О П Р Е Д Е Л И:      183/2.10.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 2097/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че Ш.А.М. ***, в съучастие като съизвършител с Е.М.Ф. от гр. Шумен, държал акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон съгласно: /чл. 2, т. 2 /ДВ бр. 91, от 2005 г./ от Закон за акцизите и данъчните складове, чл. 100, ал. 1(Доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)  -  Закон за акцизите и данъчните складове; Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) от  Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия,/, а именно 60 705 грама нарязан тютюн на обща пазарна стойност 19 219,20 лв., с дължим акциз 9 227,16 лв., като случаят не е маловажен и деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително за осъществяването му - престъпление по чл. 234, ал.3, т.2 от НК, във вр. с чл. 234, ал.1 от НК, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

С деянието не са причинени имуществени вреди.

За гореописаното деяние и на чл. 234, ал.3, т.2 от НК, във вр. с чл. 234, ал.1 от НК, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, се НАЛАГА на обвиняемия Ш.А.М. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 11 (единадесет)  месеца;

На осн. чл. 66, ал. 1 от НК,  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 (три) години;

На осн. чл. 53, ал.1, буква „а“ от НК, веществено доказателство - електронна везна, се ОТНЕМА в полза на държавата.

Вещественото доказателство – тетрадка ОСТАВА към делото.

На осн. чл. 53, ал.2, буква „а“ от НК, вещественото доказателство 60 705 грама нарязан тютюн, се ОТНЕМА в полза на държавата.

Направените по досъдебно производство № 177/2018г. по описа на ОДМВР – Шумен разноски, в размер на 85.48 лева (осемдесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки), се възлагат на обвиняемия Ш.А.М., които следва да се внесат в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр. Шумен – IBAN: ***, BIC ***: UBBS BGSF, при банка: ОББ, клон Шумен, както и 5.00 лева такса при издаване на изпълнителен лист - по сметка на ШРС.

ПРЕКРАТЯВА частично производството по Д.П. № 177/2018 г. по описа на ОДМВР - гр. Шумен по отношение на обвиняемия Ш.А.М..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2097/2019 г. по описа на ШРС.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.