О П Р Е Д Е Л И:      212/13.11.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2326/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Д.Р.Р. на 21.05.2019 г. в гр. Шумен отнел чужди движими вещи – мобилен телефонен апарат „HUAWEI“ с калъф и Сим карта на обща стойност 202.00 лв., от владението на Р.Б.Н., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени  – престъпление по чл. 197, т. 1 от НК, във вр. чл. 194, ал. 1 от НК.

От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл.

За горепосоченото деяние на подсъдимия Д.Р.Р. на чл. 197, ал. 1 от НК, във вр. чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС се определя „общ“ режим на изтърпяване на наказанието.

 С деянието са причинени съставомерни щети на стойност 202.00 лв., които са възстановени на пострадалата.

Веществени доказателства по делото няма приобщени.

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Р.Р. да заплати в полза на държавата, сумата от 354.80 лв. /триста петдесет и четири лева и осемдесет стотинки/, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 579/2019 г. по описа на РУ –  Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР – гр. Шумен, както и 5 лв. /пет/ лева такса при издаване на изпълнителен лист по сметка на РАЙОНЕН СЪД – ГР. ШУМЕН.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2326/2019 г. по описа на ШРС и по Досъдебно производство № 579/2019 г. по описа на РУ – Шумен.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.   

Съдът разяснява на подсъдимия последиците от одобреното споразумение.

На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице, че по делото е одобрено споразумение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

 

………

            ПРОДЪЛЖАВА производството по делото по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК.

………

            Водим от горното и на основание чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК, вр. чл. 68, ал. 1, т. 1 от НК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието, наложено на осъдения Д.Р.Р., ЕГН ********** със Споразумение № 19/17.04.2019 г., одобрено по НОХД № 267/2019 г. по описа на Окръжен съд - Русе, влязло в законна сила на 17.04.2019 г., а именно: „лишаване от свобода“ за срок от 1 /една/ година.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС се определя първоначален „общ“ режим на изтърпяване на така определеното наказание „лишаване от свобода“.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от днес пред ШОС.