Р Е Ш Е Н И Е

 

694/5.12.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и шести ноември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                                     Председател: Кр. К.

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 2226 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

 

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление № В-0050440/22.08.2019 год. на Директора в Регионална дирекция със седалище гр. Варна към главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП, с което на “А1 България” ЕАД, ЕИК:131468980 със седалище и адрес на управление гр. София ул. „Кукуш“ № 1, представлявано от А.В.Д. ЕГН ********** и М.М. ЛНЧ ****** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 /две хиляди/ лева на основание чл.330а във вр. с чл. 192 т.2 от ЗЗП.

Дружеството - жалбоподател моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като неоснователно и незаконосъобразно. Редовно призовани в съдебно заседание за тях се явява редовно упълномощен представител, който поддържа и доразвива депозираната жалба.

            Процесуалният представител на Комисията за защита на потребителите /КЗП/ - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, не се явява.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

            От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 09.04.2019г. компетентни длъжностни лица при Комисия по търговия и защита на потребителите - гр. Шумен извършили проверка в търговски обект – магазин за продажба на мобилни телефонни апарати и услуги “А1” находящ се в гр. Шумен на бул. “Славянски” № 62. При проверката било установено, че търговецът “А1 България” ЕАД извършва търговска дейност, като предлага за продажба на потребителите: мобилни апарати и мобилни услуги. По време на проверката обектът работел и се обслужвали клиенти.

Проверката била извършено по повод постъпила потребителска жалба с вх. № В-03-708 от 27.03.2019г. В жалбата си потребителката Т. е описала, че на 19.03.2019г. в магазин „А1“ е сключила нов договор за доставка на кабелна телевизия и интернет. Същият ден установила, че телевизионният канал „Viasat Histori“ , който я е интересувал и НВО и „Cinemax“ са спрени. Връща се в магазина и подава молба за анулиране на договора. Търговецът отказва да анулира договора и продължава доставката на услугата по сключения нов договор.

Във връзка с изясняване на фактическата обстановка по потребителската жалба била извършена проверка, обективирана с Констативен протокол № К-2670000/09.04.2019г. С протокола било изискано становище по потребителската жалба, като е разпоредено на търговеца да се представят и следните документи: договора за предоставяне на телекомуникационна услуга № Т0128427/19.03.2019г. заедно с всички документи към него. В констативния протокол била указана и дата кога търговеца да представи исканите документи.

На указаната дата – 17.04.2019г. търговеца се явил и представил  документи.

При проверката на предоставените документи било установено, че на 19.03.2019г. потребителката не е подписвала нов договор, а приложение №1 към договор  № 500329421 с цени за ползване на пакет – фиксиран интернет и телевизия. От търговеца отново бил изискан договора на основание на който се предоставя услугата телевизия и интернет, към който е приложение № 1, подписано от потребителката. При проверка на предоставения договор е установено че по силата на този договор се предоставя мобилна гласова услуга  - телефонен номер, а не телевизия и интернет. Този договор бил от 30.04.2016г. и не касаел предоставянето на телевизия и интернет. В становището си с изх. № 2836 от 16.04.2019г., търговецът основава отказа от предоставяне на услуга с условия включени в ОУ, които и според него са неразделна част от договора.

С писмо с изх. № В-708 от 23.04.2019г. са изискани: договора за предоставяне на услугата телевизия и интернет, към който е подписаното от потребителката Приложение № 1 и по силата на който се предоставя услугата – интернет и телевизия; общите условия по договора за доставка на телевизия и интернет, които трябва да са неразделна част от договора, подписани от търговеца и потребителя. Писмото било получено на 30.04.2019г.  видно от представената по делото товарителница. На указаната дата 07.05.2019г. търговеца не предоставил изисканите документи, с което възпрепятства осъществяването на цялостна задълбочена проверка по потребителската жалба.

 Въпреки че са известени да представят изисканите от комисията документи с посочени дати 17.04.2019г. и 07.05.2019г., търговеца или упълномощен от него представител не се явява в офиса на Комисията.

С неявяването и непредставянето на изисканите от контролните органи документи, търговеца не изпълнява даденото му задължително предписание. Чрез неявяването си и представянето на изисканите документи, търговеца е възпрепятствал установяване на фактите около потребителската жалба

Неявяването на представител на търговеца или самия търговец, води до извода, че АУАН трябва да се състави при условията на чл. 40 ал.2 от ЗАНН. След запознаване с представените материали проверяващия съставил АУАН № К-0050440/02.07.2019г., при условията на чл. 40 ал.2 от ЗАНН, като актосъставителя счел, че жалбоподателят е нарушил чл.230а от ЗЗП във вр. с чл. 192 т.2 от Закона за защита на потребителите. Акта е връчен на упълномощено от жалбоподателя лице на 02.08.2019г., което го е подписало без забележка. Въз основа на така съставения акт и на материалите съдържащи се в административно-наказателната преписка Директора на Регионална дирекция за областите Варна Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра към КЗП  е издал НП № В-0050440/22.08.2019 год., с което на “А1 България” ЕАД, ЕИК:131468980 със седалище и адрес на управление гр. София ул. „Кукуш“ № 1, представлявано от А.В.Д. ЕГН ********** и М.М. ЛНЧ ****** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 /две хиляди/ лева на основание чл.330а във вр. с чл. 192 т.2 от ЗЗП. Видно от показанията на разпитаните в съдебно заседание актосъставител – свидетеля В.К.Г. и Н.И.Й. свидетели при установяване на нарушението, те са установили по безспорен начин нарушението

            При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят   действително е извършил визираното в акта и в НП нарушение на ЗЗП. Разпоредбата на чл. 192 т.2 от ЗЗП е категорична и гласи “Длъжностните лица и контролните органи по чл. 191 имат право: да изискват необходимите документи във връзка с осъществявания от тях контрол.” Действията на длъжностните лица от комисията са били точно в тази насока, но не са срещнали съдействие от страна на търговеца. С тези си действия търговеца не е изпълнил задължително предписание и е възпрепятствал действията на длъжностни лица на контролен орган на комисията за защита на потребителите, каквото му е задължението. Установи се по безспорен начин, че жалбоподателя е извършил визираното в наказателното постановление нарушение. Съдът намира, че нарушението е извършено както от обективна, така и от субективна страна. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП., които да опорочат самото НП и да повлекат неговата отмяна.

            Относно размера на наложеното наказание чл. 230а от ЗЗП гласи “За възпрепятстване на длъжностни лица при осъществяване на правомощията им по чл. 192 и 192а на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция, в размер от 1000 до 3000 лв. При индивидуализация на наказанието, с оглед постигане целите  установени с разпоредбата на чл. 12 от ЗАНН, наказващия орган е спазил разпоредбите на чл. 27 от ЗАНН, като е наложил наказание в средния размер имайки предвид, че това не е първо нарушение за дружеството жалбоподател.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим  от горното  и  на  основание  чл.63 ал.1  предл. 1 от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № В-0050440/22.08.2019 год. на Директора в Регионална дирекция със седалище гр. Варна към главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП, с което на “А1 България” ЕАД, ЕИК:131468980 със седалище и адрес на управление гр. София ул. „Кукуш“ № 1, представлявано от А.В.Д. ЕГН ********** и М.М. ЛНЧ ****** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 /две хиляди/ лева на основание чл.330а във вр. с чл. 192 т.2 от ЗЗП. , като правилно и законосъобразно.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                                                                                  Районен  съдия: