Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                                732/18.12.2019г.  

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, втори състав, на двадесет и седми ноември през две хиляди и деветнадесета година в публично заседание в следния състав:  

                                                                               Председател: Диана Георгиева  

при секретар В. И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 2224 по описа на ШРС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № В-0050438 от 22.08.2019г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП, с което на “А 1 България” ЕАД, гр. София е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева на основание чл.208 от ЗЗП за нарушение на  чл.62, ал.1 от ЗЗП. Дружеството - жалбоподател моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно, тъй като същото е издадено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, при противоречие на материалноправни разпоредби на закона и при липса на задълбочена преценка на събраните доказателства. В жалбата са изложени подробни доводи за незаконосъобразност и необоснованост на атакуваното НП. В съдебно заседание дружеството - жалбоподател редовно призовано, не се явява представляващ и не изпраща  процесуален представител.

За Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП със седалище гр. Варна - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН в съдебно заседание не се явява процесуален представител.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е  основателна, поради следните съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Дружеството – жалбоподател “А 1 България” ЕАД, гр. София извършва търговска дейност в стопанисвания от него обект - магазин “А 1”,  находящ се в гр. Шумен, бул. Славянски № 26. На 30.04.2019г. била извършена проверка в обекта от длъжностни лица към РД на КЗП, гр. Шумен, по повод постъпила потребителска жалба от потребителя К.Д. К. с Вх. № В–03-849 от 22.04.2019г., за това, че бил подведен и като дългогодишен клиент му се полагал безплатен таблет, за което го карат да се подпише на електронен носител. Потребителят К. описвал в жалбата си, че му е бил предоставен за подпис и договор за мобилен интернет, като в 7 дневния срок поискал анулиране на този договор. В хода на проверката в търговския магазин, свидетелият В.К.Г. установил, че в действителност договорът за мобилна услуга – мобилен интернет все още се предоставяла на потребителя, договорът не бил прекратен и били начислени такси за предоставянето на тази услуга. Свид. К. установил, че на 05.04.2019г. потребителят К. е сключил договор за доставка на електронно съобщителни услуги, заедно с допълнителните приложения към него. Към договора за електронно съобщителни услуги бил сключен и договор за продажба на изплащане № 503425414 от 05.04.2019г., от който било видно, че таблета не е подарък, а закупен на изплащане. Към договора бил приложен и договор за застраховка „Моят телефон“ № НS101-BGR-190405-0033 от 05.04.2019г., но към него няма приложена застрахователна полица от застрахователя „Атлас“. На 09.04.2019г. – три дни след подписване на договора, потребителят К. бил подал молба за анулиране на договора, което означава отказ от услугата и връщане на таблета. За извършената проверка бил съставен Констативен протокол № К-2670015 от 30.04.2019г. от свидетеля В.Г., в който разпоредил на търговеца, с оглед установяване на фактическата обстановка по потребителската жалба на 10.05.2019г. да представи в офиса на КЗП гр. Шумен, становище по потребителската жалба, в което да е описана причината, поради която договорът № 503425414 от 05.04.2019г. не е прекратен и услугата се предоставя и се иска заплащането и други подробно изброени документи във връзка с потребителската жалба. На 10.05.2019г. в офиса на КЗП гр. Шумен се явило упълномощено лице от “А 1 България” ЕАД гр. София, което представило Становище по потребителската жалба, пълномощно и приложение към договор № 503425414.. Свидетелят Г. съставил Протокол за проверка на документи № К – 0112343 към констативен протокол № 2670016 от 30.04.2019г. С писмена покана изх. № 849/27.05.2019г. управителят на „А 1 България“ ЕАД или упълномощено от него, лице било поканено да се яви на 02.07.2019г. в 16,00 часа за съставяне на АУАН. Поканата била връчена на 29.05.2019г. На 02.07.2019г., свидетелят В.Г. съставил АУАН № К – 0050438 в отсъствието на нарушителя, на основание чл.40, ал.2 от ЗАНН.  АУАН № К – 0050438 от 02.07.2019г. бил връчен на 02.08.2019г. на лицето И.П.Й., което го подписало без възражения. В Акта за установяване на административно нарушение, съставен в присъствието на свидетеля Н.Й., актосъставителят приел, че търговецът “А 1 България” ЕАД гр. София е нарушил разпоредбите на чл.62, ал.1 от ЗЗП, като на 30.04.2019г. в гр. Шумен е предоставял телекомуникационна услуга – мобилен интернет и е искал заплащане за това, без искане от страна на потребителя.  Дружеството - жалбоподател не се е възползвало от законното си право и не е депозирало писмено възражение в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка било издадено наказателно постановление № В-0050438 от 22.08.2019г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП, с което на “А 1 България” ЕАД, ЕИК 131468980, гр. София била наложена имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева на основание чл.208 от ЗЗП за нарушение по чл.62, ал.1 от ЗЗП.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на свидетелите В.К.Г. и Н.И.Й. – свидетел при съставяне на акта, както и от присъединените на основание разпоредбата на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.62, ал.1 от ЗЗП забранява се доставката на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставянето на услуги на потребител срещу заплащане без искане от негова страна.

Безспорно установено по делото е, че в стопанисвания от дружеството -жалбоподател “А 1 България” ЕАД гр. София, обект – магазин „А 1“, находящ се в гр. Шумен, бул. Славянски № 26 се извършва търговска дейност. От материалите по делото се установява по безспорен начин, че на 05.04.2019г. между потребителя К.Д. К. и оператора „А 1 България“ ЕАД е бил сключен Договор № 503425414 за предоставяне на електронни съобщителни услуги.

В настоящият случай безспорно се установи, че по договорът между доставчика – „А 1 България“ ЕАД на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез електронни съобщителни мрежи на доставчика и/или неговите партньори чрез обществените мобилни наземни мрежи на А 1 България ЕАД в периода 05.04.2019г.- 30.04.2019г. е предоставяна услугата мобилен интернет, която следва да бъде заплатена от потребителя К.. За ползване на тази услуга – „мобилен интернет“ потребителят е отправил искане до доставчика, да бъде анулирана. В настоящият случай потребителят е подписал договора в магазин на дружеството-жалбоподател и са неприложими разпоредбите на чл.50 и следващите от ЗЗП,

 Релевантите факти за установяване на нарушение на съдържащата се в цитираната правна норма забрана са наличие на доставка на стока или услуга, срещу заплащане, без същите да са поискани от потребителя. В случая, видно от приложения към материалите по делото - Договор № 503425414 за предоставяне на електронни съобщителни услуги и приложения към него, сключен на 05.04.2019 г., страните са се договорили, че «А1 България» ЕАД ще предостави мобилен интернет на потребителя К. К., който с подписа си е изразил съгласие условията по Приложение 1 да влязат в сила незабавно. Същият на 09.04.2019 г. е подал молба с искане договорът да бъде анулиран. В отговор дружеството е посочило, че сключеният договор може да бъде прекратен предсрочно, след заплащане на регламентираната неустойка, но не и да бъде анулиран. На 17.04.2019 г. дружеството е издало фактура, с която е изискало плащане за отчетен период 17.03.2019 г. – 17.04.2019 г.

Настоящият състав намира, че към датата на проверката – 30.04.2019г. не е изпълнен фактическият състав на  чл.62, ал.1 от ЗЗП, доколкото е налице валиден договор за предоставяне на услуги, подписан от двете страни, при липса на изразено желание за неговото прекратяване на някоя от страните по договора. Подадената от потребителят молба на 09.04.2019 г. е с искане договорът да бъде анулиран. Както се посочи по-горе към тази дата договорът вече е влязъл в сила, тъй като е налице изрично подписано съгласие условията да влязат в сила незабавно. В същия смисъл е и отговорът, даден от дружеството, адресиран до потребителя.

Потребителят не е подал заявление за предсрочно прекратяване на договора. Едва след такова заявление евентуално биха били налице основания да се търси административно наказателната отговорност на дружеството в случай, че същото продължи да предоставя услугата срещу заплащане. Законодателят е възложил в тежест на административно наказващия орган процесуалното задължение да установи с допустимите от закона средства факта на нарушението и неговия извършител, като противното винаги води до незаконосъобразност на санкционния акт. В случая съдът приема за недоказано вмененото на дружеството нарушение, изразяващо се в неизпълнение на задължение и предоставяне на услуга на потребител срещу заплащане без искане от негова страна, извършено на 30.04.2019 г., поради което издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

За пълнота на изложението следва да се отбележи и следното:

Доказателствената тежест по делата от административно наказателен характер е възложена на наказващия орган, който е длъжен да установи всички правнорелевантни факти, подкрепяйки констатациите си за конкретно извършено правонарушение от определен субект с непротиворечиви и безспорни доказателства. Противното винаги има за последица незаконосъобразност на наложената санкция и предопределя нейната отмяна. В конкретния случай районният съд е формирал правните си изводи за съставомерността на деянието в противоречие с данните по делото и с относимата правна уредба, което е довело до постановяването на неправилен и незаконосъобразен акт, подлежащ на отмяна.  

В тази връзка, съдът намира, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено изцяло.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

 

                                         Р Е Ш И:  

 

            ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № В-0050438 от 22.08.2019г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП, с което на “А 1 България” ЕАД, ЕИК 131468980, гр. София била наложена имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева на основание чл.208 от ЗЗП за нарушение по чл.62,ал.1 от ЗЗП, като незаконосъобразно.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено. 

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: