Р Е Ш Е Н И Е

 

690/3.12.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На трети декември  две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

Председател: Пл.Недялкова

Секретар:Ц.К.

Прокурор: Вл. Колев

Като разгледа докладваното от районния съдия

Административно  наказателно  дело №2415 по описа за 2019г.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.378  от НПК.

На 13.11.2019г. от Шуменска Районна прокуратура е внесено в РС - гр.Шумен предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на М.Г.И., ЕГН ********** *** за извършено престъпление от общ характер по чл.343в ал.2 от НК.

            Обвиняемата редовно призована   явява се лично в съдебно заседание с  адв. А.А. от ШАК, редовно упълномощена. Моли на обвиняемата да бъде наложено наказание в минимално предвидения размер.

            Представителят на Шуменска районна прокуратура поддържа предложението. В хода по същество пледира за налагане на административно наказание в минимално предвидения размер.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: Обвиняемата М.Г.И. била неправоспособен водач, тъй като никога не ѝ било издавано свидетелство за управление на моторно превозно средство. С наказателно постановление № 19-1729-000114/26.02.2019г. на Началник на РУ - Шумен, влязло в законна сила на 08.03.2019г. била наказана по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление. На 01.11.2019г. вечерта в гр.Шумен, кв.Мътница обвиняемата управлявала лек автомобил марка “Ауди” модел „А 8“ рег.№ Н 0880 ВХ. Около 22.00 часа на кръстовището на ул "Струма“ и ул.“Горица“, движейки се в посока ул.„Колю Трифонов“, И. била спряна за проверка от служители на сектор ПП при ОДМВР Шумен в състав свидетелите С.Б.С. и П.С.П.. В хода на проверката било констатирано, че обвиняемата управлява посочения автомобил без да бъде правоспособен водач на МПС, поради което й бил съставен АУАН серия ОА № 82148/01.11.2019г., който подписала без възражения.  Разпитана в хода на досъдебното производство в качеството на обвиняема И. дава обяснения,не оспорва извършеното престъпление.

Изложената фактическа обстановка съдът счита за установена въз основа на: събраните в досъдебното производство доказателства по надлежния процесуален ред, които са приобщени по реда на чл.283 от НПК. Съдът намира, че събраните  доказателства по делото са безпротиворечиви и взаимно допълващи се и се намират в хармонично единство и водят до единствено възможния извод, непораждащ никакво съмнение във вътрешно убеждение на съда и обосновават решението на съда.

С оглед изложеното, съдът прави правния извод, че обв. И. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението от общ характер наказуемо по чл.343в ал.2 от НК.

За престъплението по горепосочената квалификация, извършено умишлено, Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от 500 до 1200 лева. Същевременно се установи, че обвиняемата, която е пълнолетна не е осъждана за престъпление, също така не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава VIII от НК към датата на извършване на деянието и в резултат на деянието  няма нанесени имуществени вреди, поради което са налице предпоставките на чл.78а от НК и  следва да бъде освободена от наказателна отговорност. С оглед определяне размера на предвиденото наказание, съдът отчете добросъвестното поведение на обвиняемата в досъдебното и съдебно производство, указаното от него съдействие, обстоятелството, че полага грижи за две малолетни лица, поради което счете, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати като ѝ бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а ал.1 от НК "глоба" в размер на минималния предвиден от закона - действащ по време на извършване на деянието, а именно - 1000лв. Минималният размер на наказанието съдът намира за достатъчно висок, за да въздейства върху обвиняемата в бъдеще да не извършва деяния от същия вид. Доколкото към момента на извършване на престъплението е била неправоспособна,  не е притежавала СУМПС,  не може да ѝ бъде наложено предвиденото в чл.343г от НК наказание “лишаване от право да управлява МПС”, тъй като не може да бъде лишена от право, което не е притежавала.

По този начин и с това административно наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на генералната и специалната превенция.

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемата М.Г.И., ЕГН **********, родена на ***г***, български гражданин, неомъжена, неосъждана, основно образование, безработна  ЗА ВИНОВНА В ТОВА, че на 01.11.2019г. в гр.Шумен, кв.Мътница ная кръстовището на ул. „Струма“ и ул. „Горица“, в посока  ул. „Кольо Трифонов“, управлявала МПС - л.а. „Ауди А8” с рег. № Н 0880 ВХ без съответното свидетелство за управление, в едногодишният срок от наказването ѝ по административен ред за същото деяние с НП № 19-1729-000114/26.02.2019г. на Началника на РУ - Шумен, влязло в законна сила на 08.03.2019г.  - престъпление по чл. 343в ал. 2 от  НК и на основание чл. 78 А ал.1 от НК  я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  И Ѝ  НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда / лева.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХXI от НПК пред ШОС в 15 - дневен срок от днес.

 

Районен   съдия: