Р Е Ш Е Н И Е

 

731/17.12.2019г. ,  гр. Шумен

                                                                                             

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

              Шуменският районен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЕМИЛИЯН АНГЕЛОВ  

при участието на секретар В. С. и мл. прокурор Русев, като разгледа докладваното от районен съдия АНД № 2559/2019 г. взе предвид следното:  

            Производството е образувано на основание чл. 414а и следващите от НПК.

С постановление от 03.12.2019 г. РП Шумен е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност на А.С.И.– обвиняем по БП № 1353/2019 г. по описа на РУ при ОДМВР – Шумен и налагане на административно наказание по чл. 78а от НК, като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано по отношение на А.С.И. за извършено от него престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК.

Обвиняемият, редовно призован, се явява лично.

В съдебно заседание представителя на държавното обвинение пледира за налагане на обвиняемия административно наказание към минималния предвиден от законодателя размер.

            От приложените по делото писмени доказателства по БП № 1353/2019 г. по описа на РУ Шумен при ОДМВР - Шумен, се установи от фактическа страна следното:

На 23.11.2019 г. обвиняемият А.С.И. *** мотопед марка „Kymco“ модел „Agility 125“ с номер на раба LC2U6200062200160, който не бил регистриран по надлежния ред и няма издадени и поставени на него регистрационни табели.

На 27.11.2019 г. обвиняемият И. управлявал посочения мотопед от с. Каменяк към с. Живково, като заедно с него пътувала и свидетелката С.С.Х., с която живеел на семейни начала. Докато се движили с мотопеда в с. *** по ул. *** до дом № 13, двамата били забелязани от свидетелите Ц.Г.К. и И.Н.И. – полицейски инспектори в група „Териториална полиция“ при РУ Шумен, които изпълнявали служебните си задължения в района на с. ***. Свидетелят Колев забелязал, че на мотопеда управляван от обв. И. не била поставена регистрационна табела. По тази причина водачът на мотопеда бил спрян за проверка. Полицейските служители установили самоличността на обвиняемия И., както и това, че същият бил неправоспособен водач и никога не му е било издавано СУМПС, управлявал е горепосоченото МПС, което не е било регистрирано по надлежния ред и не е използвал защитна каска по време на управление. За тези нарушения му бил съставен АУАН № 104862/27.11.2019 г. от свидетеля Ивайло Пламенов Панайотов, изпълняващ длъжността младши автоконтрольор в сектор ПП при ОДМВР Шумен, който акт бил подписан от И. без възражение.

С деянието си обвиняемият А.С.И. е осъществил от обективна страна състава на престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК.

От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл.

За гореописаното деяние законодателят предвижда наказание „лишаване от свобода” до 1 година или „глоба“ от 500 лева до 1000 лева, т.е. налице е предвиденото в чл. 78а, ал. 1, б. „а“ от НК изискване.  

Към момента на извършване на деянието деецът не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК и не е осъждан за престъпления от общ характер.

С деянието няма причинени имуществени вреди.

Не са налице отрицателните предпоставки предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК, при наличието на които се изключва приложението на този текст.

Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на А.С.И. към минималния предвиден размер.  

При определяне на наказанието, съдът отчете степента на обществена опасност на деянието и дееца и счита, че наказание “глоба” в минималния предвиден от законодателя размер ще породи възпитателната и превантивна функция у обвиняемия А.С.И..

 С оглед гореизложеното и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, чл. 345, ал. 2 от НК, съдът  

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА А.С.И. с ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Нови пазар, с настоящ адрес ***, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.11.2019 г. в с. ***, общ. Шумен, обл. Шумен е управлявал МПС – мотопед марка „Kymco“ модел „Agility 125“ с номер на раба LC2U6200062200160, което не е било регистрирано по надлежния ред предвиден в ЗДвП и съгласно Наредба I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, издадена от Министъра на вътрешните работи – престъпление по чл. 345, ал.2 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК, в 15-дневен срок пред ШОС от днес.

 

                                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: