П Р И С Ъ Д А  

                                                 44/28.11.2019г.                   Шумен  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, осми състав

На двадесет и осми ноември         две хиляди и деветнадесета   година,

В публично заседание  в следния състав:

Председател: Валентина Тонева

Секретар Й.К

Прокурор Славчева

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от общ характер №2124 по описа за 2019г.  

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Х.М.Х., ЕГН **********, роден на ***г***  с местоживеене ***, български гражданин, с начално    образование, безработен, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 10.03.2019г. в землището на с. Живково, общ.Хитрино, чрез запалване на необезопасен открит огън до  оградата  на дворно място  на ул.“К“ **** в с.Живково, по непредпазливост  запалил чужд имот  на значителна стойност  -212,000декара/21,2ха/ горска територия , държавна собственост, намираща се в отдел 2025, подотдели “а“, “б“,“и“, “к“, “л“, “11“ към IV-то ГСУ при ТП ДЛС “Паламара“ на стойност 491 201,60лв., управлявана  и стопанисвана  от ТП ДЛС “Паламара“-с.Венец, като от деянието са последвали значителни вреди, а именно:  обгаряне на общо 123 куб.м. иглолистна дървесина от вида „Черен бор“ в подотдели 2025 „а“, „и“, „л“ - нанесена вреда на стойност 13 288,80 лв. с ДДС на държавата и обгаряне на капачка на надземен противопожарен хидрант, разположен в парцел I-318, кв. 15 II-321, северно от имот, намиращ се на ул. „К”47 в с. Живково, общ. Хитрино, обл. Шумен, собственост на Община Хитрино - вреда на стойност 25.00 лв., значителни вреди в общ размер на 13 313.80лв.,  поради което и на основание чл.331, ал.3 пр.2 от НК във вр. с чл.331, ал.1 от НК във вр. с чл.330, ал.1 от НК вр.чл. 58а от НК ГО ОСЪЖДА  на  4 месеца „ лишаване от свобода“.

На основание чл. 66 ал.1 от НК  отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 години.

ОСЪЖДА Х.М.Х.  с ЕГН ********** да заплати  на ТП ДЛС “Паламара“-с.Венец сумата от 13 288,80 лв., представляваща уважен граждански иск за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва считано 10.03.2019г.

На основание Тарифа  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, ОСЪЖДА  Х.М.Х.  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ШРС държавна такса в общ размер на  531,55лв,  за уважения граждански иск.

На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда Х.М.Х.  с ЕГН ********** да заплати направените разноски по делото,  а именно  сумата  1230лв., която  да се внесе по сметка на ОДМВР Шумен .

Веществените доказателства: 1 бр. червена запалка с  находяща се по делото  да се върне на собственика й-М.М.Х. ЕГН ********** .

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Шуменския окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

                                                                       Районен  съдия: