Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                    721/16.12.2019г.  

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и пети ноември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                Председател: Кр. Кръстев  

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 2237 по описа на ШРС за 2019 год.,

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление № 54/25.09.2019 год. на с.д. Директор на Териториална Дирекция Северна морска и Агенция „Митници“, с което на „Битова газ – Шумен“ ООД, ЕИК: 202646517, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен бул. “Ришки проход” № 76, представлявано от А. П.А. е наложена „имуществена санкция“ в размер на 500 лв.

Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, тъй като е изтекъл срокът по чл. 34 от ЗАНН, освен това моли за отмяна на НП, тъй като вмененото нарушение е маловажно съгласно чл. 126б от ЗАДС.  Жалбоподателят се явява лично в съдебно заседание и поддържа жалбата на посочените в нея основания. Представя и писмено становище от редовно упълномощен представител.

            Процесуалният представител на Митница Варна - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, оспорва жалбата  и моли съда да отхвърли същата като неоснователна и да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление. В съдебно заседание излага подробно съображенията си в тази насока.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателя, като лицензиран складосъдържател, с лиценз № 649822.01.2018Г., издаден от директора на Агенция „Митници“, ИНСЛ: ВGNСА 00455000, ИНДС:ВGNСА00455001, е имал задължение съгласно разпоредбите на чл. 84 ал.7, вр. ал.3 от ЗАДС, да подава електронен Данъчен Акцизен Документ (е-АДД).  

В изпълнение на служебните си задължения през месец август 2019г., служители на Агенция Митници, отдел акцизна дейност извършили проверка на жалбоподателя дали правилно изпълнява задълженията си към държавата. По време на проверката било установено, че „Битова газ – Шумен“  ООД в подадена акцизна декларация за енергийни продукти и електрическа енергия за периода 01.05.2019г. – 31.05.2019г. с Вх. № BG002000/01-00655/12062019, генерирана от Българска акцизна централна информационна система (БАЦИС) е на етап „нов“ и за реализираните транзакции няма регистриран е-АДД по смисъла на чл. 4 т.50 от ЗАДС.

В проверявания период били реализирани следните транзакции:

-          от контролна точка с уникален идентификатор BGNCA00455001001004 следните транзакции с №№ 5422, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538.

-          от контролна точка с уникален идентификатор BGNCA00455001001003 следните транзакции с №№ 3023, 3024, 3025, 3026.

Във връзка с установеното с писмо рег. № 32-231203/08.08.2019г. по описа на ТД Северна морска, получено на 12.12.2019г., жалбоподателя е поканен да се яви в ТД Северна морска в тридневен срок за даване на обяснения и съставяне на АУАН. На 13.08.2019г. жалбоподателя се явил в ТД Северна морска и в негово присъствие бил съставен АУАН № 49/13.08.2019г. Актът бил съставен за тома, че в нарушение на чл. 84 ал.7 вр. ал.3 от ЗАДС на 10.05.2019г. жалбоподателя е подал е-АДД, но същата е на етап „нов“ и извършените през деня транзакции не са регистрирани в системата БАЦИС. Актът е бил връчен на управителя на дружеството жалбоподател и подписан от него с отметката „нямам възражения“. Впоследствие се е възползвал от законното си право и е депозирал допълнителни писмени възражения в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН вх. № 32-377437/14.08.2019г. С възражението се моли да се прекрати акта и да не се издава НП, тъй като нарушението е свързано с регистриране на транзакции и подаване на е-АДД на 10.05.2019г. за общо 48.960 кг. акцизни стоки /битова газ/ с обща сума на акциза на стоките в размер на 16.65 лв. , а двойният размер възлиза на 33.30 лв. Твърди се , че съгласно чл. 126б ал.2 от ЗАДС, когато двойният размер на акциза на стоките-предмет на нарушението по чл. 126а от ЗАДС не надвишава 100 лв., случаят се квалифицира като маловажен, тъй като това изключва налагането на имуществена санкция по чл. 126а от ЗАДС. АНО разгледал депозираното възражение, като го е сметнал за неоснователно. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление № 54/25.09.2019 год. на с.д. Директор на Териториална Дирекция Северна морска и Агенция „Митници, с което на „Битова газ – Шумен“ ООД, ЕИК: 202646517, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен бул. “Ришки проход” № 76, представлявано от А. П.А. е наложена: „имуществена санкция“ в размер на 500 лв.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени доказателства и от разпита в съдебно заседание на актосъставителя Й.С.Й., на свидетелите А.Д.Ч. и К.К.Г., както и от присъединените на основание разпоредбата на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на  процесуалните правила, които да налагат отмяна на последното. Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, поради което съдът счита, че правото на защита на жалбоподателя не е накърнено.

Разпоредбата на чл.84 ал.7 вр. ал.3 от ЗАДС в сила към момента на извършване на нарушението гласи: “Акцизен данъчен документ се издава на датата на която лицензираните складодържатели, регистрираните по този закон лица, както и лицата по чл.3 ал.1 т.4 и 6 издават регистриран електронен акцизен данъчен документ.“ По делото безспорно е установено, че на процесния ден е-АДД не е регистриран в системата БАЦИС, това не се оспорва и от жалбоподателя, като това от своя страна е нарушение на закона.

Разпоредбата на чл. 126а от ЗДДС гласи, че всяко нарушение на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му, установено от митническите органи, ако не е предвидено друго се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 500 до 2000 лв. Нарушението по визираната разпоредба е формално и самото констатиране на неподаването на е-АДД в проверявания обект е достатъчно основание за обосноваване на административно – наказателна отговорност. В конкретния случай е достатъчен само факта на неподаването на е-АДД.

Съдът не споделя защитната теза на процесуалния представител на жалбоподателя, че извършването на нарушението е станало известно на наказващите органи на 10.05.2019г.. това е станало през месец август 2019г. при извършена проверка и установявайки това АНО е предприел действия по санкциониране на нарушението, като се е вместил в законните процесуални срокове. Не споделя и становището на процесуалния представител на жалбоподателя за приложението на чл.126б ал.2 от ЗАДС. Вярно, тази разпоредба на закона може да се приложи и спрямо юридически лица, но в настоящия случай става въпрос на 21 е-АДД,  което от своя страна не навежда на мисълта за маловажност. Освен това в разпоредбата на чл. 126б ал.1 от ЗАДС се говори за възможност а не за императив, като е посочено могат да налагат глоби с фиш.

 В този смисъл съдът счита, че административно-наказващият орган правилно е приел, че е налице административно нарушение по чл.84 ал.7 вр. ал.3 от ЗАДС. Наказващият орган е действал законосъобразно, квалифицирайки извършеното от „Битова газ – Шумен“ ООД, като административно нарушение по посочената разпоредба, която предвижда глоба за юридически лица в размер от 500 до 2000 лв. Административно-наказващият орган правилно е квалифицирал неизпълнението на задължение към държавата и го е санкционирал в минималния предвиден размера на имуществената санкция, предвидена за първо нарушение. Имайки в предвид изложеното настоящия състав намира, че административно - наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението, като правилно е индивидуализирал и наказанието, налагайки на жалбоподателя глоба в минималния предвиден от закона размер, предвиден в съответната разпоредба за първо нарушение, като се е съобразил и с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН.

Съдът споделя и извода на наказващият орган, че деянието не може да бъде квалифицирано, като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. В този смисъл съдът съобрази обстоятелството, че с обжалваното наказателно постановление е наложена имуществена санкция за неизпълнение на задължение към държавата, регламентирано в ЗАДС. Обществената опасност на този вид нарушения е определена от законодателя като висока, тъй като същите засягат финансовата дейност на държавата.    

Поради изложените съображения, съдът намира, че наказателното постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 54/25.09.2019 год. на с.д. Директор на Териториална Дирекция Северна морска и Агенция „Митници, с което на „Битова газ – Шумен“ ООД, ЕИК: 202646517, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен бул. “Ришки проход” № 76, представлявано от А. П.А. е наложена: „имуществена санкция“ в размер на 500 лв.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                                

                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: