Р Е Ш Е Н И Е

 

742/20.12.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, единадесети състав

На четвърти декември през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                    Председател: Ростислава Георгиева  

Секретар: Ил.Д.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД №2222 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление №В-0050436/22.08.2019 год. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към ГД „Контрол на пазара“ при КЗП, с което на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК131468980, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Илинден, ул.“Кукуш“ №1, представлявано от А.В.Д.и М.М.е наложена имуществена санкция в размер на 100 /сто/ лева на основание чл.228 от ЗЗП за нарушение на чл.65, ал.2 от ЗЗП. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като излага доводите си за това в жалбата. В съдебно заседание не се явява представител.            

За Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН в съдебно заседание не се явява представител.  

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е основателна, поради следните правни съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

„А1 България“ ЕАД, гр.София извършва търговска дейност в обект за продажба на мобилни апарати и услуги, находящ се в гр.Шумен, бул.”Славянски“ №26, Магазин „А1”. По повод постъпила потребителска жалба с вх.№В-03-849 от 22.04.2019 год. на 30.04.2019 год. била извършена проверка в обекта от служители при КЗП, гр.Шумен. С цел установяване законосъобразността на обявяване на намалението на месечните такси по договорите за електронни услуги с писмо изх.№В-03-749 от 15.05.2019 год. били изискани три броя договори, сключени м магазините в гр.Шумен през месеците февруари и март 2019 год. по ценови пакет „А1 Сърф XS“ при стандартна месечна такса от 13.99 лев  с всички документи към тях, в това число Приложение №1, където е обявено намалението, ако има такова, като били изискани и три броя договори, сключени в магазините в гр.Шумен през 2018 год. по ценови пакети „А1 Сърф XS“ при стандартна не намалена цена от 13.99 лева, заедно с всички документи към тях, в това число и Приложение №1. От страна на  дружеството-жалбоподател били представени четири броя договори, от които един за 2018  год. - №505522120/26.11.2018 год. и от 2019 год. - №504621240/21.03.2019 год., №505568995/11.03.2019 год. и №503425414/05.04.2019 год. Във всички представени договори било обявено намаление на месечната такса  във вид на стандартна и промоционална. Не били представени договори, сключени на стандартна цена от 13.99 лева от 2017 до 2019 год.

Резултатите от проверката били отразени в Констативен протокол №К-2670016/30.04.2019 год. С писмо изх.№849/27.05.2019 год. представител на дружеството е бил поканен да се яви на 02.07.2019 год. за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Поканата е получена от дружеството на 29.05.2019 год. За констатираното нарушение на дружеството-жалбоподател бил съставен акт за установяване на административно нарушение №К-0050436/02.07.2019 год., като актосъставителят е посочил, че с описаното деяние е нарушена разпоредбата на чл.65, ал.2 от ЗЗП. Поради неявяване на упълномощен представител на дружеството, акта е бил съставен при условията на чл.40, ал.2 от ЗАНН, като впоследствие е бил връчен на представител на дружеството, за което е бил съставен Констативен протокол №К-2665644/02.08.2019 год. При връчване на акта за установяване на административно нарушение не са били изложени възражения. Впоследствие жалбоподателят не се е възползвал от законното си право и не е депозирал и допълнителни писмени възражения в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление №В-0050436/22.08.2019 год. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към ГД „Контрол на пазара“ при КЗП, с което на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК131468980, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Илинден, ул.“Кукуш“ №1, представлявано от А.В.Д.и М.М.е наложена имуществена санкция в размер на 100 /сто/ лева на основание чл.228 от ЗЗП за нарушение на чл.65, ал.2 от ЗЗП.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на актосъставителя В.К.Г., както и от присъединените на основание разпоредбата на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че дружеството действително е извършило визираното в акта и в наказателното постановление административно нарушение, по следните правни съображения:

Безспорно установено по делото е, че “А1 България” ЕАД, гр.София се явява търговец по смисъла на §13, т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП, поради което е имал задължението да предлага услуги и стоки, съобразявайки разпоредбите на Закона за защита на потребителите.  

Съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗП е имал задължение при обявяване на намаление на цените съобщението за самото намаление да съдържа стара цена, която търговецът е прилагал през определен период преди датата, от която влиза в сила намалението на цената. Съгласно ал.2 от същия законов текст под стара цена следва да се разбира цената, която търговецът е прилагал през период, не по-кратък от един месец преди датата на намалението на цените.

Съобразявайки материалите по делото и по-конкретно събраните в хода на съдебното производство писмени и гласни доказателства чрез разпита на свидетеля В.К.Г. съдът намира, че в конкретния случай не се касае за намаление на цени на предлаганата услуга с месечна абонаментна такса по смисъла вложен в разпоредбата на чл.65 и сл. от ЗЗП. В този смисъл следва да бъде съобразено обстоятелството, че дружеството-жалбоподател въобще не е обявявало "намаление" на услуга, която обичайно се предлага в търговския обект, която да се предлага на цена, по ниска от цената, която е била предлагана за същата услуга в предишен период от време. Както става ясно от представените като писмени доказателства по делото договори и приложения към тях, ценовите пакети „А1 Сърф XS“ са били предлагани както през 2018 год., а така също и през 2019 год. при стандартна цена от 13.99 лева и при промоционална цена, която е била прилагана в случай, че договора бъде сключен за период от 2 години /24 месеца/ от 9.99 лева. Следователно различната цена е обусловена единствено от срока на договора, а не от някаква отстъпка или намаление, действащо в определен период от време. Т.е. в конкретния случай става въпрос  за индивидуална преценка на клиента дали желае сключване на безсрочен или двугодишен договор и респективно предоставяне на пакетна цена, обусловена единствено от срока на договора. Следователно се налага извода, че дружеството не е предлагало други цени преди посочения период от време, поради което не са имали цена в системата, обявена като "стара" или "нова" и не се касае за намаление на цени на предоставените услуги спрямо действащи по-високи такива в друг период от време.

Фактът, че предоставените по време на проверката договори са били сключени за период от 2 години, респективно на промоционална цена, не влече след себе си извод, че тази цена е нова намалена цена и че в търговските обекти не са били предлагани други стандартни цени, действащи при сключване на безсрочен договор за същата услуга. Представените писмени доказателства и съдържащата се в тях информация са били неправилно интерпретирани от проверяващите лица, като са приели че услугата е била предлагана на промоционална, но ниска цена и че търговецът не е прилагал за период не по-кратък от един месец, преди датата на "намалението на цените", обявената стара /регулярна/ цена на посочената услуга. Безспорно се установява от всички събрани по делото доказателства, че по отношение на предлаганата в търговския обект услуга „А1 Сърф XS“, както и по отношение на оставалите абонаментни планове са били обявени едновременно две цени - регулярна /стандартна/ цена и промоционална, като регулярната цена не е "стара цена", а редовна цена, т.е. такава, на която се предлага услугата на потребители, които не желаят да се възползват от двугодишния период на договора. Промоционалната цена е предлаганата за същия период от време на потребителите, които обаче желаят да сключат договор за срок от 2 години или 24 месеца. При това положение, за дружеството не е възниквало въобще задължение да прави съобщение за намаление на цените, което да е съдържало старата цена, а в тази връзка - да е прилагал старата цена през период не по-кратък от един месец преди датата на намалението на цените, тъй като в действителност стара цена на услугите не е имало. По своята същност, предлагането на услугата за този ценови пакет и при тези условия, не представлява "намаляване на цени" по смисъла на ЗЗП. В нито един момент те не са били предлагани само на регулярна или само на промоционална цена, а винаги в комбинация от два ценови пакета, изборът на които е предоставен изцяло на потребителя, в зависимост от срока, за който иска да се обвърже с конкретния абонаментен план.

Поради изложеното, настоящия състав намира, че дружеството-жалбоподател не е извършило посоченото в акта за установяване на административно нарушение и в издаденото въз основа на него наказателно  постановление административно нарушение, поради което и обжалваното  наказателно постановление, като неправилно, необосновано и недоказано следва да бъде отменено изцяло.

  Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление №В-0050436/22.08.2019 год. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към ГД „Контрол на пазара“ при КЗП, с което на „А1 България“ ЕАД, с ЕИК131468980, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Илинден, ул.“Кукуш“ №1, представлявано от А.В.Д.и М.М.е наложена имуществена санкция в размер на 100 /сто/ лева на основание чл.228 от ЗЗП за нарушение на чл.65, ал.2 от ЗЗП, като неправилно, необосновано и недоказано. 

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: