Р Е Ш Е Н И Е

 

735/19.12.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На деветнадесети декември  две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

Председател: Пл.Недялкова

Секретар:Ц.К.

Прокурор: Св. Михайлова

Като разгледа докладваното от районния съдия

Административно  наказателно  дело №2518 по описа за 2019г.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.378  от НПК.

На 26.11.2019г. от Шуменска Районна прокуратура е внесено в РС - гр.Шумен предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на С.Т.И., ЕГН********** *** за извършено престъпление от общ характер по чл.343в ал.2 от НК.

            Обвиняемият редовно призован  не явява се лично в съдебно заседание. Явява се адв.Р.Т. от ШАК, редовно упълномощена. Моли на обвиняемият да бъде наложено наказание в минимално предвидения размер.

            Представителят на Шуменска районна прокуратура поддържа предложението. В хода по същество пледира за налагане на административно наказание около минимално предвидения размер.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: Обвиняемият С.Т.И. бил неправоспособен водач, като никога не му е било издавано СУ МПС. С наказателно постановление № 19-0869-002414/29.07.2019г. на Началник група към ОДМВР – Шумен, сектор ПП, влязло в законна сила на 14.08.2019г. бил наказан по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление.

На 12.11.2019г. около 11.55. часа в гр.Шумен по бул. „Плиска“ до „Градска градина“ обвиняемият И. управлявал лек автомобил марка „Фолксваген Венто“, с рег. № Н1549АХ, собственост на синът му Т.С. Т.. Бил спрян за проверка от служители на сектор ПП при ОДМВР Шумен - свидетелите П.С.П. и Е.С.Б.. В хода на проверката било констатирано, че обвиняемият управлява посочения автомобил без да бъде правоспособен водач на МПС, поради което му бил съставен АУАН серия GА134019/12.11.2019г., който подписал без възражения.  Разпитан в хода на досъдебното производство в качеството на обвиняем И. не оспорва извършеното престъпление.

Изложената фактическа обстановка съдът счита за установена въз основа на: събраните в досъдебното производство доказателства по надлежния процесуален ред, които са приобщени по реда на чл.283 от НПК. Съдът намира, че събраните  доказателства по делото са безпротиворечиви и взаимно допълващи се и се намират в хармонично единство и водят до единствено възможния извод, непораждащ никакво съмнение във вътрешно убеждение на съда и обосновават решението на съда.

С оглед изложеното, съдът прави правния извод, че обв. И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението от общ характер наказуемо по чл.343в ал.2 от НК.

За престъплението по горепосочената квалификация, извършено умишлено, Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от 500 до 1200 лева. Същевременно се установи, че обвиняемият, който е пълнолетен е бил осъждан за престъпления, но към датата на извършване на деянието е реабилитиран, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава VIII от НК и в резултат на деянието  няма нанесени съставомерни имуществени вреди, поради което са налице предпоставките на чл.78а от НК и  следва да бъде освободен от наказателна отговорност. С оглед определяне размера на предвиденото наказание, съдът отчете добросъвестното поведение на обвиняемия в досъдебното и съдебно производство,  поради което счете, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати като му бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а ал.1 от НК "глоба" в размер на минималния предвиден от закона - действащ по време на извършване на деянието, а именно - 1000лв. Минималният размер на наказанието съдът намира за достатъчно висок, за да въздейства върху обвиняемия в бъдеще да не извършва деяния от същия вид. Доколкото към момента на извършване на престъплението е бил неправоспособен,  не е притежавал СУМПС,  не може да му бъде наложено предвиденото в чл.343г от НК наказание “лишаване от право да управлява МПС”, тъй като не може да бъде лишен от право, което не е притежавала.

По този начин и с това административно наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на генералната и специалната превенция.

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.Т.И., ЕГН**********, роден на ***г***, български гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 12.11.2019г. в гр.Шумен управлявал МПС - л.а. „Фолксваген Венто” с рег. № Н 1549 АХ без съответното свидетелство за управление, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 19-0869-002414/29.07.2019г. на Началник група към ОДМВР – Шумен, сектор ПП, влязло в законна сила на 14.08.2019г. - престъпление по чл. 343в ал. 2 от  НК и на основание чл. 78 А ал.1 от НК  го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  И МУ  НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда / лева.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХXI от НПК пред ШОС в 15 - дневен срок от днес.

 

 

                                                                                Районен   съдия: