О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

531/5.11.2019г. , гр.Шумен

Шуменският районен съд, единадесети състав

На пети ноември през две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание  в следния състав: 

                                                                        Председател: Ростислава Георгиева

Като разгледа докладваното от съдията-докладчик

АНД №2363  по описа за 2019 год.                                                                                                                                   

За да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано въз основа на жалба от Д.Н.Ж., с ЕГН**********, в качеството й на законен представител на „ДИАВЕНА“ ООД, съдебен адрес:***, кантора 32, чрез адв.Б.Б. от ШАК срещу Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К, №2375452/31.10.2018 год., с който на жалбоподателя е било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева /триста лева/ за нарушение по чл.21, ал.2, във вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП.    

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗАНН Наказателното постановление и електронният фиш подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина - пред Софийския районен съд. Видно от материалите по делото нарушението, описано в електронния фиш е извършено на автомагистрала Тракия км 49+200 в участъка около община Ихтиман, поради което компетентен да  разгледа делото е Районен съд – гр.Ихтиман.

  Съгласно разпоредбата на чл.42, ал.2 от НПК, когато съдът намери, че делото е подсъдно на друг, равен по степен съд, е длъжен да прекрати съдебното  производство и да изпрати делото на съответния съд, който в случая се явява – Районен съд – гр.Ихтиман.

Водим от горното и на основание чл.42, ал.2 от НПК, съдът  

ОПРЕДЕЛИ

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД №2363/2019 год. по описа на Шуменски районен съд и ИЗПРАЩА делото на Районен съд - гр.Ихтиман по подсъдност. 

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на страните за уведомяване.

             

РАЙОНЕН СЪДИЯ: