Р Е Ш Е Н И Е

 

725/17.12.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

 

Шуменският районен съд, втори състав, на двадесет и седми ноември през две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание в следния състав:  

                                                                                   Председател: Диана Георгиева  

При секретаря В. И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 2231 по описа на ШРС за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление № В-0050435/22.08.2019г. на Директор на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра  към КЗП, с което на основание чл.209 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ на “А1 България” ЕАД, гр. София, с ЕИК 131468980 е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.66, ал.1 от ЗЗП. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно. Излага  доводи, че неправилно за установени правно релевантни факти. Счита, че отъждествяването на договора  със съобщението за намаление на цените е неправилно, тъй като се касае за две отделни правоотношения, които се регулират от различни разпоредби. Сочи също така, че промоционалната и стандартната цена не е намаление на цените  на услугата спрямо предходен период, а представляват две отделни цени на услугата в зависимост  от това дали потребителят е обвързан от срочен или безсрочен  договор. Излага и доводи, че се касае за маловажен случай.

В съдебно заседание за дружеството – жалбоподател, редовно призовано, не се явява процесуален представител.          

Въззиваемата страна редовно призована - не  се явява  процесуален представител. 

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

“А1 България” ЕАД, с ЕИК 131468980, гр. София извършва търговска дейност – продажба на потребителите на  телекомуникационни услуги, мобилни телефони, аксесоари в стопанисван от него търговски обект, находящ се в гр. Шумен, бул. „Славянски “ № 26.

По повод постъпила на 22.04.2019г. в КЗП жалба от К.Д.К., свидетелите В.К.Г. и А.Г.Д. на 30.04.2019г. извършили проверка в обекта. При проверката, във връзка със спазване изискванията на ЗЗП, свид. Г. изискал три броя договори, сключени през месеците февруари и март 2019г.по тарифен план“А 1 Сърф“ в магазини в гр. Шумен. На 29.05.2019г. такива били представени от дружеството. При проверка на предоставените договори било установено, че на 21.03.2019г. Д.Ж.Д.сключил с  дружеството – жалбоподател Договор № 504621240 за предоставяне на телекомуникационна услуга „мобилен интернет“ с тарифен план „А1 Сърф ХS“ за срок от 24 месеца. В Приложение№1 към договора - „Условия за ползване  на ценови пакети за мобилен интернет, било обявено съобщение за намаление на месечната такса, изписано като - месечна абонаментна  такса - стандартна 13.99 лева и промоционална  месечна абонаментна такса - 9.99 лева. В допълнение било описано, че промоционалната месечна такса е за срок от 24 месеца, след изтичане на който се прилагали  стандартните  условия за  месечна абонаментна  такса. Резултатите от проверката са отразени в Констативен протокол № К-2670016 от 30.04.2019г.

Предвид на това, че намаление на цената  на месечната такса  било за целия период  на договора от 2 години, т.е. по дълъг от 1 месец, свидетелите приели, че дружеството е нарушило разпоредбата на чл.66, ал.1 от ЗЗП, с това, че на 21.03.2019г. чрез Договор № 504621240  е обявило съобщение  за намаление за период  по дълъг от 1 месец, а именно 24 месеца.

На 02.07.2019г. свид. В.Г. съставил срещу дружеството АУАН № К–0050435 за нарушение на чл.66, ал.1 от ЗЗП, в отсъствие на нарушителя, тъй като след изпратена покана за съставяне на акт, представител не се явил на посочената дата. На изпратената покана за явяване на представител за връчване на съставения акт, също не се явил представител, поради което на основание чл.233, ал.4 от ЗЗП актът бил връчен на И.П.Й.– управител на магазин А1, находящ се в гр. Шумен, бул. Славянски № 26. При  връчване на акта не са отразени възражения. Дружеството не се е  възползвало и от законното си право да депозира писмени възражения в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка, било  издадено обжалваното НП, като АНО възприел изцяло констатациите съдържащи се в АУАН. На основание чл.209 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ на “А1 България” ЕАД гр. София, с ЕИК 131468980 е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.66, ал.1 от ЗЗП.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото гласни доказателства, както и от присъединените на основание разпоредбата на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган - Директор на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра към Комисията за защита на потребителите, видно от приложената по делото заповед  на Председателя на Комисията за защита на потребителите. АУАН също е съставен от компетентно лице. В хода на административно-наказателното производство не са  допуснати съществени процесуални нарушения. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен срок, като същото е съобразено с нормата на чл.57 от ЗАНН, а при издаването на административния акт е спазена разпоредбата на чл.42 от ЗАНН.

Административнонаказателната отговорност на “А1 България” ЕАД гр. София е ангажирана на основание чл.209 от ЗЗП, за нарушение на чл.66, ал.1 от ЗЗП. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че посочвайки в Приложение№1  - „Условия за ползване на ценови пакети за мобилен интернет към сключения Договор № 504621240 за предоставяне на телекомуникационна услуга „мобилен интернет“ с тарифен план „А1 Сърф ХS“, стандартна месечна абонаментна  такса  за мобилен интернет  „А1 Сърф ХS“ – 13.99 лева и промоционална  месечна абонаментна такса - 9.99 лева за срока на договора от 2 години, чрез Договор № 504621240 дружеството е обявило съобщение за намаление за период по дълъг от един месец, а именно 24 месеца.

Основното възражение на дружеството, че не е извършило нарушението, се основава на това, че отъждествяването на договора  със съобщението  за намаление на цените е неправилно, тъй като се касае за две отделни правоотношения, които се регулират от различни разпоредби. Също така промоционалната цена спрямо стандартната не се явявала намаление на цените  на услугата спрямо предходен период, а представлявали две отделни цени на услугата в зависимост от това дали потребителят е обвързан от срочен или безсрочен  договор.

Настоящият съдебен състав намира възражението на дружеството за основателно. Както актосъставителят, така и наказващият орган са приели, че посредством сключения договор дружеството е извършило нарушението, т.е. същият се явява и съобщение за намаление на цените и доколкото срокът на действие на договорът е 2 години приемат, че съобщението за намаление е за същият период. Съдът намира, че актът и наказателното постановление са издадени при неустановена напълно фактическа обстановка, което е довело до неправилно тълкуване и приложение на материалния закон. Предлагането на стоки и услуги със съобщение за намаление е търговски способ за продажба, чрез който те се рекламират, с оглед реализиране на по-голям финансов резултат от повишен обем продажби. Касае се за представяне на даден продукт, продуктова линия, услуга с цел запознаване на аудиторията и привличане на вниманието на потенциални клиенти към нея, с цел реализиране на продажби. От което следва изводът, че съобщението за намаление на цените по време предхожда сключването на сделката. Не може нарушението на чл.66 ал.1 от ЗЗП да бъде осъществено, чрез сключване на договора. Регламентираният в чл.66 ал.1 от ЗЗП срок от максимум 1 месец, през който стоките и услугите могат да бъдат предлагани с намалени цени, не е тъждествен  със срока на договора. Едномесечния  срок е максималния период, през който  конкретна оферта за намаление на стока и услуга може да има действие и през който период потребителя може да се възползва от намалението и да сключи договор на по-ниски цени. Обстоятелството какъв е периода на действие на сключения договор е ирелевантно и не касае регламентираното в чл.66, ал.1 от ЗЗП изискване.

Също така съдът намира, че въз основа на събраните доказателства не се опровергава и твърдението на дружеството, че посочването на промоционална и стандартната цена  няма характера на  намаление на цените на услугата спрямо предходен период, а представляват две отделни цени на услугата в зависимост  от това дали потребителят е обвързан от срочен или безсрочен  договор.

При така приетото административно наказателно обвинение от фактическа страна, издаденото наказателно постановление, с което на дружеството е наложена имуществена санкция за нарушение по чл.66, ал.1 от ЗЗП се явява необосновано и незаконосъобразно.

Ето защо, поради изложеното съдът намира, че неправилно и незаконосъобразно е ангажирана административно - наказателната  отговорност на жалбоподателя, поради което издаденото наказателно постановление следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление наказателно постановление № В-0050435 издадено на 22.08.2019г. от Директор на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра  към КЗП, с което на основание чл.209 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ на “А1 България” ЕАД гр. София, с ЕИК 131468980 е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.66, ал.1 от ЗЗП.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: