Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                736/19.12.2019г.  

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, на втори декември през две хиляди и деветнадесета година в публично заседание в следния състав:  

                                                                Председател: Диана Георгиева  

при секретар В. И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 2233 по описа на ШРС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № В-0050477 от 22.08.2019г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП, с което на “Теленор България” ЕАД, гр. София е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 /три хиляди/ лева на основание чл.222а от ЗЗП за нарушение на чл.113, ал.1 от ЗЗП. Дружеството - жалбоподател моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като издадено в нарушение, както на разпоредбите на ЗЗП, така и на ЗАНН. В жалбата се твърди, че НП е незаконосъобразно, постановено при допуснати съществени процесуални нарушения и в противоречие с приложимите материалноправни норми, като са изложени подробни доводи за отмяна на атакуваното НП. В съдебно заседание дружеството - жалбоподател не се явява лично и не изпраща  процесуален представител.   

За Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП със седалище гр. Варна - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН в съдебно заседание не се явява процесуален представител.

         Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

         Разгледана по същество жалбата е  неоснователна, поради следните съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Дружеството – жалбоподател “Теленор България” ЕАД, гр. София извършва търговска дейност в стопанисвания от него обект – магазин „ТЕЛЕНОР“ за продажба на телефонни апарати, телекомуникационна техника, преносими компютри и аксесоари за тях, находящ се в гр. Шумен, бул. Велики Преслав № 46. На 10.07.2019г. била извършена проверка в обекта от длъжностни лица към РД на КЗП, гр. Шумен, по повод постъпила потребителска жалба от Р.Х. Х. с Вх. № В–03-1316 от 08.07.2019г. за непривеждане на потребителска стока – мобилен телефон, марка “Apple XS256GB ”, за която била предявена рекламация, в съответствие с договора за продажба. В хода на проверката в търговския магазин, свидетелят Н.И.Й. установил, че в магазина била предявена рекламация от потребителя Х. на 19.06.2019г. Към момента на проверката, свидетелят установил, че търговецът “Теленор България” ЕАД отказал да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Свидетелят Й. установил, че потребителя е закупил мобилен телефонен апарат, “ “Apple XS256GB” от “Теленор България” ЕАД на 25.01.2019г. На 17.06.2019г. с описан проблем „телефона забива, тъчскрийна не реагира“ била приета рекламация за мобилния апарат. Проверяващите длъжностни лица констатирали, че мобилния телефон бил върнат на потребителя, неприведен в съответствие с договора за продажба. На потребителят било отказано привеждане на стоката в съответствие с договора за продажба, тъй като съгласно Сервизен протокол № 502061155/19.06.2019г., издаден от Централен сервиз – „i Phone XS 256GB, Размит стикер за влага – апаратът е мокрен – гаранцията отпада! Възможна подмяна с нов апарат срещу 1 3652 лева“. Свидетелят установил, че след като мобилния телефонен апарат бил приет в магазина, бил изпратен в Централния сервиз, който сервиз с протокол установил, че апарата бил мокрен. За извършената проверка бил съставен Констативен протокол № К-2667730 от 10.07.2019г. от свидетеля Н.Й., в който разпоредил на търговеца, с оглед установяване на фактическата обстановка да представи в офиса на КЗП гр. Шумен, Становище по искането на потребителя за привеждане на телефона в съответствие с договора за продажба; доказателства, че телефона е бил мокрен преди приемането му в магазина и доказателства кога потребителката е уведомена, че гаранцията отпада /SMS съобщение в магазин и др.  На 24.07.2019г. в  офиса на КЗП гр. Шумен се явило лицето Д.Ц.В., което представило Становище от „Теленор България“ ЕАД по жалбатата и снимков материал – 1 брой, за което бил съставен Протокол за проверка на документи № К – 0119732  към констативен протокол № 2667730 от 10.07.2019г. С протокола за проверка на документи било указано управител или упълномощено от него, лице да се яви на 26.07.2019г. за съставяне на АУАН. На 26.07.2019г., свидетелят Н.И.Й. съставил  АУАН № К–0050447 в присъствието на преупълномощеното от представляващия дружеството, лице – Д.Ц.В., което го подписало без възражения. В Акта за установяване на административно нарушение, съставен в присъствието на А.Г.Д. – присъствал при проверката, актосъставителят приел, че търговецът “Теленор България” ЕАД гр. София не е изпълнил административното си задължение когато стоката не съответства на договора за продажба да я приведе в съответствие с договора за продажба, с което на 27.06.2019г. в гр. Шумен е нарушил изискванията на чл.113, ал.1 от ЗЗП.  Дружеството - жалбоподател не се е възползвало от законното си право и не е депозирало писмено възражение в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка било издадено наказателно постановление № В-0050447 от 22.08.2019г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП, с което на “Теленор България” ЕАД, ЕИК 831642181, гр. София била наложена имуществена санкция в размер на 3 000 /три хиляди/ лева на основание чл.222а от ЗЗП за нарушение по чл.113, ал.1 от ЗЗП.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на актосъставителя – Н.Й. и свидетеля при установяване на нарушението и съставяне на акта – А.Д., както и от присъединените на основание разпоредбата на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на  процесуалните правила, които налагат отмяна на последното. Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено не са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, поради което съдът счита, че правото на защита на жалбоподателя не е накърнено.

Съгласно разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба, а съгласно ал.2 на цитираната правна норма привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя, което е безплатно за потребителя съгласно. От друга страна чл.105,ал. 1 от ЗЗП гласи, че продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба, а според  чл.108, ал.1 от ЗЗП всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието. Така регламентираната презумпция е със срок, изтичането на който има за своя правна последица обръщане тежестта на доказване. В първите 6-месеца от сключване на договора - ако се прояви несъответствие на стоката с договора за продажба, търговецът е този, който трябва да доказва, че същото се дължи на виновно поведение от страна на потребителя.

В конкретния случай от данните по делото, безспорно се установява, че е налице нарушаване на горните задължения на продавача. Безспорно установено по делото е, че в стопанисвания от дружеството -жалбоподател “Теленор България” ЕАД гр. София, обект – магазин „ТЕЛЕНОР“, находящ се в гр. Шумен, бул. Симеон Велики46В се предлагат за продажба телефонни апарати, телекомуникационна техника, преносими компютри и аксесоари за тях. От материалите по делото се установява по безспорен начин, че след проявен за втори път дефект, продавача е приел мобилен телефон i Phone XS 256GB” за рекламация преди да е изтекъл срока по чл.108, ал.1 от ЗЗП. Търговецът /жалбоподателят/ изпратил дефектиралият апарат за сервизно гаранционно обслужване, след което в срока по чл.113, ал.2 от ЗЗП, жалбоподателят на база направени констатации в сервиза, че след констатиран размит стикер за влагаапаратът е мокрен не привел стоката в съответствие с договора за продажба. Към датата на проверката, извършена от представители на КЗП  - 10.07.2019г., както и към съставяне на АУАН, телефонът на клиента, не само, че не бил приведен в съответствие с договора за покупко - продажба, но търговецът отказал да го приведе. т.е. не е изпълнил административното си задължение, визирано в разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП. В подкрепа на изложеното са показанията на свидетелите Н.Й. и А.Д., както и сигнала на потребителя - жалба от Р.Х. и приложените към нея писмени доказателства, дори и снимка.

Видно от приложеното по административно-наказателната преписка, копие от  Протокол за приемане на устройство № 502042027 от 17.06.2019г. е, че върху телефона в момента на предявяване на рекламацията е вписано следното: “Драскотини”, без да е описан данчикът/ стикерът за влага, което по твърдение на дружеството – жалбоподател е довело до повредата на апарата. Мокренето на апарата е било открито впоследствие, като същото би могло да бъде причинено от неправилно съхранение, транспорт или от други действия от служители на дружеството – жалбоподател или на оторизирания сервиз.  

Според предварително обявените условия, гаранцията може да бъде отнета, при всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности и др. В настоящия случай не се установява, че повредата на мобилния апарат да е в резултат на заливане с течности, доколкото липсват констатации за датчика за влага от приемащия рекламацията, служител на търговеца. След като не е доказано по категоричен начин, че дефектите, които показва закупената стока, се дължат на неправилна експлоатация или съхранение от потребителя, търговецът е длъжен да изпълни задължението си по  чл.113, ал.1 от ЗЗП и като не е сторил това, същият е нарушил посочената разпоредба и правилно е бил санкциониран за неизпълнение на задължението си. Оттук следва да се приеме за установено по несъмнен начин извършването на нарушението, визирано в АУАН и НП, като наведеното оплакване за необоснованост на атакуваното НП е неоснователно.

Ето защо настоящия съдебен състав приема, че по делото се доказа по безспорен начин, че закупеният от магазина на жалбоподателя, телефон не е съответсвал на договора за продажба, поради което дружеството - жалбоподател “Теленор България” ЕАД гр. София е следвало да приведе потребителската стока в съответствие с договора за покупко – продажба, което задължение същият не изпълнил.

Посочената в АУАН и НП дата на нарушението /27.06.2019г./ е денят, в който неотремонтираният апарат е върнат на потребителката Х., която отказала да получи. Доколкото жалбоподателятт не е санкциониран за неспазване на срока по чл.113, ал.2 от ЗЗП, а за отказ да изпълни задължението си по чл.113, ал.1 от ЗЗП, който отказ е обективиран в Сервизен Протокол  502061155, с който рекламацията е приета за неоснователна, съответно потребителската стока не е отремонтирана, правилен е изводът на наказващия орган, че процесното неизпълнение на административно задължение е осъществено именно на 27.06.2019г., а не с изтичане на регламентирания в чл.113, ал.2 от ЗЗП едномесечен срок. В този смисъл, наказващият орган не е допуснал соченото от жалбоподателя нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, доколкото в НП изрично е посочена датата на извършване на нарушението и същата е индивидуализирана правилно.

Настоящият съдебен състав намира, че в процесния случай не може да бъде приложена  разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, доколкото нарушението не може да бъде квалифицирано като “маловажен случай” по смисъла на посочената разпоредба. В тази връзка следва да бъде отбелязано, че Закона за защита на потребителите регулира отношенията между търговец и потребител и неговата цел основно е да гарантира правата на потребителите. Процесното нарушение не покрива по никакъв начин един от най-важните критерии при определяне на нарушението като маловажно, а именно липсата или незначителност на вредните последици, тъй като ноторно известен е фактът за нуждата от мобилен телефон, като потребителят е платил мобилен апарат, който не е приведен в съответствие с договора.

За неизпълнение на разпоредбите на чл.113, ал.1 от ЗЗП санкционната разпоредба на чл.222а от ЗЗП предвижда имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 3000 лева. Съдът намира, че по отношение на това деяние административно-наказващият орган правилно е издирил приложимия закон, като правилно е квалифицирал нарушението и го е санкционирал съобразно санкционната норма на чл.222а от ЗЗП. Намира, че са вписани и мотиви от страна на АНО по отношение на определения максимален размер на санкцията. В АУАН е вписано, че нарушението е поредно пето, а в НП е вписано, че установеното административно нарушение е поредно, като е вписано едно влязло в законна сила, НП.

В тази връзка, съдът намира, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено изцяло.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                         Р Е Ш И:  

 

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № В-0050447 от 22.08.2019г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП, с което на „Теленор България” ЕАД, гр. София, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6  е наложена имуществена санкция на основание чл.222а от ЗЗП  в размер на 3 000 /три хиляди/ лева за нарушение на  чл.113, ал.1 от ЗЗП, като правилно и законосъобразно.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: