ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

564/19.11.2019г.  

 

Шуменският районен съд, втори състав, на деветнадесети ноември две хиляди и  деветнадесета година, в закрито заседание в следния състав:                                                          

                  Председател: Диана Георгиева                     

като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 2445 по описа за 2019г. констатира следното:  

Делото е образувано на основание постъпила жалба от С.В.В., ЕГН ********** ***, срещу Фиш серия Н, № 544895/17.03.2019г., издаден от служител на сектор „ПП“ при ОД МВР Шумен.

Съобразно чл.59, ал.1 от ЗАНН на обжалване пред съответния районен съд по реда на този закон подлежат единствено издадените наказателни постановления, които не са влезли в сила. В случая се касае за фиш, издаден за маловажно нарушение по реда на чл.186, ал.1 от ЗДвП. По начало фиш по този ред се налага, когато нарушителят не оспорва извършеното нарушение и не е предвидена процесуална възможност за обжалване. Изключение се допуска само по отношение електронните фишове, издадени за нарушения, установени и заснети с техническо средство.

Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1 от ЗДв.П за административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата.

Съгласно  чл.186, ал.3 от ЗДв.П фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.

Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.2 от ЗДвП на лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт. Оспорването следва да бъде насочено спрямо административно наказващия орган, съставил фиша. Своевременно предприетото оспорване, изключва възможността, фишът сам по себе си, да породи каквито и да е правни последици по отношение на неговия адресат. Обратно, за издателя на фиша, то създава задължение или да състави акт за установяване на административно нарушение или пък да откаже да състави такъв акт. Съответно, ако бъде съставен АУАН, то същият заедно с цялата преписка, следва при условията на чл.44, ал.3 от ЗАНН да бъде изпратен на съответния компетентен наказващ орган. Едва ако бъде издадено наказателно постановление, то вече ще може да бъде обжалвано от неговия адресат пред съда по реда на Глава III, Раздел V от ЗАНН.

Законът императивно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебно обжалване, който не може да бъде разширяван. Това не означава, че правото на оспорване на нарушението или размер на наложена глоба е отречено. Разпоредбата на  чл.186, ал.2 ЗДвП и чл.39, ал.3 ЗАНН съдържат понятието "нарушение" и не разграничават случаите на издаден в присъствие или в отсъствие на нарушителя фиш. При оспорване на нарушението, независимо дали фишът е съставен в присъствие или в отсъствие на водача, се съставя акт. Правото на оспорване на вмененото нарушение и последиците от осъществено оспорване следва да бъдат обсъждани в контекста на разпоредбата на ЗДвП, регулираща отношенията при маловажни нарушения и нарушения при паркиране -  чл.186, ал.2, 3 и 7 ЗДвП. Последиците от оспорване от водач, неприсъствал при съставяне на фиша, се извличат от разпоредбата на чл.39, ал.3 ЗАНН вр. с чл.186, ал.7 ЗДвП. Разпоредбата на чл.186, ал.7 ЗДвП не разграничава фишове, съставени в присъствие или в отсъствие на водача и се прилага при незаплатена глоба, т.е. фишът поражда последиците на влязло в сила НП, но при оспорване на фиша не се прилага, тоест оспорен фиш не може да бъде квалифициран на НП с последица - пряко обжалване пред съда. Действието на оспорване на фиша има за последица предвиденото в чл.39, ал.3 ЗАНН.

С оглед на изложеното жалбата, като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане и върната на жалбоподателя, а производството по делото следва да бъде прекратено.

Предвид изложеното, съдът

 

                                          О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивна жалба подадена от С.В.В., ЕГН ********** ***, срещу Фиш серия Н, № 544895/17.03.2019г., издаден от служител на сектор „ПП“ при ОД МВР Шумен.

ПРЕКРАТЯВА производството по ВАНД № 2445/2019 г. по описа на ШРС. 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Шуменски административен съд. 

 

                                                                         Районен съдия: