Р Е Ш Е Н И Е

 

729/17.12.2019г. ,  гр. Шумен

                                                                                             

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

              Шуменският районен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЕМИЛИЯН АНГЕЛОВ  

при участието на секретар В. С. и мл. прокурор Русев, като разгледа докладваното от районен съдия АНД № 2525/2019 г. взе предвид следното:  

            Производството е образувано на основание чл. 414а и следващите от НПК.

С постановление от 27.11.2019 г. РП Шумен е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност на Ж.М.А.– обвиняем по ДП № 1238/2019 г. по описа на РУ при ОДМВР – Шумен и налагане на административно наказание по чл. 78а от НК, като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано по отношение на Ж.М.А. за извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

Обвиняемият, редовно призован, се явява лично.

В съдебно заседание представителя на държавното обвинение пледира за налагане на обвиняемия административно наказание към минималния предвиден от законодателя размер.

            От приложените по делото писмени доказателства по ДП № 1238/2019 г. по описа на РУ Шумен при ОДМВР - Шумен, се установи от фактическа страна следното:

Обвиняемият Ж.М.А. имал издадено наказателно постановление № 19-0869-001918/20.12.2018 г., влязло в законна сила на 28.12.2018 г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление . Въпреки, че не притежавал СУМПС, на 28.09.2019 г. около 11.00 часа в гр. Шумен на кръстовището на ул. Софийско шосе и ул. Ген. Скобелев обвиняемият А. управлявал л.а. марка „Фолксваген Голф“ с рег. № Н 8531 ВК, собственост на Ж.Ж.М.. Тогава служители на сектор ПП при ОДМВР умен – свид. С.К.К. и С.С.К. го спрели за проверка. Служителите на реда констатирали, че обвиняемият управлявал МПС въпреки, че не притежавал СУМПС и че никога не му е било издавано такова. За установено нарушение на А. бил съставен АУАН № 124501/28.09.2019 г. , който същият подписал без възражения.

С деянието си обвиняемият Ж.М.А. е осъществил от обективна страна състава на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл.

За гореописаното деяние законодателят предвижда наказание „лишаване от свобода” до 3 година и с „глоба“, т.е. налице е предвиденото в чл. 78а, ал. 1, б. „а“ от НК изискване.  

Към момента на извършване на деянието деецът не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК и не е осъждан за престъпления от общ характер.

С деянието няма причинени имуществени вреди.

Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Ж.М.А. към минималния предвиден размер.  

При определяне на наказанието, съдът отчете степента на обществена опасност на деянието и дееца и счита, че наказание “глоба” в минималния предвиден от законодателя размер ще породи възпитателната и превантивна функция у обвиняемия Ж.М.А..

 С оглед гореизложеното и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, чл. 343в, ал. 2 от НК, съдът  

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА Ж.М.А. с ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, местността „Под манастира“ № 11, бълг. гр., с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.09.2019 г. в гр. Шумен, управлявал МПС – л.а. „Фолксваген Голф“ с рег. № Н 8531 ВК, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 19-0869-001918/20.12.2018 г., влязло в законна сила на 28.12.2018 г., за управление на МПС без съответното свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК, в 15-дневен срок пред ШОС от днес.

 

                                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: