О П Р Е Д Е Л И:

 

184/3.10.2019г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Е.М.Ф. на 30.11.2018 г. в с. Каменово, обл. Разград и в гр. Шумен, в съучастие като съизвършител с Ш. А. М. от гр. Шумен, държал акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон съгласно: чл. 2, т. 2 (ДВ бр. 91 от 2005 г.) - „На облагане с акциз подлежат: 2. Тютюневи изделия“ от Закон за акцизите и данъчните складове; чл. 100, ал. 1 (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)  - „… и тютюневите изделия предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол.“ от  Закон за акцизите и данъчните складове; чл. 28 (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на ЗАДС“ от  Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, а именно 60 705 грама нарязан тютюн на обща пазарна стойност 19 219,20 лв., с дължим акциз 9 227,16 лв., като случаят не е маловажен и деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително за осъществяването му. Деянието е извършено виновно при пряк умисъл, поради което и на основание чл. 234, ал. 3, т. 2 от НК, вр. с чл. 234, ал. 1 от НК, вр. с чл. 20, ал.2 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ЕДИНАДЕСЕТ месеца.

            На основание чл. 66, ал. 1 от НК,  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.  

ОСЪЖДА Е.М.Ф. да заплати в полза на държавата сумата от 85.48 лева (осемдесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки) лева, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 177/2019 г. на ОДМВР – Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева, при издаване на изпълнителен лист по сметка на РС Шумен.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2098/2019 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.