Р Е Ш Е Н И Е 

                                         734/18.12.2019г. ,         гр.Шумен  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на двадесет и шести ноември две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

Председател: Емилиян Ангелов  

при секретаря В. С., като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД №2180 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 19-1729-000438/17.09.2019год. на Началник РУ  към  ОДМВР  РУ - Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.638 ал.1 т.1 вр. чл.461 т.1 от  КЗ на жалбоподателя Р.Ф.Ю. е наложено   административно наказание “глоба” в  размер от  250/ двеста и петдесет/ лева . Жалбоподателят в жалбата си,  моли за отмяна на обжалваното НП, като необосновано и незаконосъобразно, като редовно призован за датата на съдебно заседание не се явява и не изпраща процесуален представител.

              Процесуалният представител на въззиваемата страна - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, оспорва жалбата  и моли същата да бъде отхвърлена като неоснователна, а обжалваното наказателно постановление да бъде изцяло потвърдено.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, от активно легитимирано за целта лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, вр.с чл. 319 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С Наказателно постановление № 19-1729-000438/17.09.2019год. на Началник РУ  към  ОДМВР  РУ - Шумен ,   на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 лева за това, че ”като физическо лице, което притежава МПС, което е регистрирано на територията на Р България и не е спряно от движение не е сключило договор за застраховка гражданска отговорност на автомобилистите”, като по този начин виновно нарушил чл.483 ал.1 т.1 от КЗ,  В обстоятелствената част на процесното наказателно постановление е посочено, че  жалбоподателя на 02.08.2019г., в 10.00 часа, управлявал  собственият си мотоциклет  “Даелим сити плюс” с рег.№ Н 0258 К, на път I-2 до разклона за с.Мадара в посока от Шумен към АМ „Хемус“, като в качеството си на собственик няма сключен действащ договор за задължителна застраховка „гражданска отговорност“ за автомобилистите за МПС, валидна към датата и часа на проверката..  Тази фактическа обстановка е възприета въз основа на АУАН №438/23.08.2019г., съставен от свид М.. в присъствието на свид.И., като  жалбоподателя го е подписал с възражения, без обаче да сочи от какво естество са тези възражения. В законоустановеният срок, жалбоподателя Ю. не е депозирал  писмени такива. В съдебно заседание актосъставителят М. и свид.И.  изтъкнаха, че АУАН е съставен въз основа на докладна записка, от която ставало ясно, че мотоциклетист, управлявал посочения по горе мотоциклет с описания регистрационен номер  не  е спрял на стоп-палка, подадена от негов колега. В хода на проверката е установен жалбоподателя, който в тази връзка бил призован, като същия въпреки, че твърдял, че  не е управлявал мотоциклета, въобще не посочил друго лице, което да го е управлявал. Свид.М. и И. заявиха също така, че в хода на проверката са установили, че жалбоподателя, като собственик на мотоциклета изобщо не е сключвал договор за задължителна застраховка „гражданска отговорност“ за автомобилистите за мотоциклет  “Даелим сити плюс” с рег.№ Н0258 К . От своя страна свид.К. заяви в съдебно заседание, че на 02.08.2019г., е бил част от екип, който е спирал движението в посока АМ“Хемус“, поради настъпило ПТП, като по този повод  със стоп-палка е указал на идващия към него мотоциклетист да продължи движението си по пътя за с.Мадара, но същия е продължил движението си към него, като след това не се е съобразил и със сигнала му да спре, а е продължил движението си в избраната от него посока. К. заяви също така, че тогава не са установили, кой управлява мотоциклета, обаче категорично посочи, регистрационния номер на същия - Н0258. Съобразявайки се с горното, съдът приема , че именно жалбоподателя на на 02.08.2019г., в 10.00 часа е  управлявал   мотоциклет  “Даелим сити плюс” с рег.№ Н0258 К, на път I-2 до разклона за с.Мадара в посока от Шумен към АМ „Хемус“, тъй като именно той е собственик на този мотоциклет и не е посочил друго лице, което да го е управлявало в посочените по горе дата и час.  

     При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят  е осъществил състава на визираното в акта и в НП нарушение на чл.483 ал.1 т.1 от КЗ , тъй като  физическо лице, което притежава МПС, което е регистрирано на територията на Р България и не е спряно от движение не е сключило договор за застраховка гражданска отговорност на автомобилистите за мотоциклет  “Даелим сити плюс” с рег.№ Н0258 К, валидна към 10.00 часа на 02.08.2019г.

Административно наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението, което е било осъществено, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложил съответните административно-наказателни разпоредби на Закона за движение по пътищата, като се е съобразил с разпоредбата на чл. 53 ал.2 от ЗАНН и като е взел предвид, че осъществяването на нарушението и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна.

При индивидуализацията на наказанието административно-наказващия орган е определил размера на наказанието    в абсолютния предвиден такъв в  чл.638 ал.1 т.1 от КЗ , в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН .

            Предвид  гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл.Първо от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление № 19-1729-000438/17.09.2019год. на Началник РУ  към  ОДМВР  РУ – Шумен

           Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

Районен  съдия: