О П Р Е Д Е Л И:      182/30.9.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2067/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият А.М.Я. е виновен за това, че в периода 17.08.2018 г.  - 13.11.2018 г. в гр. Шумен, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив отнел чужди движими вещи – 2 бр. бутилки уиски с вместимост 1 л., марка „Johnnie Walker Red Label“ на стойност 61.20 лв. от владението на Б.Х.Х. *** и собственост на „Едеа Ритейл“ АД гр. Шумен, 1 бр. бутилка уиски с вместимост 0.7 л., марка „Haghland park“, на стойност 79.00 лв. от владението на А.М.М. от гр. Шумен и собственост на „Т.“ ООД гр. Шумен и 1 бр. бутилка уиски с вместимост 0.7 л., марка „Dimple“, на стойност 65.00 лв. от владението на Ж.З.Х. и собственост  на  „Т.“ ООД  гр. Шумен, всичко на обща стойност 205.20 лв., без съгласието на владелците с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 от НК, във вр. чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК, във вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За горепосоченото деяние на обвиняемия А.М.Я. на основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от НК, във вр. чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК, във вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 /седем/ месеца.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС определя първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наказанието.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, приспада времето, през което обвиняемият А.М.Я. е бил задържан  с Постановление на ШРП за задържане на обвиняем до довеждането му в съда на основание чл. 64, ал. 2 от НПК за срок от  72 часа, считано от 10.05 часа на 08.08.2019 г.

 На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето през което спрямо обвиняемият А.М.Я. е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по ЧНД № 1784/2019 г. по описа на ШРС, считано от 08.08.2019 г.

С деянието са причинени съставомерни щети на стойност 205.20 лв., които са възстановени на пострадалите.

На основание чл. 112, ал. 4 от НПК, веществените доказателства, а именно: 3 бр. магнитни носители /дискове/, съдържащи записи от поставено видеонаблюдение в магазин „Едеа“ и „Bul Mag“ – остават приложени към досъдебното производство.

            ОСЪЖДА обвиняемият А.М.Я. да заплати в полза на държавата, сумата от 388.40 лв. /триста осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 1055/2018 г. по описа на РУ –  Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР – гр. Шумен, както и 5 лв. /пет/ лева такса при издаване на изпълнителен лист по сметка на РАЙОНЕН СЪД – ГР. ШУМЕН.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2067/2019 г. по описа на ШРС и по ДП № 1055/2018 г. по описа на РУ – Шумен.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.   

Съдът разяснява на обвиняемият последиците от одобреното споразумение.

На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалите лица, че по делото е одобрено споразумение, като им се укаже, че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

……

Производството продължава по реда на чл. 309 от НПК.

……

Водим от горното и на основание чл. 309, ал. 2 от НПК и чл. 57 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на обвиняемия А.М.Я., ЕГН **********, мярка за неотклонение „задържане под стража“ до привеждането в изпълнение на влязлото в сила определение, с което е одобрено споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 2067/2019 г. по описа на ШРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ШОС по реда на глава ХХІІ от НПК.