка „Мерцедес ГЛ 450 ЦДИ 4Матик“ с рег.№ РР7008ВС се е движел по главен път IІ-73 км. в посока на движение към гр.Шумен, като в района на км.15+585 до Бензиностанция „Кастрол“ в зоната на действие на пътен знак В-26, въвеждащ ограничение за скоростта на движение до 60 км/ч, се е движил със скорост 78 километра в час. Съгласно разпоредбата на чл.165, ал.2, т.6 и т.7 от ЗДвП, нарушенията на скоростта се установяват с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на моторното превозно средство. От материалите по делото се установява, че в настоящия случай нарушението е било заснето с автоматизирано техническо средство – мобилна радарна система тип „ARH CAM S1”, №11743c3. Системата е заснела и записала скорост на движение на автомобила 81 км/ч., като след приспадане на допустимото отклонение поради грешка в измерването, същата следва да се счита 78 км/ч. По делото като писмено доказателство са представени ксерокопия на снимки, изготвени чрез системата за видеоконтрол, от които става ясно, че посочената скорост е била засечена на 20.02.2019 год. в 14.18 часа, както и че регистрационния номер на моторното превозно средство, движещо се с посочената скорост е РР7008ВС. Доколкото посочените снимки са изготвени със система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, то същите се явяват веществено доказателство по смисъла на чл.189, ал.15 от ЗДвП.  Видно от представеното като писмено доказателство по делото Удостоверение за одобрен тип средство за измерване и Протокол от проверка №75-С-ИСИ/29.10.2018 год., системата за видеоконтрол е одобрена и проверена в периода от 24.10.2018 год. до 26.10.2018 год. и същата е регистрирала грешка при измерване на скоростта до 100 км/ч в рамките на 3 км/ч. и 3% над 100 км./ч. В същия смисъл е и Писмо изх.№20-00-58/20.11.2018 год. на БИМ.

Съдът намира, че при установяване на нарушението и съставяне на електронния фиш е била спазена предвидената в ЗДвП процедура, като  техническото средство, с което е извършено заснемането и засичането на скоростта е било монтирано съобразно изискванията, въведени с Наредба №8121з-532 от 12.05.2015 год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, Издадена от министъра на вътрешните работи, обн. ДВ, бр.36 от 19.05.2015 год.

В този смисъл съдът не кредитира твърденията на жалбоподателя, изложени в жалбата за допуснати нарушения на процедурата за използване на автоматизирано техническо средство, доколкото същото не  е било обозначено с пътен знак Е-24. Както бе посочено по-горе настоящия състав намира, че използването на техническото средство е извършено напълно в унисон с изискванията на Наредба №8121з-532 от 12.05.2015 год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, Издадена от министъра на вътрешните работи, обн. ДВ, бр.36 от 19.05.2015 год. В тази връзка следва да бъде отбелязано, че разпоредбата на чл.7 от същата, предвиждаща използването на пътен знак Е-24 за обозначаване системата за автоматизирано измерване на скоростта, е отменена с ДВ, бр.6 от 2018 год., считано от 16.01.2018 год.. Следователно към датата на извършване, респективно на установяване на нарушението не е имало изискване за използване на подобен пътен знак или друг начин за обозначаване поставянето на мобилната радарна система. В същото време са били спазени изискванията на чл.10, ал.3 от Наредбата, доколкото за поставянето на мобилната радарна система е бил изготвен протокол и същият е бил съпроводен със снимка на разположението на уреда.

С оглед на изложеното се налага извода, че автомобилът, управляван от жалбоподателя се е движел с посочената скорост от 78 км/ч. и то в рамките на ограничението, въведено с пътен знак В-26, при което следва да се приеме, че наказващият орган правилно е издирил и посочил законовата  разпоредба, която е била нарушена виновно, а именно чл.21, ал.2 от ЗДвП. За посоченото нарушение административно-наказателната разпоредба на чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП предвижда “глоба” в размер от 50 лева за водач, който превиши разрешената максимална скорост в извъннаселено място и превишението е в границите от 11 до 20 км./ч. Административно - наказващият орган правилно е издирил и приложил действащата санкционна разпоредба, действал е законосъобразно, като се е съобразил и с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и е наложил наказание в размер на абсолютния размер, предвиден в посочената по-горе разпоредба. 

Водим от горното, съдът намира, че обжалваният електронен фиш се явява правилен и законосъобразен и следва да бъде потвърден изцяло, а жалбата - да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, №2559887 от 20.02.2019 год., издадено от ОД на МВР – Шумен, с който на М.К.Й., с ЕГН**********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.2 от ЗДвП.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: