О п р е д е л и : 204/28.10.2019г.

 

     ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по ДП №997/17 г. по описа на РУ - Шумен, по силата на което:

         1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият П.И.Г. е виновен за това, че на 20.08.2017 г. в с. Мадара, общ. Шумен, ул. „Иван Вазов“ №17, причинил  на Ю.К. (H. K.) – гражданин на Р Турция и Кралство Нидерландия, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на черепните кости слепоочно – тилно вдясно, представляващо  нараняване, проникващо в черепната кухина - престъпление по чл.129 ал.2 вр.чл.129 ал.1 от НК.

                     От субективна страна деянието е извършено  виновно, при пряк умисъл.

                     2. За гореописаното деяние на осн. чл.129 ал.2 вр. ал.1 от НК вр. чл.55 ал.1 т.2 б. „б“ от НК налага на обвиняемия П.И.Г. наказание ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:

               - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от   12 (дванадесет) месеца,  с честота на подписите  2 пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок 12 (дванадесет) месеца.

   Веществените доказателства по делото – марлен тампон, напоен с червеникаво – кафява течност и диск, съдържащ запис от получено съобщение в Дирекция „Национална система 112 - МВР“, остават приложени по ДП.

  С деянието не са причинени съставомерни имуществени щети.

   3. Направените по делото разноски в размер на 1150,19 лв. следва да бъдат платени от обвиняемия по сметка на ОДМВР – Шумен.

              Прекратява производството по ДП №997/17 г. по описа на РУ – Шумен.

              ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2283/19 г. на ШРС.

             Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.                           

На основание чл.382 ал.10 от НПК да се уведоми пострадалият Ю.К. за одобреното споразумение и че има право да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.