П Р О Т О К О Л

 

200/24.10.2019г.

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд - Шумен

 

 

Единадесети състав

На 24 октомври

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Р. Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар: Ил. Д.

Прокурор: Св. Михайлова

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХД № 2235 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 09:45 часа се явиха:  

………  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.  

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2235 по описа на ШРС за 2019 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Е.В.Х.:  

I.  На 15.06.2019 г. на главен път I-7 в посока от с. Изгрев към с. Венец на отбивка, намираща се на 2 км. от с. Изгрев направил опит да принуди другиго – С.А.С. от с. Климент да извърши нещо противно на волята му – да преустанови контактите си с него във фейсбук и да промени сексуалната си ориентация, като употребил за това заплашване, насочвайки нож към него и деянието не е довършено по независещи от него причини – престъпление по чл. 143, ал. 1 от НК, във вр. чл. 18, ал. 1 от НК.

От субективна страна престъплението е извършено умишлено.  

За гореописаното деяние на основание чл. 143, ал. 1 от НК, във вр. чл. 18, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК се налага наказание “Пробация”, със следните пробационни мерки, а именно:

- задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 1 /една/ година и 3 /три/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;

-  задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 3 /три/ месеца.  

II. На 15.06.2019 г. на главен път I-7 в посока от с. Изгрев към с. Венец на отбивка, намираща се на 2 км. от с. Изгрев противозаконно отнел чуждо МПС – л. а. Фолксваген Голф Комби с рег. № Н 0679 ВС на стойност 2 394 лв., от владението на С.А.С. от с. Климент, без негово съгласие с намерение да го ползва и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетото МПС е върнато наС. – престъпление по чл. 346а, т. 1 от НК, във вр. чл. 346, ал. 1 от НК.  

От субективна страна престъплението е извършено умишлено.  

За гореописаното деяние на основание чл. 346а, т. 1 от НК, във вр. чл. 346, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК се налага наказание “Пробация”, със следните пробационни мерки, а именно:

- задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 1 /една/ година и 3 /три/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;

-  задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 3 /три/ месеца.  

На основание чл. 23, ал. 1 от НК определя общо наказание на обв. Х. измежду наложените с настоящото споразумение наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно наказание “Пробация”, със следните пробационни мерки, а именно:

- задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 1 /една/ година и 3 /три/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;

-  задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 3 /три/ месеца.  

На основание чл. 59, ал. 1 от НК приспада времето, през което обв. Х. е бил задържан за срок от 24 ч. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ 1729з-193/15.06.2019 г.  

Направените разноски в размер на 134,40 лв. /сто тридесет и четири лева и четиридесет стотинки/ се възлагат на обв. Е.В.Х. по ДП № 664/2019 г. по описа на РУ - Шумен като същите следва да се заплатят в полза на ОД на МВР гр. Шумен, както и 5,00 лв. при издаване на изпълнителен лист - по сметка на ШРС.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2235/2019 г. по описа на ШРС и по ДП № 664/2019 г. по описа на РУ – Шумен.              

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                      

                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието приключи в 10,00 часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.

 

                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                       СЕКРЕТАР: